November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ANCIENT IS NOT GREEK | АНТИЧНЕ — НЕ ГРЕЦЬКЕ

2 min read

ENG | УКР

ANCIENT IS NOT GREEK

It’s funny to read the following:

“An intricate gold hairnet depicting Medusa that once belonged to a woman from the ancient Greek city of Taras in southern Italy.
Dating to c. 3rd century BCE, it is also adorned with dozens of garnets”.

Since Greece is Greek, we had seen NOTHING created similar to anything we know as ANCIENT artifacts widely found along almost the entire Mediterranean Sea shore. NOTHING!

So, you may call it “ancient Greek”, and it’s ANCIENT indeed, but it’s definitely not GREEK.

This means that we need to stop calling things by name of people or countries they don’t belong to.

The artifact shown on the picture was made definitely not by Greeks. And not by Italians. It was created by people who lived before Greeks and Romans came into existence.

Those people had their own names — Ants, Pelasgians, Etruscans… Because of Ants, we call ancient artifacts ANCIENT.

Modern Russians (Muscovites), spreading their historical myth around the world, try to associate themselves with the Etruscans and appropriate their cultural heritage. The Russians have nothing to do with it even as the Greeks have, who once occupied and annexed this territory.

Look at the name of a southern Italian city mentioned in the post — Taras.

Google search will help to to pay attention at two positions described in Wikipedia:

1) Taras, an ancient city of Magna Graecia, modern Taranto; Taras, Iran, a village in Tehran Province, etc.;

2) Taras (Ukrainian: Тарас) is a male Ukrainian given name especially popular in Ukraine…

The artifact depicted in the photo can only be compared with Scythian gold products, found in large quantities in the territory of Ukraine.

Isn’t interesting? Think and make your conclusions…

Valdemar Johnson

* * *

АНТИЧНЕ — НЕ ГРЕЦЬКЕ

Смішно читати таке:

«Складна золота сітка для волосся із зображенням Медузи, яка колись належала жінці з давньогрецького міста Тарас на півдні Італії.
Датування близько 3 століття до нашої ери, він також прикрашений десятками гранатів».

Оскільки Греція є грецькою, ми не бачили НІЧОГО подібного до будь-чого, що ми знаємо, як СТАРОДАВНІ артефакти, широко знайдені вздовж майже всього узбережжя Середземного моря. НІЧОГО!

Отже, ви можете назвати це «давньогрецьким», і воно справді ДАВНЄ, але це точно не ГРЕЦЬКИЙ.

Це означає, що нам потрібно припинити називати речі іменами людей чи країн, до яких вони не належать.

Артефакт, зображений на картині, зроблений точно не греками. І не італійцями. Його створили люди, які жили до появи греків і римлян.

Ці люди мали свої назви — анти, пеласги, етруски… Через антів ми називаємо стародавні артефакти АНТИЧНИМИ.

Сучасні росіяни (москвини), поширюючи світом свій історичний міф, намагаються асоціювати себе з етрусками та привласнювати їхню культурну спадщину. Росіяни не мають до цього ніякого відношення, як і греки, які колись окупували і анексували цю територію.

Подивіться назву південноіталійського міста, яке згадується в пості — Тарас.

Пошук у Ґуґлі допоможе звернути увагу на дві позиції, описані у Вікіпедії:

1) Тарас, стародавнє місто древньої Греції, сучасний Таранто; Тарас, Іран, село в Тегеранській губернії та ін.;

2) Тарас (укр. Тарас) — чоловіче українське ім’я, особливо популярне в Україні…

Артефакт, зображений на фото, можна порівняти хіба що зі скіфськими золотими виробами, які у великій кількості знайдені на території України.

Хіба нецікаво? Думайте і робіть висновки…

Вальдемар Джонсон

Scythian pectoral | Скіфська пектораль

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.