June 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

PUTINISM AS TRUTH IN THE LAST INSTANCE| ПУТІНІЗМ ЯК ІСТИНА В ОСТАННІЙ ІНСТАНЦІЇ

2 min read

ENG | УКР

PUTINISM AS TRUTH IN THE LAST INSTANCE

The russian dictator Putin has developed a philosophy that he often speaks about. Given the fact that nobody opposes his ideas in Russia, he has never had any real intellectual opposition to his ideas — and therefore considers his ideas valid.

So what is it ? — Putin is obsessed with transforming the world from what he calls unipolarity to multipolarity. But what is the concept of polarity? This concept exists in both physics, chemistry, mathematics, and political sciences.

What is common between the different definitions of polarity is, that poles implices differences, as in “opposite poles”, negative and positive charge, polarization etc.

The definition of political polarization is the divergens of political attitudes away from the center, towards extremes.

Multipolarity in international relations, is distribution of power in which more than two nation-states have nearly equal amounts of power.

Putin has a “chip on his shoulder” when it comes to the United States. He views the USA as the current unipolar center of the world. He wants Russia to become a pole too, he does not want to play by “rules” set by the international community, the United Nations, or the United States. 

However the “rules” as written in the United Nations charter, where made to prevent war — for example by requiring member states to respect international borders, territorial integrity – also of Ukraine.

And how can Russia with its 2 trillion dollar economy become an equal power with the United States with its 21 trillion dollar economy.

Putin has chosen the way of war. War is how he sees Russia grow towards parity with the United States. By breaking the “rules” of international relations – by invading, by millitary – by force.

He wants to rob the bank, and kill people,  to become powerfull as the US.

But Russia is getting weaker, Russia is bleeding, the army is bleeding with casualties in the 9 month war approaching 100.000 dead soldiers. The loss of millitary material, tanks planes etc. is catastrophic.

The economy is bleeding, with frozen assets, export restrictions, GDP downturn.

Russias energy sector is now considered unrealiable, and has lost its most important customer – Europe.

Russias stock market has ceased to exist.

Ukrainians will now hate Russia for generations.

People are leaving Russia, to avoid mobilization, or to avoid
being arrested, or to seek a better life. Nearly 1 million men has left Russia since the mobilization started.

Russia is politically isolated. NATO is gaining new members in Sweden and Finland. NATO is now close to the strategically important kola peninsula – containing vital Russian millitary assets. And a stonethrow away from Skt. Petersburg,  Russias 2nd. city.

Putin and his ideology is a disarster for Russia. His ideology leads only to war and suffering.

The country needs a completely different direction, a total reset.
It begins with respecting the territorial integrity of its neighbors.

Palle Mathiasen

* * *

ПУТІНІЗМ ЯК ІСТИНА В ОСТАННІЙ ІНСТАНЦІЇ

Російський диктатор Путін розробив філософію, про яку він часто говорить. Зважаючи на те, що в Росії ніхто не виступає проти його ідей, він ніколи не мав справжнього інтелектуального спротиву своїм ідеям – і тому вважає свої ідеї слушними.

Так що це? – Путін одержимий трансформацією світу з того, що  він  називає однополярним, на багатополярний. Але що таке поняття полярності?. Це поняття існує і у фізиці, і в хімії, і в математиці, і в політичних науках.

Спільним між різними визначеннями полярності є те, що полюси означають відмінності, як у «протилежних полюсах», негативний і позитивний заряд, поляризацію тощо.

Визначення політичної поляризації – це розходження політичних установок від центру до крайнощів.

Багатополярність у міжнародних відносинах – це розподіл влади, за якого більш ніж дві національні держави мають майже однакову кількість влади.

У Путіна є «фішка на плечі», коли мова йде про США. Він розглядає США як нинішній однополярний центр світу. Він хоче, щоб Росія теж стала полюсом, він не хоче грати за «правилами», встановленими міжнародною спільнотою, ООН чи США.

Однак «правила», зазначені в статуті Організації Об’єднаних Націй, створені для запобігання війні – наприклад, вимагаючи від держав-членів поважати міжнародні кордони, територіальну цілісність – також України.

І як Росія з її економікою в 2 трильйони доларів може стати рівноправною силою зі Сполученими Штатами з економікою в 21 трильйон доларів.

Путін обрав шлях війни. Війна — це те, як він бачить, як Росія розвивається до паритету зі Сполученими Штатами. Порушуючи «правила» міжнародних відносин – вторгненням, військовими – силою.

Він хоче пограбувати банк і вбити людей, щоб стати могутнішим, як США.

Але Росія стає слабшою, Росія стікає кров’ю, армія стікає кров’ю, втрати в 9-місячній війні наближаються до 100 000 загиблих солдатів. Втрати військової техніки, танків, літаків тощо є катастрофічними.

Економіка стікає кров’ю із замороженими активами, експортними обмеженнями, падінням ВВП.

Російський енергетичний сектор зараз вважається нереальним і втратив свого найважливішого клієнта – Європу.

Російський фондовий ринок припинив своє існування.

Українці тепер ненавидітимуть Росію поколіннями.

Люди виїжджають з Росії, щоб уникнути мобілізації або щоб уникнути бути арештованим або шукати кращого життя. Майже 1 мільйон чоловіків покинули Росію з початку мобілізації.

Росія політично ізольована. НАТО набирає нових членів у Швеції та Фінляндії. Зараз НАТО близько до стратегічно важливого Кольського півострова, де знаходяться життєво важливі російські військові засоби. І в двох кроках від Skt. Петербург, Росія 2-й. місто.

Путін і його ідеологія є катастрофою для Росії. Його ідеологія веде лише до війни та страждань.

Країні потрібен зовсім інший напрямок, тотальне перезавантаження.
Вона починається з поваги територіальної цілісності своїх сусідів.

Палле Матіасен

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.