September 26, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ВИГРАТИ ВІЙНУ ТА НЕ ПРОГРАТИ МИР | WIN THE WAY AND DON’T LOOSE PEACE

3 min read

Про цілі України

Цю статтю Пьотр Кульпа опублікував на сайті «Хвиля» 28 лютого ц.р.

Війна ще триває, але неминуча перемога змушує подумати про її геополітичні наслідки. Вже впала змова Росії, Німеччини та Франції, спрямована на видворення США з Європи.

Війна ще триває, але неминуча перемога змушує подумати про її геополітичні наслідки. Вже впала змова Росії, Німеччини та Франції, спрямована на видворення США з Європи. Рішення, які зараз будуть прийняті, визначать нашу геополітику на кілька найближчих десятиліть.

Перед Центральною Європою вимальовуються два основні варіанти майбутнього, ймовірність здійснення яких залежить від способу завершення поточної війни. Але насправді від умов, що їх поставить Україна.

Капітуляція, повна деокупація конституційної території України, військові репарації та повне відновлення міжнародного права – є природними вимогами України, які РФ навряд чи може сьогодні прийняти. Це означає перетворення РФ на геополітичну провінцію Китаю, керовану методами Північної Кореї.

Ядерний шантаж РФ – це спроба змусити США тиснути на Київ, аби той послабив свої вимоги. Якщо президент Байден злякається – може справді почати тиснути. Якщо ж президент Зеленський відступить, то Україна втратить як мінімум Крим. Якщо цей шантаж відбудеться, впевнений, що Зеленський ухвалить рішення перенести посольство України з Вашингтона до Далласу, а також запропонує допомогу в евакуації Байдена туди ж.

Тільки залізна завіса санкцій змусить будь-який післяпутинський режим повернути всім країнам те, що було захоплено військовим шляхом. При цьому важко Росії зберегти свою азіатську частину. Це означає повернення до історичних кордонів Московії XVI ст. Звісно, ​​зникне ” імперія-інструмент ” , з якого англосакси перемогли Наполеона, Вільгельма II і Гітлера.

Віра в єдиний демократичний світ від Лісабона до Владивостока завжди була і залишиться утопією, що суперечить основам геополітики США. Як результат, з’явиться вакуум інструментів євроазійської стратегічної рівноваги.

Таким чином, Україна зараз стоїть перед вибором одного з двох варіантів архітектури майбутнього – НАТО+ЄС або НАТО+Великобританія+Туреччина. У першому з них Україна входить у континентальний західноєвропейський простір перетворюється по суті на економічну провінцію Німеччини. У другому – Україна разом із Великобританією, країнами Балтії та Польщею за підтримки США набуває своєї геополітичної блокової суб’єктності, створюючи потенціал для вертикальної лінії євроазійського розрізу. Ця вертикаль перетинатиметься з турецькою горизонталлю, яка оберігає злиття Китаю з територіями тюркських культур.

Умовою втілення обох варіантів є конституційна реформа та відтворення конституційного центру виконавчої влади, який відсутній із грудня 2004 року, і це стало основною причиною деградації держави.

Пьотр Кульпа

* * *

WIN THE WAY AND DON’T LOOSE PEACE

About the goals of Ukraine

This article was published by Piotr Kulpa on the “Hvylia” website on February 28 of this year.

The war is still going on, but the inevitable victory makes one think about its geopolitical consequences. The conspiracy of Russia, Germany and France, aimed at expelling the United States from Europe, has already collapsed.

The war is still going on, but the inevitable victory makes one think about its geopolitical consequences. The conspiracy of Russia, Germany and France, aimed at expelling the United States from Europe, has already collapsed. The decisions that will now be taken will determine our geopolitics for the next few decades.

Two main futures are looming before Central Europe, the likelihood of which depends on the way the current war ends. But in fact, on the conditions that Ukraine will put.

Surrender, complete de-occupation of the constitutional territory of Ukraine, war reparations and the full restoration of international law are the natural demands of Ukraine, which the Russian Federation is unlikely to be able to accept today. This means the transformation of the Russian Federation into a geopolitical province of China, controlled by the methods of North Korea.

Russian nuclear blackmail is an attempt to force the US to put pressure on Kyiv to relax its demands. If President Biden gets scared, he can really start to put pressure on him. If President Zelensky retreats, Ukraine will lose at least Crimea. If this blackmail happens, I am sure that Zelensky will decide to move the Ukrainian embassy from Washington to Dallas, and also offer assistance in evacuating Biden there.

Only the iron curtain of sanctions will force any post-Putin regime to return to all countries what was seized militarily. At the same time, it will be difficult for Russia to keep its Asian part. This means a return to the historical borders of Muscovy in the 16th century. Naturally, the “empire-instrument” with which the Anglo-Saxons defeated Napoleon, Wilhelm II and Hitler will disappear.

Belief in a single democratic world from Lisbon to Vladivostok has always been and will remain a utopia that contradicts the foundations of US geopolitics. As a result, there will be a vacuum in the instruments of the Eurasian strategic balance.

Thus, Ukraine now faces a choice of one of two options for the architecture of the future – NATO + EU or NATO + Great Britain + Turkey. In the first of them, Ukraine enters the continental Western European space and turns, in fact, into an economic province of Germany. In the second, Ukraine, together with the UK, the Baltic countries and Poland, with the support of the United States, receives its geopolitical bloc subjectivity, creating the potential for a vertical line of the Eurasian section. This vertical will intersect with the Turkish horizontal, which prevents China from merging with the territories of Turkic cultures.

The condition for the implementation of both options is the constitutional reform and the restoration of the constitutional center of executive power, which has been absent since December 2004 and this has become the main reason for the degradation of the state.

Piotr Kulpa

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.