December 3, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ПРОРОСІЙСЬКІ НАРАТИВИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ | PRO-RUSSIAN NARRATIVES IN AMERICAN SOCIETY

6 min read

УКР | ENG

ПРОРОСІЙСЬКІ НАРАТИВИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

У зв‘язку з проміжними виборами, які відбудуться у листопаді, в США активізувалися розмови про доцільність допомоги Україні.

Ініціаторами цих розмов є представники Республіканської партії, які позиціонують себе консерваторами, а насправді є ретроґрадами.

Докладніше про це сьогодні пише Блумберґ: Midterm Elections: House’s McCarthy Says Ukraine Aid May Be Pared If GOP Wins — Bloomberg.

Хоча підтримка України в американському дуже потужна, все-таки є ґрунт і для проростання ідей згаданих республіканців: суспільство починає втомлюватися, та й ціни на пальне, на продукти харчування, на житло тощо помітно зростають…

Тому для нас, українців, важливим є активно доносити до широкого загалу американців, і передусім — політиків та урядовців, важливість не скорочувати, а посилювати допомогу Україні.

Йдеться не тільки і не стільки про гуманітарну допомогу, а допомогу воєнну, дипломатичну і політичну.

Україна повинна перемогти у цій війні. Російська Федерація має зазнати повної і остаточної поразки. Інакше Москва залиже рани і знову візьметься за своє, і рано чи пізно зуміє завдати непоправної шкоди й Америці.

Тут доречно буде нагадати, що в США віддавна було і є потужне російське лоббі. Це — передусім сили, які підтримують Росію з ідеолоґічних мотивів. Але тут є й сили, що їх Москва підтримує фінансово.

Саме завдяки старанням таких сил США визнали Радянський Союз і встановили дипломатичні стосунки з Москвою у рік, коли більшовики морили Україну найстрашнішим Великим Голодом, який забрав життя мільйонів українців (1933).

Потужна російська діаспора, значну частину якої становили російські аристократія та інтелектуальна еліта стала тією силою, що вживила в американську освіту й просвіту російський наратив, завдяки якому американська освіта і наука прийняла за чисту монету російський історичний міф і уможливила нав‘язування американцям викривлених уявлень про Росію.

Численні мозкові центри, що займалися й займаються російськими й східноєвропейськими студіями створювалися й працювали, а деякі й продовжують працювати завдяки не тільки методолоґічній, але й фінансовій підтримці з боку Росії або проросійських сил.

У США знайшли благодатний грунт для вкладення своїх статків і облаштування свого побуту багато російських мільярдерів і мультимільйонерів, які пов‘язані не тільки з великими американськими бізнесами (Орґанізація Трампа — один із таких прикладів), а й університетами та мозковими центрами (наприклад, Американський університет та центр Вудро Вільсона).

Перед тим, як оголосити Д. Медвєдєва своїм наступником на посаді президента РФ, В. Путін направив у Вашинґтон делеґацію на чолі із заступником голови Газпрому Алєксандра Медвєдєва, завданням якої була підготовка американського істеблішменту до зміни в Кремлі. Ця група мала зустрічі з п‘ятьма американськими сенаторами, з керівниками Держдепу та ін.

Делеґацією опікувалася Асоціація відставних офіцерів поліції Капітолія США як один із офіційних лоббістів Кремля у Вашинґтоні. Її президент особисто супроводжував А. Медвєдєва на всі зустрічі. Під час однієї з розмов президента Асоціації з Медвєдєвим йшлося про те, що Мєдвєдєв повернеться до США без супроводу й матиме обіди з кожним із п‘яти сенаторів окремо.

Наслідком цієї роботи стало те, що в США позитивно сприйняли призначення Д. Медвєдєва наступником Путіна на посаді президента РФ попри те, що зазвичай американці не сприймають такі методи.

У цьому контексті варто нагадати й про штурм Капітолію радикалами-трампістами 6 січня 2021 року, розслідуванням якого зараз займається спеціальна комісія Конґресу. Ми не знаємо, чи хтось із американських українців брав участь у подіях того дня. Але ми знаємо достуменно, що одними із найактивніших учасників штурму Капітолію була чимала група американських росіян. Численні відео з їхньою присутністю й проявами своїх емоцій вони активно ширили в соцмережах.

Радянсько-російський наратив в американському суспільстві актуалізувало й таке явище, як радянські ветерани Другої Світової війни (переважно російськомовні євреї — міґранти з СРСР), які щороку влаштовували паради й маніфестації, присвячені радянському Дню Перемоги. На зміну їм прийшла масова пропагандистська акція «Безсмертний полк», в якій активну участь брали й російськомовні вихідці з України. Ця публіка підтримала анексію Росією Криму та війну РФ на Донбасі. Прикметно, що у зв‘язку з широкомасштабним вторгненням Росії в Україну цього року ці сили в США не проявилися так, як вони проявилися в Німеччині. Але це не означає, що вони зійшли зі сцени.

Це все говорить про те, наскільки важливим для нас є розгортання активної проукраїнської діяльності в американському суспільстві.

Ми все ще сподіваємося, що українські громади в США та їхні орґанізації, передусім — УККА (агов, Андрій Футей), підтримають ініціативу Орґкомітету Руху Світового Українства і завалять поштові скриньки членів Конґресу ЗВЕРНЕННЯМ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ.

Потрібна серйозна інформаційно-роз‘яснювальна робота серед широких верств американців. Час уже усвідомити, що протести у вигляді шоу та вуличних розваг більше не працюють.

Будь-ласка, пояснюйте і роз‘яснюйте природу війни Росії проти України, розповідайте американцям про тероризм як невід‘ємну частину російської внутрішньої і зовнішньої політики.

Більше на ці теми тут:

РОСІЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МІФ І ВІЙНА РОСІЇ В УКРАЇНІ – Др. Володимир Іваненко

ТЕРОРИЗМ У ЗАКОНІ ЯК ЧИННИК РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ – Др. Володимир Іваненко

ДЕМАСКУВАННЯ МАСКА – УСІМ | UWIN

ЧИ СТРИМУВАВ ТРАМП АҐРЕСИВНІСТЬ ПУТІНА? – УСІМ | UWIN

СКАНДАЛЬНІ ЗАЯВИ ТРАМПА ЩОДО УКРАЇНИ – УСІМ | UWIN

Такі веселі шоу-демонстрації Україні не допомагають | Such cheerful show-demonstrations do not help Ukraine

* * *

PRO-RUSSIAN NARRATIVES IN AMERICAN SOCIETY

In connection with the midterm elections, which will be held in November, talkings about the feasibility of aid to Ukraine have intensified in the United States.

The initiators of these discussions are the Republican Party members, who position themselves as conservatives, but in fact are retrogrades.

Bloomberg writes more about this today: Midterm Elections: House’s McCarthy Says Ukraine Aid May Be Pared If GOP Wins — Bloomberg.

Although the support of Ukraine in the US is very strong, there is still a ground for sowing the ideas of the mentioned republicans: the society is getting tired, and the prices for fuel, food, housing, etc. are noticeably increasing…

Therefore, it is important for us, Ukrainians, to actively convey to the general public of Americans, and above all, to politicians and government officials, the importance of not reducing, but increasing aid to Ukraine.

It is not so much about humanitarian aid, but about military, diplomatic and political aid.

Ukraine must win this war. The Russian Federation must suffer a complete and final defeat. Otherwise, Moscow will leave its wounds and take over again, and sooner or later it will be able to cause irreparable damage to America as well.

It would be appropriate to remind here that there has long been and still is a powerful Russian lobby in the USA. These are primarily the forces that support Russia for ideological reasons. But there are forces here that Moscow supports financially.

It was thanks to the efforts of such forces that the USA recognized the Soviet Union and established diplomatic relations with Moscow in the year when the Bolsheviks plagued Ukraine with the most terrible Great Famine, which claimed the lives of millions of Ukrainians (1933).

The powerful Russian diaspora, a significant part of which was the Russian aristocracy and intellectual elite, became the force that injected the Russian narrative into American education and enlightenment, thanks to which American education and science accepted the Russian historical myth at face value and made it possible to impose on Americans distorted ideas about Russia

Numerous think tanks that were and are engaged in Russian and Eastern European studies were created and worked, and some continue to work thanks to not only methodological, but also financial support from Russia or pro-Russian forces.

Many Russian billionaires and multi-millionaires have found a fertile ground for investing their fortunes and arranging their lives in the United States and are connected not only to large American businesses (the Trump Organization is one such example), but also to universities and think tanks (for example, American University and the Woodrow Wilson Center).

Before announcing D. Medvedev as his successor as President of the Russian Federation, V. Putin sent a delegation headed by Gazprom Deputy Chairman Alexander Medvedev to Washington, whose task was to prepare the American establishment for a change in the Kremlin. This group had meetings with five American senators, the heads of the State Department, and others.

The delegation was sponsored by the United States Capitol Police Retired Officers Association as one of the Kremlin’s official lobbyists in Washington. Its president personally accompanied A. Medvedev to all meetings. During one of the conversations between the Association president and Medvedev, it was said that Medvedev would return to the US without an escort and have dinners with each of the five senators separately.

The result of this work was that the appointment of D. Medvedev as Putin’s successor as RF President was positively received in the USA, despite the fact that Americans usually do not accept such methods.

In this context, it is worth to recall the storming of the Capitol by Trumpist radicals on January 6, 2021, which is currently being investigated by a special congressional commission. We do not know if any of the Ukrainian Americans participated in the events of that day. But we know for certain that one of the most active participants in the storming of the Capitol was a large group of Russian Americans. They actively spread numerous videos with their presence and expressions of their emotions in social networks.

The Soviet-Russian narrative in American society was also actualized by such a phenomenon as Soviet veterans of the Second World War (mainly Russian-speaking Jews – migrants from the USSR), who every year organized parades and demonstrations dedicated to the Soviet Victory Day. They were replaced by the mass propaganda campaign “Immortal Regiment”, in which Russian-speaking natives of Ukraine took an active part. This audience supported Russia’s annexation of Crimea and Russia’s war in Donbas. It is noteworthy that in connection with the large-scale invasion of Russia into Ukraine this year, these forces did not manifest themselves in the USA in the same way as they manifested themselves in Germany. But this does not mean that they left the stage.

All this speaks of how important it is for us to deploy active pro-Ukrainian activities in American society.

We still hope that the Ukrainian communities in the USA and their organizations, first of all, the UCCA (hey, Andriy Futey), will support the initiative of the Ukrainians Worldwide Movement Organizing Committee and fill the mailboxes of the Congress members with the APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR.

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER SIGNING THE APPEAL.

Serious information and explanatory work is needed among broad sections of Americans. It’s time to realize that protests in the form of shows and street entertainment no longer work.

Please explain and clarify the nature of Russia’s war against Ukraine, tell Americans about terrorism as an integral part of Russian domestic and foreign policy.

More on these topics here:

RUSSIAN HISTORICAL MYTH & RUSSIA’S WAR IN UKRAINE – Ukrainian University

TERRORISM IN THE LAW AS THE SOVIET SOCIAL SYSTEM FACTOR — Dr. Volodymyr Ivanenko

UNMASKING MUSK – УСІМ | UWIN

WAS TRUMP HOLDING BACK PUTIN’S AGGRESSIVENESS? – УСІМ | UWIN

TRUMP’S SCANDALOUS CLAIMS ABOUT UKRAINE – УСІМ | UWIN

KREMLIN PROPAGANDA PRIMING AMERICANS – УСІМ | UWIN

З коментарів | From comments:

Руслан Мудрик: Це панове лише перша ластівка. Як я вже не раз писав, нас не взяли на довічне утримання. Рано чи пізно з такою хамською політикою нашої влади Україну пошлють подалі. Бо будувати асфальт за чужі гроші у розпал кривавої війни — це вже верх цинізму. І світ це все бачить та усвідомлює. Певно, Зеленський саме цього і добивається, щоб потім можна було сказати своєму лохторату: “НАТО нас зрадило, Європа нас не підтримує, і через це мусимо стати навколішки перед хуйлом”. А “єдиний пропагандофон імені святого Боневтіка Янелоховича” пояснить зєбілам, що це все для їхнього ж блага. Що Вовка рвався воювати, але кляті піндоси зрадили. І повірять же ж. Їй богу, повірять. Особливо після того, як припиниться фінансова допомога колективного Заходу і дурні віч-на-віч стикнуться з суворою реальністю. Бо більшість досі так і неусвідомила, в якій сраці опинилася наша країна завдяки їхньому Боневтіку та його Зе-Команді.

* * *

Ruslan Mudryk: These gentlemen are just the first swallow. As I have already written more than once, we were not taken for support forever. Sooner or later, with such a boorish policy of our government, Ukraine will be sent away. Because paving asphalt with someone else’s money in the midst of a bloody war is the height of cynicism. And the world sees and realizes all this. This is probably what Zelenskyy is trying to achieve, so that later he can say to his scumbags: “NATO betrayed us, Europe does not support us, and because of this we have to kneel before the scum.” And “the only propagandist named after Saint Bonevtik Yanelohovych” will explain to the idiots that this is all for their own good. That Vovka was eager to fight, but the cursed Pindos betrayed him. And they will believe it. By God, they will believe her. Especially after the financial assistance of the collective West stops and the fools face the harsh reality face to face. Because the majority still didn’t realize what a mess our country was in thanks to their Bonevtik and his Ze-Command.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.