November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

«ПРОПОЗИЦІЯ СВІТУ» КРЕМЛЕВІ | “WORLD’S PROPOSAL” TO THE KREMLIN

3 min read

УКР | ENG

Путінові намагаються зберегти обличчя?

Російський телеграм-канал «Генерал СВР» (Генерал Служби Зовнішньої Розвідки) повідомив наступне:

«Учора вперше від початку військових дій в Україні президент Росії Володимир Путін отримав пропозицію миру.

Ми вже розповідали про те, що Путін виступив ініціатором кулуарних переговорів через довірених осіб-посередників у різних форматах, зі спробою вийти на домовленості про заморожування бойових дій в Україні або знайти можливість укладання мирної угоди, зважаючи на інтереси російського керівництва.

«Пропозиція світу», що надійшла вчора, походить від країни-посередника, але канал який використовували для передачі та особи, що беруть участь у процесі, не викликають сумнівів у серйозних намірах сторони.

Більше того, Путіну були передані настійні рекомендації не відмахуватися від пропозиції, а «зачепитися» за шанс, який йому може бути представлений і обміркувати свої побажання «в деталях», не змінюючи концепцію основних пунктів пропозиції.

Не вдаючись до подробиць, «пропозиція світу» має такі контури:

1. Росія виводить війська з окупованих територій та дає можливість ЗСУ вийти до державного кордону. Крим виноситься за дужки на сім років.

2. Росія отримує гарантії невступу України до НАТО протягом семи років. Крим демілітаризована зона повністю. (Лише стрілецька зброя) Чорноморський флот ВМФ Росії залишає Крим.

3. Сухопутний кордон Росії та Республіки Білорусь з Україною демілітаризована зона 100 км. (Від російських важких озброєнь).

4. Гарантії взаємного ненападу готові зафіксувати та контролювати шість країн.

Придністров‘я переходить під контроль Молдови.

Сьогодні та найближчі кілька днів Путін обговорюватиме пропозицію.

Ми з надією ставимося до можливості завершення конфлікту в Україні шляхом укладання миру між сторонами, тому не надаємо детальної інформації, не вказуємо країни та не визначаємо дійових осіб».

Цікаво, які країни позиціонують себе як «світ» і яка країна взяла на себе функції «посередника».

* * *

Як поведеться в цій ситуації Зеленський?

При цій нагоді треба нагадати, що президент України В. Зеленський вказав п’ять умов для переговорів:

1) відновлення територіальної цілісності України;

2) повага до Статуту ООН;

3) відшкодування росією збитків, завданих війною;

4) покарання кожного воєнного злочинця;

5) гарантії, що вторгнення не повториться.

Переговори з Росією: історія питання

Наприкінці жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Україна зараз не розглядає переговори з Російською Федерацією. За його словами, насправді Росія не зацікавлена в переговорах, оскільки все ще прагне окупувати Україну.

Пізніше зʼявилася інформація про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українську владу показати відкритість до переговорівз Російською Федерацією.

При цьому 7 листопада 2022 року в Офісі президента заявили, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, і назвали умову. За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, головна умова – виведення російських військ з території України.

* * *

WORLD’S PROPOSAL” TO THE KREMLIN

Is someone trying to save Putin’s face?

Russian Telegram channel “General SVR” (Foreign Intelligence Service General) informed the following:

“Yesterday, for the first time since the start of hostilities in Ukraine, Russian President Vladimir Putin received an offer of peace.

We have already talked about the fact that Putin initiated cultural negotiations through proxy mediators in various formats, with an attempt to reach agreements on the freezing of hostilities in Ukraine or to find the possibility of a peace agreement, taking into account the interests of the Russian leadership.

Yesterday’s “peace offer” came from an intermediary country, but the channel used for the transmission and the people involved in the process leave no room for doubt as to the party’s serious intentions.

Moreover, Putin was given strong recommendations not to brush off the proposals, but to “seize” on the chance that may be presented to him and consider his wishes “in detail”, without changing the concept of the main points of the proposals.

Without going into details, the “proposal of the world” has the following contours:

1. Russia withdraws its troops from the occupied territories and allows the Armed Forces of Ukraine to reach the state border. Crimea is sent to prison for seven years.

2. Russia receives guarantees that Ukraine will not join NATO within seven years. Crimea is a completely demilitarized zone. (Small arms only) The Black Sea Fleet of the Russian Navy leaves Crimea.

3. The land border of Russia and the Republic of Belarus with Ukraine is a 100 km demilitarized zone. (From Russian heavy weapons).

4. Guarantees of mutual non-aggression are ready to be recorded and controlled by six countries.

Transnistria comes under the control of Moldova.

Today and the next few days, Putin will discuss the proposal. We are optimistic about the possibility of ending the conflict in Ukraine by making peace between the parties, so we do not provide detailed information, do not specify the country and do not look for actors.”

It is interesting which countries position themselves as “the world” and which country took on the functions of “mediator”.


How will Zelensky behave in this situation?

On this occasion, it should be reminded that the President of Ukraine V. Zelenskyi specified five conditions for negotiations:

1) restoration of the territorial integrity of Ukraine;

2) respect for the UN Charter;

3) compensation by Russia for losses caused by the war;

4) punishment of every war criminal;

5) guarantees that the invasion will not be repeated.

Negotiations with Russia: history of the issue

At the end of October 2022, the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy explained why Ukraine is not currently considering negotiations with the Russian Federation. According to him, in fact, Russia is not interested in negotiations, so it still wants to occupy Ukraine.

Later, information appeared that the Administration of US President Joe Biden is privately asking the Ukrainian authorities to show openness to negotiations with the Russian Federation.

At the same time, on November 7, 2022, the Office of the President declared that Ukraine had never refused negotiations with the Russian Federation, and named the conditions. According to the head of the Office of the President of Ukraine Mykhailo Podoliak, the main condition is the withdrawal of Russian troops from the territory of Ukraine.

До теми:

Зеленський про переговори з РФ: Слів замало, Путін не хоче завершення війни

Переговори України з рф – Зеленський пом’якшив свою позицію щодо переговорів за путіна, до чого його підштовхнула адміністрація Байдена, пишуть ЗМІ » Слово і Діло


Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

* * *


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.