June 6, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

«РОСІЯНИ ЗА УКРАЇНУ» | «RUSSIANS FOR UKRAINE»

4 min read

УКР | ENG

«РОСІЯНИ ЗА УКРАЇНу»

Українці втікали від «русского міра» в Польщу, щоб він привітав їх там

Ми довідалися про цю благодійну структуру завдяки активному в зарубіжжі російському ліберальному письменникові Вікторові Шендеровичу, який запостив прсилання на сайт «Russians for Ukraine» у коментарях до свого чергового запису, і спробували розібратися, що ж воно таке.

Базовою мовою сайту “Russians for Ukraine” є російська. Контент сайту також доступний анґлійською та польською. Українською ж жодного слова… Отож для цієї публікації ми самі мали перекладати текст із цього вебсайту.

*

Хто ж вони? — «Росіяни, які в різні часи виїхали з Росії».

Що вони хочуть? — «Миру, тобто перемоги України у цій війні».

Що вони для цього роблять? — «Допомагаємо українським біженцям у Європі та надаємо гуманітарну допомогу в Україні».

Як вони це роблять? — «З 26 лютого волонтери Russians for Ukraine зустрічають біженців із України на прикордонних переходах Польщі. Працюють як перекладачі, юристи, соцпрацівники, психологи, водії та носії. Збирають та відправляють гуманітарну допомогу, вибудовуємо її логістику, витягують людей з України та допомагають їм знайти притулок у безпечних країнах».

Що вже зроблено? — «Ми наживо поговорили з десятками тисяч людей та відповіли на сотню тисяч запитань, вирішили тисячі завдань щодо відправлення людей з’єднуючи їх із волонтерами водіями. Сплатили транспорт кільком сотням людей та відправку десятків тонн гуманітарного вантажу до України. Волонтери Russians for Ukraine працювали у пунктах прийому біженців “Tesco”, Hala Kijowska, на двох прикордонних переходах у Медиці та Корчеві та на вокзалі у Пшемишлі. Наразі волонтери постійно працюють на прикордонному переході в Медиці, у двох пунктах прийому біженців (у шелтері, відкритому Russians for Ukraine у Пшемишлі, та у наметі на кордоні у Медиці) та на залізничному вокзалі міста Пшемишль. Ми організували роботу, житло та харчування для кількох десятків волонтерів з України, Росії, Польщі, Ізраїлю, Швеції, Німеччини, Італії, Латвії, Великобританії, США, Канади та Австралії».

Чим можна допомогти? — «Приїхати і стати в наші ряди
Нам потрібні волонтери для роботи з біженцями на прикордонному переході, вокзалі та пункті прийому біженців, а також волонтери з автомобілями, щоб допомогти у перевезенні людей».

* *

Як ми вже зауважили, «Росіяни за Україну» на своєму сайті знехтували українською мовою. Це — не якась там незначна помилка. Це — свідомий вибір, позиція: «І так поймут — ми же адін народ».

А це означає, що «хороші росіяни» не розуміють і не хочуть розуміти природу війни Росії в Україні. Згадаймо, як зовсім недавно саме на цій темі влип у скандал В. Шендерович, захищаючи «нашіх мальчіков».

Шендеровичу укупі з іншими російськими інтелектуалам невтямки, що Путін просто так не міг вселитися в голови сотень тисяч їхніх «мальчіков», які чинять ґеноцид українців і перетворюють Україну на руїну, а також у голови десятків мільйонів росіян як у самій РФ, так і в зарубіжжі, які підтримують цю війну і не шкодують для неї своїх чоловіків та синів, і що вони самі є частиною цього російського суспільства, та ще й не просто частиною, а рушійною силою потужної пропаґандистської машини, яка вдовбувала і продовжує вдовбувати в голови своїх співвітчизників російський історичний міф з його імперською ідеолоґією.

Їм би зайнятися розвінчуванням російського історичного імперського міфу, переконувати своїх співвітчизників у нагальності розпаду московської імперії, замислитися над природою неприродного ставлення росіян до українців та ін.

Але ж ні! «Хорошіє русскіє» бачать в українцях попутника в поваленні Путіна («до пєрвого поворота», як виразився Шендерович), продовжують робити усе для того, щоб зберегти імперію і, звичайно, утримати українців в орбіті свого «русского міра».

Інших пояснень немає для того, що сайт «Russians for Ukraine» не має україномовної версії, що названі вище «перекладачі, юристи, соцпрацівники, психологи, водії та носії» свідомо й цілеспрямовано через гуманітарну допомогу несуть у згорьовані втечею від страшної російської війни громади біженців бацилли «русского міра»: «вєлєкій і моґучій русскій язик», «вєлікую русск культуру» тощо.

Яке кощунство!

Поза всяким сумнівом, усі «Росіяни за Україну» є аґентами впливу «русского міра» на українців, які вимушено стали біженцями. Можна лише припустити, що ця благодійна орґанізація є прикриттям також для реальних аґентів спецслужб РФ.

Очевидно, що орґанізаціям української діаспори (агов, Світовий Конґрес Українців!) годилося б перебрати на себе ініціативу у роботі з біженцями з України, залучивши до роботи якомога більше україноцентричних «перекладачів, юристів, соцпрацівників, психолоґів, водіїв та носіїв», щоб мінімізувати вплив аґентів впливу «русского міра» на українських біженців. Досить того, що нам не бракує й своїх доморощених рознощиків «русского міра».

“Russians for Ukraine”

* * *

«RUSSIANS FOR UKRAINE»

Ukrainians fled from the “Russian world” to Poland to be greeted by it there

We learned about this charity structure thanks to Viktor Shenderovich, a Russian liberal writer active abroad, who posted a link to the “Russians for Ukraine” site in the comments to his next entry, and we tried to figure out what it is.

The basic language of the website “Russians for Ukraine” is Russian. Site content is also available in English and Polish. There is not a single word in Ukrainian… So for this publication, we had to translate the text from this website ourselves.

*

Who are they? — “Russians who left Russia at various different timesWhat do we want?Peace, that is, victory to Ukraine in this war!What we are doing this?We are helping Ukrainian refugees in Europe and sending humanitarian aid to the Ukraine”.

How do they do it? — “Since February 26, volunteers of Russians for Ukraine have been meeting refugees at Ukrainian border crossings into Poland. We work as collective and our team consists of translators, lawyers, social workers, psychologists, drivers and porters. We collect and dispatch humanitarian aid, arrange all of its logistics, evacute people out of Ukraine and help them find shelter in safe countries”.

What have they done so far? — “We have personally spoken with tens of thousands of Ukrainian people and answered hundreds of thousands of questions, as well as solved thousands of difficult tasks to escort people by connecting them with volunteer drivers. We have paid and provided for the transportation of several hundred people and the shipment of tens of tons of humanitarian cargo to Ukraine. Volunteers of Russians for Ukraine are constantly working at two border crossings (Medyka, Korchova), at two refugee reception points (“Tesco”, Hala Kijowska) and at the railway station in Przemysl. We organised work, accommodation, meals for several dozen volunteers from Ukraine, Russia, Poland, Israel, Sweden, Germany, Italy, Latvia, Great Britain, USA, Canada and Australia”.

What can be done to help? — “Come and join us. We need volunteers to work with refugees at the border crossing, train station and refugee reception point, as well as volunteers with cars to help transport people.”

* *

As we have already mentioned, “Russians for Ukraine” neglected the Ukrainian language on their website. This is not some minor mistake. This is a conscious choice, a position: “And so they will understand — we are one people”.

And this means that “good Russians” do not understand and do not want to understand the nature of Russia’s war in Ukraine. Let’s recall how V. Shenderovich recently got into a scandal on this very topic, defending “our boys”.

Shenderovich, along with other Russian intellectuals, does not understand that Putin simply could not get into the heads of hundreds of thousands of their “boys” who are committing genocide against Ukrainians and turning Ukraine into ruins, as well as into the heads of tens of millions of Russians both in the Russian Federation itself and abroad, who support this war and do not spare their husbands and sons for it, and that they themselves are a part of this Russian society, and not just a part, but the driving force of a powerful propaganda machine that has impressed and continues to impress in the heads of their compatriots the Russian historical myth with its imperial ideology.

They should engage in debunking the Russian historical imperial myth, convince their compatriots of the urgency of the collapse of the Moscow empire, think about the nature of the unnatural attitude of Russians towards Ukrainians, etc.

But no! “Good Russians” see the Ukrainians as a fellow co-traveler in the overthrow of Putin (“until the first turn”, as Shenderovich put it), continue to do everything in order to preserve the empire and, of course, keep the Ukrainians in the orbit of their “Russian world”.

There are no other explanations for the fact that the website “Russians for Ukraine” does not have a Ukrainian-language version, that the above-mentioned “translators, lawyers, social workers, psychologists, drivers and porters” deliberately and purposefully, through humanitarian aid, carry refugees fleeing from the terrible Russian war bacilli of the “Russian world”: “great and mighty Russian language”, “great Russian culture”, etc.

What a blasphemy!

Beyond any doubt, all “Russians for Ukraine” are the “Russian world” agents of influence on Ukrainians who were forced to become refugees. We can only assume that this charitable organization is also a cover for real special services agents of the Russian Federation.

It is obvious that Ukrainian diaspora organizations (hey, Ukrainian World Congress!) should do better to take the initiative in working with refugees from Ukraine, involving as many Ukrainocentric “translators, lawyers, social workers, psychologists, drivers and porters” as possible to minimize the impact of “Russian world” agents of influence on Ukrainian refugees. It is enough that we do not lack our own homegrown peddlers of the “Russian world”.


Donate to Ukrainian Worldwide Information Network | Складіть пожертву на Українську Світову Інформаційну Мережу

[$1] [$5] [$10] [$20] [$50] [$100] [More|Більше]

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.