February 8, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

MORE IMPORTANT THINGS TO DISCUSS | Є РЕЧІ ВАЖЛИВІШІ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

2 min read

ENG | УКР

MORE IMPORTANT THINGS TO DISCUSS

Victoria S. posted an entry on LinkedIn in which she tries to explain that Ukrainian is not a dialect of Russian, but a separate language. As happens with the young and not very experienced, the convincing text did not succeed. His discussion was spoiled by the intervention of Kremlin’s and “Russkiy mir” (“Russian world”) agent of influence, who deleted all attempts to respond to his comments. So, I had to express my thoughts on the essence of both the post and the discussion by sharing Victoria’s post on my LinkedIn page. I think that this social network episode will be interesting to the readers of our website.

There are three reasons to share and talk about Victoria’s post “UKRAINIAN: DIALECT OR LANGUAGE?”:

1. From philological point of view, the text is not accurate. Ukrainian language is the oldest among Slavic languages. Therefore, we can talk primarily about the influence of Ukrainian on other languages, first of all on Russian, which, as an artificial formation, is the youngest among the Slavic languages. Of course, it is not forbidden to discuss mutual influences either.

2. At the time of Russia’s war in Ukraine, there are more important topics to discuss. We need a complete and final victory for Ukraine. And for this it is important to work to attract the support of Ukraine from the whole world (today Ukraine is supported by 30% of UN member states). So, there is still a lot of work to do. I will add what and how to do it in the comments.

3. Many people in the world are fooled by Kremlin propaganda. Many Kremlin’s and “Russkiy mir” (“Russian world”) agents of influence work in different countries of the world. There are extremely many of them in social networks, in particular on LinkedIn. One of them scoffed under Victoria’s post. To dominate the discussion, he deletes replies to his comments.

Volodymyr Ivanenko

* * *

What has to be done

ENCOURAGE THE WORLD TOWARDS UKRAINE – УСІМ | UWIN

Please, add your signature to the APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR.

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER SUBMITTING YOUR SIGNATURE

UKRAINIAN UNIVERSITY CLUB STATEMENT – Ukrainian University Club

For Your Understanding:

RUSSIAN HISTORICAL MYTH & RUSSIA’S WAR IN UKRAINE – Український Університет

BASICS OF KREMLIN’S IDEOLOGY – УСІМ | UWIN

* * *

Є РЕЧІ ВАЖЛИВІШІ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Вікторія С. запостила на LinkedIn запис, в якому намагається пояснити, що українська не є діалектом російської, а окремою мовою. Як і буває у молодих і не вельми досвідчених, переконливий текст не вдався. Обговорення ж його зіпсував своїм втручанням агент впливу Кремля і «русского міра», який видаляв усі спроби відповісти на його коментарі. Отож викласти свої думки по суті і запису, і дискусії мені довелося через поширення тексту Вікторії С. Думаю, що цей соцмережевий епізод буде цікавий і читачам нашого сайту.

Є три причини поширити та обговорити пост Вікторії «УКРАЇНСЬКА: ДІАЛЕКТ ЧИ МОВА?»:

1. З філологічної точки зору текст не є точним. Українська мова є найдавнішою серед слов’янських мов. Тому можна говорити насамперед про вплив української на інші мови, насамперед на російську, яка, як штучне утворення, є наймолодшою серед слов’янських мов. Звичайно, не забороняється обговорювати і взаємовпливи.

2. У період війни Росії в Україні є важливіші теми для обговорення. Нам потрібна повна і остаточна перемога України. А для цього важливо працювати над залученням підтримки України з усього світу (сьогодні Україну підтримують 30% країн-членів ООН). Отже, попереду ще багато роботи. Що і як робити, допишу в коментарях.

3. Багато людей у світі обдурені кремлівською пропагандою. Багато агентів впливу Кремля та «Русского міра» працюють у різних країнах світу. У соціальних мережах, зокрема на LinkedIn, їх надзвичайно багато. Один із них проявився під постом Вікторії. Щоб домінувати в дискусії, він видаляє відповіді на свої коментарі.

Володимир Іваненко

Що треба зробити

ПРИХИЛИТИ СВІТ ДО УКРАЇНИ – УСІМ | UWIN

Будь ласка, додайте свій підпис до ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА.

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Для вашого розуміння:

РОСІЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МІФ І ВІЙНА РОСІЇ В УКРАЇНІ –Український Університет

ОСНОВИ КРЕМЛІВСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ – УСІМ | UWIN

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.