March 30, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

VICTORIA SPARTZ ADDRESSES VOLODYMYR ZELENSKYY | ВІКТОРІЯ СПАРТЦ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

3 min read

ENG | УКР

VICTORIA SPARTZ ADDRESSES VOLODYMYR ZELENSKYY

Rep. Victoria Spartz’ follow up statement of July 9th has the addressee in Ukraine:

President Zelensky Must Address the Yermak Issue

I know that President Zelensky is fighting a dangerous war with a cunning enemy. He spends much of his time building international support to defend his country, but he has a lingering internal issue he needs to address – Head of the Office of the President, Andriy Yermak.

I have spent much of my own time in Ukraine over the last three months – meeting with community and government leaders, fighters, and civilians alike. I believe Ukraine has the potential to be a powerhouse of democracy, an incubator of young talent, and a true ally to the United States in a region where such partnership is badly needed. And as someone who grew up in Ukraine under communist dictatorship, the best interest of all freedom-loving people will always be in my heart and actions.

Based on the strong support I have been receiving from Americans, Ukrainians, and many people around the world, I understand why my comments struck a chord with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

I encourage the Ministry to consider my statement with the kind of seriousness these questions about Mr. Yermak demand, instead of launching ad hominem attacks as they have thus far. Ukrainians and Americans will be better served by our governments responding with due diligence – not defensive platitudes.

I will list some of the serious allegations against Mr. Yermak and let him address them himself:

1. Leaking information to Belarus and ultimately to Russia on Ukraine’s operation to capture the “Wagner Group”, which led to its failure;

2. Mismanaging failed peace negotiations with Russia before the war;

3. Assuring Ukrainian leadership that no attack by Russia was going to happen this February, contrary to western intelligence, to prevent Ukraine from properly preparing for the war;

4. Sabotaging Kherson and giving it to the Russians to set up the “Azov” battalion tragedy;

5. Delaying purchases of urgent military equipment through the Ukrainian Ministry of Defense and demanding unreasonable or even illegal terms; and

6. Purposely delaying through Deputy Oleg Tatarov the appointment of an independent anti-corruption prosecutor.

ВІКТОРІЯ СПАРТЦ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Заява Вікторії Спартц від 9 липня має адресата в Україні:

Президент Зеленський має зайнятися питанням Єрмака

Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає багато часу на створення міжнародної підтримки, щоб захистити свою країну, але у нього є постійна внутрішня проблема, яку він повинен вирішити – голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Протягом останніх трьох місяців я провела багато часу в Україні – зустрічався з громадськими та урядовими лідерами, бійцями та цивільними особами. Я вважаю, що Україна має потенціал стати рушійною силою демократії, інкубатором молодих талантів і справжнім союзником Сполучених Штатів у регіоні, де таке партнерство вкрай необхідне. І як людина, яка виросла в Україні за комуністичної диктатури, інтереси всіх волелюбних людей завжди будуть у моєму серці та діях.

Завдяки потужній підтримці, яку я отримую від американців, українців і багатьох людей у ​​всьому світі, я розумію, чому мої коментарі вразили Міністерство закордонних справ України.

Я закликаю Міністерство розглянути мою заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці запитання щодо пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки ad hominem, як це було досі. Українцям і американцям буде краще, якщо наші уряди відповідатимуть з належною обачністю, а не оборонними банальностями.

Я перерахую кілька серйозних звинувачень на адресу пана Єрмака і дозволю йому самому їх розкрити:

1. Витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення «Групи Вагнера», що призвело до її провалу;

2. Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;

3. Запевнення українського керівництва, що цього лютого нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;

4. Диверсія Херсона та надання його росіянам для організації трагедії батальйону «Азов»;

5. Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов; і

6. Цілеспрямоване затягування через нардепа Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.


From UWIN:

Addressing the President of Ukraine V. Zelenskyy, Victoria Spartz is trying to be diplomatic, even delicate, in her statement. She speaks as if Zelenskyy did not take Yermak as his assistant, and then appointed him as the head of his office and, of course, did not know who he was dealing with.

Perhaps Ms. Spartz does not know what kind of business relations Zelenskyy and Yermak had before Zelenskyy became president. There are many reasons to believe that Yermak was and remains the superior in relations with Zelenskyy.

Ukrainian journalists have more than once published the assumption that Yermak is an agent of Russian special services. If this assumption requires a serious counterintelligence investigation, there are things that lie on the surface and that any average film and TV critic can understand: all of Yermak’s activities as a producer are proof that he was and remains a “Russiy mir” (“Russian world”) agent of influence.

“One surrounds himself with people similar to himself”, says a Ukrainian proverb. And here it was appropriate to look at Zelenskyy himself. Yermak is not the only toxic figure in his circle. Virtually all of Zelenskyy’s entourage is toxic: both the people in his office and the people’s deputies from his “Servant of the People” party are not Ukrainocentric. This toxicity was visible from the very beginning.

The full-scale war launched by Russian Federation against Ukraine certainly made its adjustments. Ukrainocentricity has awakened in many, some have gone over to the side of the enemy, and some have remained and skillfully play the role of Ukrainian patriots.

Under the current circumstances, it is not easy to fight against the internal enemies of Ukraine. After all, many people believe that in the conditions of war it is not worth rocking the boat, that it is necessary to unanimously support President Zelenskyy, although perhaps he himself is the problem.

* * *

Від УСІМ:

Звертаючись до президента України В. Зеленського Вікторія Спартц у цій заяві намагається бути дипломатичною, ба навіть делікатною. Вона говорить так, наче не Зеленський брав Єрмака собі в помічники, а потім призначив очільником свого офісу і, ясна річ, не знав, з ким має справу.

Можливо, пані Спартц не відомо, в яких ділових відносинах перебували Зеленський та Єрмак до того, як Зеленський став президентом. Є чимало підстав, щоб вважати, що Єрмак був і залишається зверхником у стосунках із Зеленським.

Українські журналісти уже не раз оприлюднювали припущення, що Єрмак є аґентом російських спецслужб. Якщо це припущення потребує серйозного контррозвідувального розслідування, є речі, які лежать на поверхні і які під силу осмислити будь-якому пересічному кінотелекритику: уся продюсерська діяльність Єрмака є доказом того, що він був і залишається аґентом впливу «русского міра».

«Який їхав, такого і здибав», — каже українське прислів‘я. І тут годилося звернути погляд на самого Зеленського. Єрмак — не єдина токсична постать у його оточенні. Практично все оточення Зеленського є токсичним: і люди його офісу, і народні депутати з його партії «Слуга народу» не є україноцентричними. Цю токсичніть було видно від самого початку.

Повномасштабна війна РФ проти України, безумовно, внесла свої корективи. У багатьох прокинулася україноцентричність, хтось перекинувся на бік ворога, а хтось занишк і майстерно грає роль патріота України.

За нинішніх умов боротися з внутрішніми ворогами України непросто. Адже багато хто вважає, що в умовах війни не варто розхитувати човен, що треба одностайно підтримувати президента Зеленського, хоч, можливо, саме він і є проблемою.

On Topic | До теми:

VICTORIA SPARTS RAISES ISSUE OF ANDRIY YERMAK’S CONNECTIONS WITH RUSSIA | ВІКТОРІЯ СПАРЦ ПОРУШУЄ ПИТАННЯ ПРО ЗВ’ЯЗКИ АНДРІЯ ЄРМАКА З РОСІЄЮ – УСІМ | UWIN

ЯК В УКРАЇНІ ЗРЕАҐУВАЛИ НА ЗАПИТ ВІКТОРІЇ СПАРТЦ – УСІМ | UWIN

ВІЦЕ-ПРЕМ‘ЄР УКРАЇНИ ВІДПОВІЛА АМЕРИКАНСЬКІЙ КОНҐРЕСВУМЕН – УСІМ | UWIN

МАЙБУТНЄ МОЖЛИВО ЗМІНИТИ – УСІМ | UWIN

НАШІ СОЮЗНИКИ ПОЧАЛИ НАЗИВАТИ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ – УСІМ | UWIN

* * *

ВЛАДІМІР ЗЄЛЄНСКІЙ І ПЕРСПЕКТИВИ ОБНУЛЮВАННЯ Й ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ПРОГРАНІ ВИБОРИ ЯК ОСТАННІЙ УРОК ДЛЯ УКРАЇНИ

ЗАЧАРУВАННЯ Й РОЗЧАРУВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ДАНИЛЮКА

«СЛУГА НАРОДА» ЯК ФЕНОМЕН

* * *

Українізація України як факт і фактор системних змін: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 230 с.

В‘ячеслав Чорновіл як феномен української історії й політики: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 201 с.

Будапештський формат: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 294 с.

Україноцентризм, журналістика і система ЗМІ: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 449 с.

Світове українство — рушійна системних змін в Україні: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 309 с.

Системні зміни — перспектива для України: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 393 с.

Трансформаційна місія Українського Козацтва: Статті, нотатки — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2021. — 210 с.

Інтелектуальна еліта України як проблема: Статті, нотатки. — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2022. — 729 с.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.