September 26, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ДРУГОГО ЧОРНОБИЛЯ НЕ БУДЕ | THERE WILL NOT BE ANOTHER CHERNOBYL

3 min read

УКР | ENG

ДРУГОГО ЧОРНОБИЛЯ НЕ БУДЕ

До ситуації на Запорізькій АЕС

Можу всіх заспокоїти. Другого Чорнобиля не буде і бути не може. Ось чому.

Це було давно. Я тоді був головою громадської ради Державної інспекції ядерного регулювання. І на засіданнях колегії ми розглядали і слухали результати стрес-тестів на українських АЕС.

Нагадаю історію. Після катастрофи на АЕС Фукушіма в Японії країни ЄС вирішили провести “стрес-тести”, щоб переконатися, що аналогічна біда на АЕС Європи не трапиться. Україна також приєдналася до цього процесу.

30 грудня 2011 року Державна інспекція ядерного регулювання опублікувала результати стрес-тестів. За їх результатами на українських АЕС були запроваджені технологічні рішення, які виключають можливість повторення аварії на АЕС Фукушіма. Зокрема, були створені системи перетворення водню, щоб виключити можливість вибуху реактора навіть за умови втрати електропостачання, втрати рідини охолоджувача, землетрусу і інших несприятливих обставин.

Отож кажу. Ніякого вибуху реакторів на Запорізькій АЕС не може бути.

Коли нас лякають Чорнобилем, то забувають сказати про принципову відмінність реакторів на Запорізькій АЕС (ВВЕР-1000, проект В-320) від чорнобильських реакторів РБМК-1000.

По-перше, всі реактори ВВЕР-1000 сховані у герметичний конфаймент — оболонку з півтораметрового напруженого залізобетону, яка має витримати як зовнішнє падіння легкого літака, так і внутрішній вибух, аварію і викид радіоактивних матеріалів.

На Чорнобильській АЕС такого конфайменту не було. До речі, його немає і на Ленінградській, Курській та Смоленській АЕС, де досі експлуатують чорнобильські ректори РБМК. Не варто там необачно курити.

Отож, реактор закритий в герметичній оболонці, за яку нічого не вийде, хіба що орки почнуть планомірно бомбардувати конфаймент декількома надпотужними бомбами. Та навіть після цього ще треба зруйнувати корпус реактора…

По-друге, на ЗАЕС, в реакторах ВВЕР-1000, лише 66 тонн урану в кожному реакторі. В чорнобильських реакторах РБМК було значно більше — 192 тонни.

По-третє, реактори на Запорізькій АЕС — докритичні, на відміну від Чорнобильскої АЕС, де були надкритичні. Це означає, що в реакторі не може статися самовільний розгон потужності, як це було на ЧАЕС.

Якщо реактор ВВЕР-1000 залишити без нагляду, то він самовільно заглохне. На ЧАЕС було навпаки.

Максимум, до чого може призвести катастрофа на Запорізькій АЕС — це розплавлення активної зони і незворотнє руйнування самого реактора всередині конфайменту. В такому разі ми не зможемо відновити роботу ЗАЕС, адже реактор ремонту не підлягає.

Всі прогнози, за якими Україну і Європу накриває хмара радіоактивного забруднення після аварії на ЗАЕС, — це маячня для жовтої преси.

Перший радіоктивний контур теплоносія теж знаходиться всередині конфайменту. Якщо відбудеться витік, то це буде внутрішня аварія на ЗАЕС, але не катастрофа національного масштабу.

Потенційною загрозою на майданчику ЗАЕС є сховище відпрацьованого ядерного палива. Це близько 100 дуже міцних залізо-бетонних контейнерів, що стоять під відкритим небом. Вони дуже надійні, але не передбачені на випадок цілеспрямованого бомбардування.

Але навіть в такому разі, при підриві може статися розгерметизація декількох контейнерів зі ста наявних, але ніяк не всіх одразу.

Масштабна біда може статися хіба що у випадку удару по ЗАЕС тактичною ядерною зброєю. Але це буде вже зовсім інша історія.

Руйнування дамби Каховської ГЕС вже наробило поки що значно більшої шкоди, ніж будь-яка потенційно можлива аварія на ЗАЕС. Так що поки що можете спати спокійно. Якщо взагалі можете.

Олексій Толкачов

* * *

THERE WILL NOT BE ANOTHER CHERNOBYL

On the situation at Zaporizhzhya NPP

I can calm everyone down. There will not and cannot be a second Chernobyl. That’s why.

It was a long time ago. At that time, I was the head of the Public Council of the State Inspection of Nuclear Regulation. And at the board meetings, we considered and listened to the results of stress tests at Ukrainian nuclear power plants.

Let me remind you of the story. After the disaster at the Fukushima nuclear power plant in Japan, EU countries decided to conduct “stress tests” to make sure that a similar disaster would not happen at European nuclear power plants. Ukraine also joined this process.

On December 30, 2011, the State Inspection of Nuclear Regulation published the results of stress tests. According to their results, technological solutions were introduced at Ukrainian nuclear power plants, which exclude the possibility of a repeat accident at the Fukushima nuclear power plant. In particular, hydrogen conversion systems were created to eliminate the possibility of a reactor explosion even in the event of a loss of power supply, loss of coolant, an earthquake, and other adverse circumstances.

So I say. There can be no explosion of reactors at the Zaporizhzhya NPP.

When they scare us with Chernobyl, they forget to mention the fundamental difference between the reactors at the Zaporizhzhya NPP (VVER-1000, project B-320) and the RBMK-1000 reactors at Chernobyl.

First, all the VVER-1000 reactors are hidden in a hermetic confinement — a one-and-a-half-meter reinforced reinforced concrete shell, which must withstand both an external fall of a light aircraft and an internal explosion, accident and release of radioactive materials.

There was no such confiment at the Chernobyl NPP. By the way, it is not available at the Leningrad, Kursk and Smolensk NPPs, which are still operated by the Chernobyl rectors of RBMK. Do not smoke recklessly there.

So, the reactor is closed in a hermetic shell, beyond which nothing will come out, unless the orcs begin to systematically bombard the confiment with several super-powerful bombs. But even after that, the reactor housing still needs to be destroyed…

Secondly, at the ZNPP, in the VVER-1000 reactors, there are only 66 tons of uranium in each reactor. In the Chernobyl reactors of RBMK, there was much more – 192 tons.

Thirdly, the reactors at the Zaporizhzhya NPP are subcritical, in contrast to the Chernobyl NPP, where they were supercritical. This means that spontaneous acceleration of power cannot occur in the reactor, as was the case at the Chernobyl nuclear power plant.

If the VVER-1000 reactor is left unattended, it will spontaneously shut down. It was the opposite at the Chernobyl nuclear power plant.

The maximum that a catastrophe at the Zaporizhzhya NPP can lead to is the melting of the active zone and the irreversible destruction of the reactor itself inside the containment. In this case, we will not be able to resume the operation of the ZNPP, because the reactor cannot be repaired.

All forecasts according to which Ukraine and Europe will be covered by a cloud of radioactive pollution after the accident at the ZNPP are delusions for the yellow press.

The first radioactive circuit of the coolant is also inside the confiment. If there is a leak, it will be an internal accident at the ZNPP, but not a disaster of a national scale.

A potential threat at the ZNPP site is the storage of spent nuclear fuel. These are about 100 very strong reinforced concrete containers standing under the open sky. They are very reliable, but not intended for targeted bombing.

But even in this case, depressurization of several containers out of a hundred available may occur during detonation, but not all at once.

A large-scale disaster can occur only in the case of an attack on the ZNPP with a tactical nuclear weapon. But that will be a completely different story.

The destruction of the Kakhovskaya HPP dam has already done much more damage than any potential accident at the ZNPP. So you can sleep easy for now. If you can at all.

Oleksiy Tolkachov

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.