December 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

UA | EN

ВІД ОРҐКОМІТЕТУ РУХУ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА

У лиху для України годину започатковуємо ми Рух Світового Українства (РСУ), який бере на себе місію об‘єднати й згуртувати україноцентричні потуги суспільства в Україні, спілнот на українських етнічних землях суміжних з Україною країн та української діаспори для захисту територіальної цілісності, суверенітету й розбудови успішної і квітучої Української Держави.

Засади розбудови й проґрамні завдання Руху Світового Українства ближчим часом буде викладено у Маніфесті РСУ. Наразі зауважимо, що РСУ мислиться як громадське об‘єднання з виключно індивідуальним членством, яке не перешкоджає членам РСУ залишатися членами будь-яких інших громадсько-політичних орґанізацій в Україні чи за її межами.

З обгрунтуванням ідеї та концепцією РСУ можна ознайомитися у моїх статтях та нотатках, які увійшли до збірки «Світове українство — рушійна системних змін в Україні» (Вашинґтон, 2020. — 309 с.).

Наразі формується Орґанізаційний комітет РСУ, який має зайнятися випрацюванням статутних, проґрамних та орґанізаційних документів. Орґкомітет РСУ формується на індивідуальній волонтерській основі. Це означає, що ми навіть не розглядаємо участь в Орґкомітеті офіційних представників тих чи інших орґанізацій з України чи діаспори.

Якщо ви хочете долучитися до роботи в Оргкомітеті, будь ласка, ознайомтеся з обгрунтуванням ідеї та концепцією РСУ і надішліть нам такі документи:

1. Резюме з фотоґрафією і вмотивованим супровідним листом.

2. Коротку автобіоґрафію.

3. Ваше бачення завдань і перспектив РСУ і свого місця в нашій організації.

Відбір кандидатів на членів Орґкомітету здійснюється за спеціальною методикою і такими критеріями: (1) україноцентричність; (2) здатність до стратеґічного мислення; (3) професіоналізм і порядність.

Ми заохочуємо до участі в Орґкомітеті представників різних частин України й українського зарубіжжя, оскільки це є принципово важливим для формування РСУ, виконання орґанізаційно-управлінських завдань та ін.

Очевидно, що будуть бажаючі приєднатися до РСУ. Реєстрацію таких учасників РСУ на початковому етапі здійснює Орґкомітет. Для цього треба надіслати на електронну пошту Оргкомітету заяву у довільній формі, вказавши свої ім’я та прізвище, місце проживання й контактну інформацію.

Сподіваємося, що такі члени РСУ можуть проявити свою активність у таких формах, як-от: створення осередків, поширення матеріалів Орґкомітету, посильною фінансовою підтримкою РСУ (див. посилання нижче).

Орґкомітет закликає до матеріальної підтримки РСУ у формі спонсорських внесків і пожертв. Пожертви можна зробити, перейшовши за посиланням, поданим нижче. Щодо спонсорської підтримки просимо зв‘язатися з нами.

На нинішньому етапі Орґкомітет розглядає як пріоритетні такі напрями діяльності РСУ:

1. Безпековий — захист України від російської аґресії, забезпечення територіальної цілісності й безпеки України через втілення в життя ініціативи Будапештського формату з кінцевою метою перегляду і оновлення Гельсінських угод.

2. Інформаційно-аналітичний — забезпечення світового українства й усієї світової спільноти інформацією й аналітикою про Україну й українську справу, а також просування в суспільство ідеї створення україноцентричної системи ЗМІ в Україні.

3. Освітньо-просвітницький — налагодження українознавчої освіти й просвіти для світового українства, а також поширення знань про Україну й українську справу серед загалу у країнах проживання української діаспори.

Внутрішня робоча мова РСУ — українська. Робоча мова для зовнішніх контактів — анґлійська.

Проф. Др. Володимир Іваненко, голова Орґанізаційного комітету Руху Світового Українства.

Контакти Орґкомітету РСУ:

Електронна пошта: ukrainainternational@gmail.com

Текстові повідомлення на телефон: +1-240-432-3307. Вихід на цей телефон можливий також через Viber та WhatsApp. (Прохання не користуватися аудіо та відео опціями. У разі потреби ми зателефонуємо вам самі.)

Підтримати Орґкомітет РСУ можна, перейшовши на сайт Українського Університетського Клубу.

FROM UKRAINIANS WORLDWIDE MOVEMENT ORGANIZATIONAL COMMITTEE

At a time of disaster for Ukraine, we are launching Ukrainians Worldwide Movement (UWM), which undertakes the mission to unite Ukrainocentric segment of the society in Ukraine, communities in the Ukrainian ethnic lands of Ukraine’s neighboring countries and the Ukrainian diaspora to protect territorial integrity, sovereignty and development of successful and prosperous Ukrainian State.

The principles of development and program tasks of Ukrainians Worldwide Movement will soon be set out in UWM Manifesto. For now, it should be noted that UWM is thought of as a public association with exclusively individual membership, which does not prevent UWM members from maintaining their membership of any other socio-political organizations in Ukraine or abroad.

The substantiation of UWM idea and concept can be found in my articles and notes included in the collection “Ukrainians Worldwide — A Driving Force Of Ststemic Changes In Ukraine” (Washington, 2020. – 309 p.)

Currently, the UWM Organizing Committee is being formed, and it is going to work on the development of statutory, program and organizational documents. The UWM Organizing Committee is being formed on an individual volunteer basis. This means that we do not even consider the participation in this Organizing Committee of official representatives of existing organizations from Ukraine or Ukrainian diaspora.

If you want to join the Organizing Committee, please, read the rationale for the idea and concept of UWM and send us the following documents:

1. Resume with photo and motivated cover letter.

2. Short autobiography.

3. Your vision of the tasks and prospects of UWM and your role in our organization.

Selection of candidates for members of UWM Organizing Committee is carried out according to a special method and the following criteria: (1) Ukrainocentrism; (2) ability to think strategically; (3) professionalism and decency.

We encourage representatives of various parts of Ukraine and abroad to participate in UWM Organizing Committee, as this is fundamentally important for UWM formation, the implementation of organizational and managerial tasks, etc.

Obviously, there will be those who want to join UWM. The registration of such participants of UWM at the initial stage is carried out by the Organizing Committee. To do this, a candidate must send an e-mail to the Organizing Committee with a letter, indicating a full name, place of residence (town, region, country) and contact information (an email address and a phone number).

We hope that such UWM members can show their activity in such forms as: creation of local UWM branches, dissemination of Organizing Committee materials, possible financial support of UWM (see the link below).

The Organizing Committee calls for UWM material support from in the form of sponsorships and donations. Donations can be made by following the link below. Please, contact us for sponsorship.

At the present stage, the Organizing Committee considers the following areas of UWM activity as priorities:

1. Security — protection of Ukraine from Russian aggression, ensuring the territorial integrity and security of Ukraine through the implementation of the Budapest format initiative with the ultimate goal of revising and updating the Helsinki Accords.

2. Information-analytical — providing Ukrainians worldwide and the whole world community with information and analysis about Ukraine and Ukrainian affairs, as well as promoting the idea of creating a Ukrainocentric media system in Ukraine.

3. Educational — the establishment of Ukrainian studies education for Ukrainians Worldwide, as well as the dissemination of knowledge about Ukraine and Ukrainian affairs among the general population in the countries of the Ukrainian diaspora.

The internal working language of UWM is Ukrainian. The working language for external contacts is English.

Prof. Dr. Volodymyr Ivanenko, Ukrainians Worldwide Movement Organizing Committee Chairman

UWM Organizing Committee Contacts:

E-mail: ukrainainternational@gmail.com

Text messages on the phone: + 1-240-432-3307. Access to this phone is also possible via Viber and WhatsApp. Please, do not use audio and video options. We will call you if necessary.

You can support UWM Organizing Committee by going to Ukrainian University Club website.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.