February 4, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

BASICS OF KREMLIN’S IDEOLOGY | ОСНОВИ КРЕМЛІВСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ

2 min read

ENG | УКР

BASICS OF KREMLIN’S IDEOLOGY

Robert Lansing Institute for Global Threats and Democracies Studies published its research titled Ideological basis of Kremlin’s policy in confronting the West.

The following are Key Takeaways highlighted by the Institute itself:

— The Kremlin’s response to the car explosion of Russian neo-Nazi Alexander Dugin’s daughter has turned the spotlight on to the ideological values cultivated in Russia over the last decade. Collapse of communism in Russia has led to ideological vacuum, as the government, eager to preserve Soviet security of tenure for political leaders, right to engage in repression, and kleptocracy, lost the vision of how to explain their reasons to the people and their own entourage.

— the roots of fascist ideology in Russia arose back in the 1920s, with Ivan Ilyin’s ideas developed. A White emigration advocate, he fled to Berlin and produced the works that Vladimir Putin has quoted and used in his speeches starting from 2005. Putin cited Ilyin in 2010, to explain why it is necessary to undermine the European Union.

— Ilyin regretted in 1920, that Mussolini came to fascism earlier than Russians.

— Ilyin saw the salvation for Russia in Christian fascism. At the same time, he promoted Russian purity, openly chauvinist and Nazi ideas of Suprematism and ethnic superiority.

— Ilyin said Russia’s expansion was self-defense.

— The Russian rule of kleptocracy likes Ilyin’s ideas, as he described Russian lawlessness as patriotic virtue in his essays.

— Proponents of Ilyin’s ideas in the Kremlin eventually believe they are the patriots who, according to Ilyin, will give freedom and law and lead Russia to salvation.

— Ilyin conveys the idea of Russia’s innocence to the innocence of the savior (its leader).

— Ilyin believed Russia is a repository of ultimate good, with the West being its constant enemy.

— The Russian regime cannot offer the rational reason for confronting the West, so it switches to irrational categories of good and evil.

— The Putin regime’s policy, therefore, is closely tied to the ideology of Russian fascism, and the efforts by Moscow to promote these ideas suggest this ideology is backed and implemented at the political level.

Please, follow the link to open and read the report in full:

* * *

ОСНОВИ КРЕМЛІВСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ

Інститут вивчення глобальних загроз і демократій Роберта Лансінга опублікував дослідження під назвою «Ідеологічні основи політики Кремля у протистоянні Заходу» (анґлійською мовою).

Нижче наведено ключові висновки, виділені самим Інститутом:

— Реакція Кремля на вибух автомобіля доньки російського неонациста Олександра Дугіна звернула увагу на ідеологічні цінності, які культивувалися в Росії протягом останнього десятиліття. Крах комунізму в Росії призвів до ідеологічного вакууму, оскільки уряд, прагнучи зберегти радянські гарантії перебування на посаді для політичних лідерів, право брати участь у репресіях і клептократії, втратив бачення того, як пояснити свої причини людям і своїм власним антураж.

— коріння фашистської ідеології в Росії сягає ще в 1920-ті роки, з розвитку ідей Івана Ільїна. Прихильник білої еміграції, він втік до Берліна і створив праці, які Володимир Путін цитував і використовував у своїх промовах, починаючи з 2005 року. Путін цитував Ільїна в 2010 році, щоб пояснити, чому необхідно підривати Європейський Союз.

— Ільїн у 1920 році шкодував, що Муссоліні прийшов до фашизму раніше за росіян.

— Порятунок для Росії Ільїн бачив у християнському фашизмі. Водночас він пропагував російську чистоту, відверто шовіністичні та нацистські ідеї супрематизму та етнічної переваги.

— Ільїн сказав, що експансія Росії — це самооборона.

— Ідеї Ільїна подобаються російській владі клептократії, оскільки він у своїх нарисах описував російське беззаконня як патріотичну чесноту.

— Прихильники ідей Ільїна в Кремлі зрештою вважають себе патріотами, які, на думку Ільїна, дадуть свободу і закон і приведуть Росію до порятунку.

— Ільїн передає думку про невинність Росії до невинності рятівника (її лідера).

— Ільїн вважав, що Росія — це сховище найвищого добра, а Захід — її постійний ворог.

— Російський режим не може запропонувати раціональної причини протистояння Заходу, тому переходить до ірраціональних категорій добра і зла.

— Таким чином, політика режиму Путіна тісно пов’язана з ідеологією російського фашизму, а зусилля Москви просувати ці ідеї свідчать про те, що ця ідеологія підтримується та реалізується на політичному рівні.

Перейдіть за посиланням, щоб відкрити та прочитати звіт повністю (анґлійською мовою).


On Topic | До теми:

RUSSIAN HISTORICAL MYTH & RUSSIA’S WAR IN UKRAINE – Ukrainian University | Український Університет

РОСІЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МІФ І ВІЙНА РОСІЇ В УКРАЇНІ — Ukrainian University | Український Університет

UKRAINIAN UNIVERSITY CLUB STATEMENT | ЗАЯВА УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КЛУБУ – УСІМ | UWIN

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.