February 1, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

AUSTRIANS & GERMANS PREFERRING TO GIVE UP ON UKRAINE | АВСТРІЙЦІ Й НІМЦІ НАДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ ВІДМОВІ ВІД УКРАЇНИ

2 min read

ENG | УКР

AUSTRIANS & GERMANS PREFERRING TO GIVE UP ON UKRAINE

Letter of protest against EU sanctions: “Do you want to sacrifice your country for Ukraine?”

Not only in Austria, but also in Germany, resistance to the EU sanctions against Russia is growing. In a protest letter, the craftsmen in Saxony-Anhalt call on Chancellor Olaf Scholz to stop all measures.

“We as craftsmen know from many conversations with our customers that the vast majority is not willing to sacrifice their hard-earned standard of living for Ukraine. It’s not our war either!” says a protest letter from the Halle-Saalekreis district craftsmen’s association in the German state of Saxony-Anhalt to Chancellor Olaf Scholz (SPD). And continue: “Do you want to be the chancellor who ruined Germany? Do you really want to sacrifice your country?”

Concern about “the future of our children”

Russia’s attack on Ukraine is a serious crime and “a clear violation of Article 2 of the UN Charter”. However, they are “worried about the future of our children and grandchildren, worried about the continued existence of our businesses and worried about our country”. In addition, the “average earner” will soon no longer be able to pay for his living if prices continue to rise, the craftsmen criticize.
Ukraine is not a “flawless democratic state”.

In the case of Ukraine, one cannot speak of a flawless democratic state, it is said. The craftsmen refer to a publication by Transparency International, in which the country of President Volodymyr Zelenskyj ranked 122nd in corruption in 2021 — no other European country did worse. “And you want to put Germany at risk for that?” criticize the 16 signatories from all guilds in conclusion.

Vladimir Popovic

From UWIN:

Russians secured Austrian and Germans support in resisting EU sanctions…

Someone has to remind peoples of Austria and Germany about atrocities by Russians when the Soviet Union won the war in 1945.

Millions of women and children were raped and killed. Russians can repeat it. This is one of their slogan. Another one is To Berlin!

* * *

АВСТРІЙЦІ Й НІМЦІ НАДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ ВІДМОВІ ВІД УКРАЇНИ

Лист-протест проти санкцій ЄС: «Ви хочете пожертвувати своєю країною заради України?»

Не лише в Австрії, а й у Німеччині зростає опір санкціям ЄС проти Росії. У листі протесту ремісники землі Саксонія-Анхальт закликали канцлера Олафа Шольца припинити всі заходи.

«Ми як ремісники знаємо з багатьох розмов з нашими клієнтами, що переважна більшість не бажає жертвувати своїм важко заробленим рівнем життя заради України. Це теж не наша війна!» – йдеться в листі-протесті від асоціації ремісників району Галле-Заалекрайс у німецькій землі Саксонія-Анхальт до канцлера Олафа Шольца (SPD). І далі: «Ви хочете бути канцлером, який зруйнував Німеччину? Ви справді хочете пожертвувати своїм країна?»

Напад Росії на Україну є серйозним злочином і «явним порушенням статті 2 Статуту ООН». Проте вони «стурбовані майбутнім наших дітей і онуків, стурбовані подальшим існуванням нашого бізнесу та стурбовані нашою країною». Крім того, якщо ціни продовжуватимуть рости, «середньоотриманий» скоро вже не зможе платити за життя, критикують майстри.
Україна не є «бездоганною демократичною державою».

У випадку України не можна говорити про бездоганну демократичну державу, кажуть. Майстри посилаються на публікацію Transparency International, у якій країна президента Володимира Зеленського посіла 122 місце за корупцією у 2021 році — гірше жодна європейська країна не показала. «І ви хочете цим піддати Німеччині ризику?» на завершення критикувати 16 підписантів з усіх гільдій.

Володимир Попович

Від УСІМ:

Росіяни заручилися підтримкою Австрії та Німеччини у протистоянні санкціям ЄС…

Хтось повинен нагадати народам Австрії та Німеччини про звірства росіян, коли Радянський Союз виграв війну в 1945 році.

Мільйони жінок і дітей були зґвалтовані та вбиті. Росіяни можуть повторити. Це одне з їхніх гасел. Ще один – До Берліна!


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.