November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

UWC DID ITS BEST | СКУ ПОСТАРАВСЯ

2 min read

ENG | УКР

UWC DID ITS BEST

Great news! russia was shown its place and expelled from the governing body of the International Civil Aviation Organization (ICAO) — the United Nations Aviation Agency.

This is an unprecedented event since 1944 when the organization was founded!

Huge thanks to the Ambassador of Ukraine to Canada, Mrs. Kovaliv Yuliya. It was an honor for the UWC to provide active GR and PR support to this initiative, which ended in success for the Ukrainian delegation!

russia has no place among the countries of the civilized world. We will continue the fight so that the terrorist state is thrown out with shame from all respectable world institutions.

Ukrainian World Congress

* * *

СКУ ПОСТАРАВСЯ

Чудова новина! Росії показали її місце та виключили з керівного органу Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) – Авіаційного агентства ООН.

Це безпрецедентна подія з 1944 року, коли була заснована організація!

Велика подяка Послу України в Канада пані Ковалів Юлії. Для СКУ було честю надати активну GR та PR підтримку цій ініціативі, яка завершилася успіхом для української делегації!

росії не місце серед країн цивілізованого світу. Ми будемо продовжувати боротьбу, щоб держава-терорист була з ганьбою викинута з усіх поважних світових інституцій.

Світовий Конгрес Українців

From UWIN | Від УСІМ:

The UWC boasted of its achievement in implementing the demands expressed in the Appeal initiated on March 12, 2022 by Ukrainians Worldwide Movement Organizing Committee. The work was actually carried out by the delegation of Ukraine, that is, representatives of the Ukrainian government, which, by the way, have already fulfilled a number of demands of the Appeal. One can only guess what the “active GR and PR support to this initiative” on the part of the UWC consisted of. It is noteworthy that the UWC decided to brag about this achievement literally a day after the publication of V. Ivanenko’s article “Encourage the World towards Ukraine: Once again about the untapped potential of world Ukrainians Worldwide, (in Ukrainian; English version will be published soon), which talks about the UWC’s passivity and even destructive role. If the UWC had joined the Appeal, it would have been able to GR and PR many more its good deeds in six months. And so — the mountain gave birth to a mouse: Russia was only excluded from the governing body, but not from the International Civil Aviation Organization itself.

* * *

СКУ похвалився своїм досягненням у втіленні в життя вимог, висловлених у Зверненні, ініційованому 12 березня ц.р. Орґкомітетом Руху Світового Українства. Роботу, власне, виконувала делеґація України, тобто представники української влади, яка, до речі, уже виконала низку вимог Звернення. В чому полягала «активна GR та PR підтримка цій ініціативі» з боку СКУ, можна лише здогадуватися. Прикметно, що СКУ вирішив похвалитися цим своїм досягненням буквально через день після публікації статті В. Іваненка «Прихилити світ до України: Ще раз про невикористаний потенціал світового українства», в якій ідеться про пасивність і навіть деструктивну роль СКУ. Якби СКУ прилучився до Звернення, за півроку він міг би наджіарити й напіарити набагато більше добрих справ. А так — гора народила мишу: Росію ж виключили лише з керівного органу, але не з самої Міжнародної організації цивільної авіації.


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.