October 3, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

РУКА ПОРОШЕНКА VS РУКА ЄРМАКА-ЗЕЛЕНСЬКОГО | POROSHENKO’S HAND VS YERMAK-ZELENSKYY HAND

3 min read

УКР | ENG

РУКА ПОРОШЕНКА VS РУКА ЄРМАКА-ЗЕЛЕНСЬКОГО

1.

Надзвичайно цікаво спостерігати за тим, як затяті трампісти і ненависники демократів в Україні вчора враз перетворилися на прихильників партії Байдена, а ті, хто топив за демократів, зі співзвучною риторикою опинилися в таборі республіканців.

Колишні фанати республіканців резонують чи в унісон звинувачують Вікторію Спарц у поширенні рашистських наративів і несвідомому підігруванні крємлю. Сьогодні вони будуть цитувати демократку Марсі Каптур, яка вважає публічне звернення Спартц до Байдена зі звинуваченнями проти Єрмака не на часі. Послідовні ж прихильники демократів, які в діях трампістів завжди шукали руку крємля тепер навпаки різко полюбили республіканців за їхнє бажання докопатися до істини і вичистити щурів з оточення Зеленського просто зараз у розпал війни.

Можна скільки завгодно шукати руку крємля, слід Порошенка, змову проти Зеленського і навіть, загострення передвиборчої конкуренції між демократами й республіканцями за рахунок українського питання. Проте, краще просто визнати, що завгосп офісу президента і, особливо його заступник Татаров з корупційним шлейфом справи Микитася та причетністю до репресій майданівців не варті міжнародного скандалу і підтримки, яку надають у війні з московією США Україні.
Для чого Зеленському люди з сумнівною репутацією? Чи, ще є ті, хто вважає їх порядними? Можна було просто довіритись перевірці американців, відсторонивши обох від справ, на які в них, між іншим, немає законних повноважень, а є лише добра воля президента.

Ну, й нарешті, треба не забути призначити антикорупційного прокурора. Того самого, який ще в грудні виграв конкурс, але не затверджений через те, що мав сміливість порушити справу проти Татарова. Невиконані обіцянки президента – це також робота на послаблення довіри до нас, та посилення позицій ворога.

Чи, я знову помиляюсь?

2.

До повномасштабного вторгнення московії в Україну на мураєвсько-мертведчуківських помийках п‘ята колона полюбляла ставити під сумнів суб‘єктність України. Нам розповідали про зовнішнє управління та центр прийняття рішень у Вашингтоні.

А ось на Банковій тепер, навпаки, ставлять під сумнів суб‘єктність Конгресу США! Сьогодні на радіо НВ абсолютно «незалежний» політолог Владимир Фесенко розповідав про те, як українська опозиція використовує Вікторію Спартс та деяких республіканців у внутрішньополітичному протистоянні з владою.

Якщо Фесенко в листі конгресвуменки Спартс вбачає «руку Порошенка», то цілком очікувано, що в оточенні Порошенка можуть угледіти «руку Єрмака-Зеленського», котра керувала заявою демократки Марсі Каптур!

І взагалі українці з Байдена мотузки в‘ють, змушуючи постачати зброю та латати дірки у державному бюджеті! Американці вже надали допомоги на понад 8 мільярдів доларів і будуть допомагати ще. Вся Америка завішана українськими прапорами і розмов про нас більше, ніж про них. Хіба це не свідчення зовнішнього управління?

Бідний конгрес, бідний Байден, Блінкен, Остін і весь політичний американський істеблішмент. Сидять і чекають, коли хтось з українців підкине грошенят, щоб взяти участь в українських політичних срачах.
Суб‘єктність США в реальній небезпеці! А що ж Єрмак з Татаровим? А рафік ніУчьомНіУінават!

Ігор Мірошниченко

* * *

POROSHENKO’S HAND VS YERMAK-ZELENSKYY HAND

1.

It is extremely interesting to watch how ardent Trumpists and haters of Democrats in Ukraine suddenly turned into supporters of Biden’s party yesterday, and those who supported the Democrats ended up in the Republican camp with similar rhetoric.

Former fans of the Republicans resonate or in unison accuse Victoria Spartz of spreading racist narratives and unknowingly playing along with the Kremlin. Today, they will quote Democrat Marcy Kaptur, who says Spartz’s public appeal to Biden with the allegations against Yermak is ill-timed. Consistent supporters of the Democrats, who always looked for the hand of the Kremlin in the actions of the Trumpists, now, on the contrary, fell in love with the Republicans for their desire to get to the truth and clean out the rats from Zelenskyi’s entourage right now in the midst of the war.

You can look for the hand of the Kremlin, the trail of Poroshenko, the conspiracy against Zelensky and even the aggravation of pre-election competition between Democrats and Republicans at the expense of the Ukrainian issue. However, it is better to simply admit that the head of the office of the president and, especially, his deputy Tatarov, with the corruption trail of the Mykytas case and involvement in the repression of the Maidan residents, are not worth the international scandal and the support that the United States provides to Ukraine in the war with Moscow.

Why does Zelensky have people with a dubious reputation? Are there still those who consider them decent? It was possible to simply trust the verification of the Americans, removing both of them from matters for which, by the way, they have no legal authority, but only the good will of the president.

And finally, we must not forget to appoint an anti-corruption prosecutor. The same one who won the competition back in December, but was not approved because he had the courage to file a case against Tatarov. The president’s unfulfilled promises are also an effort to weaken trust in us and strengthen the enemy’s position. Am I wrong again?

2.

Before the full-scale invasion of Muscovite into Ukraine at the Murayevsko-Mertvedchuk dump, the fifth column liked to question the subjectivity of Ukraine. We were told about the external administration and decision-making center in Washington.

But on Bankova, on the contrary, they are now questioning the subjectivity of the US Congress! Today on Radio HB, absolutely “independent” political scientist Vladimir Fesenko talked about how the Ukrainian opposition uses Victoria Sparts and some republicans in the internal political confrontation with the authorities.

If Fesenko sees “Poroshenko’s hand” in Congresswoman Sparts’ letter, then it is quite expected that Poroshenko’s entourage can see “Yermak-Zelensky’s hand”, which guided the statement of Democrat Marcy Kaptur!

And in general, the Ukrainians are pulling strings from Biden, forcing them to supply weapons and patch holes in the state budget! The Americans have already provided more than 8 billion dollars in aid and will continue to do so. All of America is hung with Ukrainian flags and there are more conversations about us than about them. Isn’t this evidence of external governance?

Poor Congress, poor Biden, Blinken, Austin and the entire American political establishment. They sit and wait for one of the Ukrainians to drop some money to take part in Ukrainian political shit.

The subjectivity of the USA is in real danger! What about Yermak and Tatarov? And Rafik niUchyomNiUinavat!

Igor Miroshnychenko

До теми | On Topic:

VICTORIA SPARTS RAISES ISSUE OF ANDRIY YERMAK’S CONNECTIONS WITH RUSSIA | ВІКТОРІЯ СПАРЦ ПОРУШУЄ ПИТАННЯ ПРО ЗВ’ЯЗКИ АНДРІЯ ЄРМАКА З РОСІЄЮ – УСІМ | UWIN

ЯК В УКРАЇНІ ЗРЕАҐУВАЛИ НА ЗАПИТ ВІКТОРІЇ СПАРТЦ – УСІМ | UWIN

ВІЦЕ-ПРЕМ‘ЄР УКРАЇНИ ВІДПОВІЛА АМЕРИКАНСЬКІЙ КОНҐРЕСВУМЕН – УСІМ | UWIN

МАЙБУТНЄ МОЖЛИВО ЗМІНИТИ – УСІМ | UWIN

НАШІ СОЮЗНИКИ ПОЧАЛИ НАЗИВАТИ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ – УСІМ | UWIN

VICTORIA SPARTZ ADDRESSES VOLODYMYR ZELENSKYY | ВІКТОРІЯ СПАРТЦ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО – УСІМ | UWIN

* * *

ВЛАДІМІР ЗЄЛЄНСКІЙ І ПЕРСПЕКТИВИ ОБНУЛЮВАННЯ Й ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ПРОГРАНІ ВИБОРИ ЯК ОСТАННІЙ УРОК ДЛЯ УКРАЇНИ

ЗАЧАРУВАННЯ Й РОЗЧАРУВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ДАНИЛЮКА

«СЛУГА НАРОДА» ЯК ФЕНОМЕН


Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

* * *

Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.