February 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

НІКОЛИ НЕ ПІЗНО ДОДАТИ СВІЙ ГОЛОС! | NEVER TOO LATE TO ADD YOUR VOICE!

2 min read

УКР | ENG

НІКОЛИ НЕ ПІЗНО ДОДАТИ СВІЙ ГОЛОС!

Ми всі там, в тому будинку у Дніпрі. Ментально. Признайтеся. Ми всі вже давно поставили десь в підсвідомості галочку, що може прилетіти в твій будинок, коли ти п’єш каву, читаєш, граєшся з котом.

Ми всі пережили маленьку смерть, що вже відбулася в нашій голові. Найгірше, що не тільки дорослі, а й деякі діти. І це буде з ними на все життя.

Ми навчилися витісняти травму. Дівчата жартують про смерть на унітазі без трусів. Це дуже поганий жарт, але ми сміємося. Щоб не плакати. Щоб триматися і не лякати дітей.

Ми вийдемо з цієї війни сильнішими. Ми побудуємо країну, про яку навіть не мріяли наші пращури. Але ми всі вже трошки вмерли. Це наша ціна.

Сергій Марченко

* * *

НІКОЛИ НЕ ПІЗНО ДОДАТИ СВІЙ ГОЛОС!

Остання атака Росії на Україну була по-своєму особливо жорстокою. Увага соцмереж зосереджена була на жахливому вціленню ракети у житловий будинок у Дніпрі. Пабліки уже вкотре дружно заволали: «Росія — держава-терорист».

При цій нагоді варто нагадати, що це визначення ми використовуємо від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

12 березня 2022 року, тобто практично через пару тижнів після початку цієї жорстокої війни, ми опублікували Звернення, яким першими закликали світ належним відреагувати на цю аґресію.

На сьогодні зібрано біля 250 підписів, хоч їх мало б бути мільйони або й десятки мільйонів. І якби ці мільйони зробили те, до чого закликає це Звернення (там дуже простий алґоритм дій), Україна уже здобула б перемогу, війна уже закінчилася б і світ зайнявся б мирними повоєнними справами.

На жаль, цього не сталося. Люди, яких навіть персонально було запрошено підтримати Звернення, проіґнорували запрошення й продовжують волати про звірства Росії в Україні, але не роблять доволі простих реальних реальних кроків для того, щоб мобілізувати світ на повну допомогу Україні й прискорити переможне завершення війни.

Це не пізно зробити й зараз!

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

* * *

NEVER TOO LATE TO ADD YOUR VOICE!

We are all there, in that house in Dnipro. Mentally. Confess. We have all long ago ticked a box somewhere in our subconscious that can fly into your house when you are drinking coffee, reading, playing with a cat.

We have all experienced a small death that has already happened in our head. The worst thing is that not only adults, but also some children. And it will be with them for life.

We have learned to displace the trauma. The girls joke about dying on the toilet without underwear. It’s a very bad joke, but we laugh. Not to cry. To hold on and not scare children.

We will come out of this war stronger. We will build a country that our forefathers never dreamed of. But we are all already a little dead. This is our price.

Serhii Marchenko

NEVER TOO LATE TO ADD YOUR VOICE!

Russia’s latest attack on Ukraine was particularly brutal in its own way. The attention of social networks was focused on the terrible impact of a rocket on a residential building in Dnipro. The publics once again shouted in unison: “Russia is a terrorist state.”

On this occasion, it is worth reminding that we have been using this definition since the very beginning of Russia’s full-scale invasion of Ukraine.

On March 12, 2022, that is, almost a couple of weeks after the start of this brutal war, we published an Appeal, which was the first to call on the world to respond appropriately to this aggression.

To date, about 250 signatures have been collected, although there should be millions or even tens of millions. And if these millions did what this Appeal calls for (there is a very simple algorithm of actions), Ukraine would have already won, the war would have already ended and the world would have engaged in peaceful post-war affairs.

Unfortunately, this did not happen. People who were even personally invited to support the Appeal ignored the invitation and continue to cry out about Russian atrocities in Ukraine, but do not take simple real steps to mobilize the world to fully help Ukraine and hasten the victorious end of the war.

It is not too late to do it now!

Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.