February 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ПРО ЛЕОПАРДИ | ABOUT LEOPARDS

4 min read

УКР | ENG

ПРО ЛЕОПАРДИ

Я зовсім не експерт у танках, зовсім. Тому нижче лише питання та припущення.
Не знаю, кому як, але мені вся історія з Леопард уже здається дивною.

З основної четвірки танків НАТО (Абрамс, Леопард, Леклерк і Челленджер), наскільки я знаю, тільки Леопард взагалі не брав участі у бойових діях. Це великий мінус при продажах, а Рейнметал працює переважно на експорт.

Війна в Україні дає можливість все поправити, але Німеччина експорт блокує. До того ж настільки жорстко, що втрачає ринки. Польща вже купує танки у Південної Кореї.

Можна, звичайно, говорити про російські хабарі, але розмазування соплів на останньому Рамштайні на тлі постачання Челленджерів та Т-72 – це вже занадто. Тупа і безглузда засвітка. При чому не дають лише Україні. Я думаю, що причини можуть бути інші.

1. Це Україна. Харківське танкове КБ ім. Морозова було створено у 1927 році, та розробило танки серій Т-34 (наймасовіший та один з найкращих танків Другої Світової), Т-35, БТ, Т-54/55, Т-64 (на відео) , Т-80УД, та Т-84. Вся Росія усіяна пам’ятниками з українськими танками. Під час першої війни з фашистами КБ з Харкова вивезли до Нижнього Тагілу, і воно пізніше стало КБ Уралвагонзаводу, де створили Т-72 і Т-90, і де зараз російські роблять їхні танки. КБ ім. Морозова – одна з провідних світових фірм.

Цілком можливо, що німці просто побоюються показувати свої Леопарди українським професіоналам. Може, навіть, що там несподівано виявляться харківські технічні рішення, що вкрай небажано для розробників Леопарда. До речі, з тієї ж причини Україні навряд чи колись дадуть чи продадуть Аеробус А-400. Просто порівняйте А-400 та Ан-70, а я знаю набагато більше про цю сумну історію крадіжки на довірі.

2. Можливо німці не хочуть ризикувати. Леопард-2А4 та -2А6 мають чудові заявлені характеристики, але як вони себе покажуть у реальному бою, не знає ніхто. Як там активний захист? Як з обслуговуванням та ремонтом у польових умовах? Це лише приклади від непрофесіонала. Німецька самохідна гаубиця PZH-2000 теж має шикарні параметри, але, як виявилося, потребує делікатного поводження та частого обслуговування.

Я радий вітати інші пояснення.

* * *

Схоже, я майже вгадав. Антон Мирзін справедливо зазначив, що насправді Леопард-2 турецька армія застосовувала у Сирії проти ІДІЛ. Результат виявився, як би м’якше, розчаровує. Нижче я наводжу переклад фрагмента статті 2019 року в американському National Interest:

“Німецькі танки Leopard 2 у Сирії були сильно побиті у бою. Чому?
Ось що сталося.
Це було шокуючим чином продемонстровано в грудні 2016 року, коли з’явилися докази того, що численних Leopard 2 було знищено в запеклих боях за утримуваний ІГІЛ Аль-Баб — бій, який турецьке військове керівництво назвало «травмою», згідно з Der Spiegel.
Німецький основний бойовий танк Leopard 2 має репутацію одного з найкращих у світі, конкуруючи за це звання з перевіреними системами, такими як американський M1 Abrams і британський Challenger 2. членом НАТО.

Анкара запропонувала звільнити німецького політв’язня в обмін на те, що Німеччина модернізує танк Leopard-2A4 старої моделі турецької армії, яка виявилася до непристойності вразливою в бою. Проте 24 січня обурення громадськості у зв’язку з повідомленнями про те, що Туреччина використовує свої «Леопарди-2» для знищення курдських бойовиків у сирійських анклавах Афрін та Манбідж, змусило Берлін заморозити угоду щодо передачі танків в обмін на заручників.”

Матеріал загалом корисний.
Як виявилося, “машини в основному були вражені саморобними мінами та протитанковими ракетами АТ-7 “Метіс” і АТ-5 “Конкурс” у легше захищену броню днища та бортів”.

Це про Леопард-2А4, останній танк часів холодної війни. Новіші — 2А5, -2А6 і -2А7 показали себе краще в Афганістані, але з нами обговорюють передачу Леопард-2А4, а це означає ймовірне повторення турецького фіаско в більшому масштабі і у всіх на очах. Ось саме це Німеччині зовсім не потрібно.

…якщо до іншого йде наречена, ще не відомо, кому пощастило.

Андрій Титаренко

* * *

ABOUT LEOPARDS

I am by no means an expert in tanks, not at all. Therefore, below are only questions and assumptions. I don’t know to whom, but the whole story with Leopard already seems strange to me.

Of the main four NATO tanks (Abrams, Leopard, Leclerc and Challenger), as far as I know, only the Leopard did not participate in combat at all. This is a big minus in terms of sales, and Rheinmetall works mainly for export.

The war in Ukraine gives an opportunity to fix everything, but Germany blocks exports. Moreover, it is so tough that it is losing markets. Poland is already buying tanks from South Korea.

You can, of course, talk about Russian bribes, but smearing snot on the last Ramstein against the background of the supply of Challengers and T-72 is already too much. Stupid and pointless lighting. Why not give only to Ukraine. I think there may be other reasons.

1. This is Ukraine. Kharkiv tank KB named after Morozova was created in 1927, and developed tanks of the T-34 series (the most massive and one of the best tanks of the Second World War), T-35, BT, T-54/55, T-64 (on video), T-80UD, and T-84. All of Russia is dotted with monuments with Ukrainian tanks. During the first war with the fascists, the KB from Kharkov was taken to Nizhny Tagil, and it later became the KB of the Uralvagonzavod, where the T-72 and T-90 were created, and where the Russians now make their tanks. KB named after Morozova is one of the world’s leading companies.

It is quite possible that the Germans are simply afraid to show their Leopards to Ukrainian professionals. It is even possible that Kharkiv technical solutions will unexpectedly appear there, which is extremely undesirable for the Leopard developers. By the way, for the same reason, it is unlikely that they will ever give or sell the Airbus A-400 to Ukraine. Just compare the A-400 and the An-70, and I know a lot more about this sad story of trust theft.

2. Maybe the Germans don’t want to take risks. Leopard-2A4 and -2A6 have excellent declared characteristics, but no one knows how they will perform in real combat. How is active protection? How about maintenance and repair in the field? These are just examples from a layperson. The German self-propelled howitzer PZH-2000 also has excellent parameters, but, as it turned out, requires delicate handling and frequent maintenance. I’m happy to welcome other explanations.

* * *

Looks like I almost guessed. Anton Myrzin rightly pointed out that in fact Leopard-2 was used by the Turkish army in Syria against ISIS. The result turned out to be somewhat disappointing. Below I provide a translation of a fragment of a 2019 article in the American National Interest:

“German Leopard 2 tanks in Syria were badly beaten in battle. Why?
This is what happened.
This was shockingly demonstrated in December 2016, when evidence emerged that numerous Leopard 2s had been destroyed in fierce fighting for ISIS-held al-Bab, a battle that Turkish military leadership described as a “trauma,” according to Der Spiegel.
Germany’s Leopard 2 main battle tank has a reputation as one of the best in the world, competing for that title with proven systems such as the American M1 Abrams and the British Challenger 2. NATO member.

Ankara has offered to release a German political prisoner in exchange for Germany upgrading the Turkish army’s older Leopard-2A4 tank, which has proven obscenely vulnerable in combat. However, on January 24, public outrage over reports that Turkey was using its Leopard-2s to destroy Kurdish fighters in the Syrian enclaves of Afrin and Manbij forced Berlin to freeze a deal to hand over tanks in exchange for hostages.

The material is generally useful.
As it turned out, “the machines were mainly hit by home-made mines and anti-tank missiles AT-7 “Metis” and AT-5 “Konkurs” in the more easily protected armor of the bottom and sides.”

This is about the Leopard-2A4, the last tank of the Cold War. Newer — 2A5, -2A6 and -2A7 performed better in Afghanistan, but the transfer of Leopard-2A4 is being discussed with us, which means a likely repetition of the Turkish fiasco on a larger scale and in front of everyone. This is precisely what Germany does not need at all.

…if the bride goes to another, it is not yet known who is lucky.

Andrew Titarenko

До теми | On Topic:

Germany’s Leopard 2 Tank in Syria Was Beaten Badly in Battle. Why?

Від УСІМ | From UWIN:

Андрій Титаренко порушив дуже цікаві питання. Чи знайдемо на них відповіді?

У тексті не згадано український танк «Оплот», який декілька років тому було визнано одним із найкращих танків у світі.

Україна його виробляла на експорт. Для власних потреб виробництво так і не було налагоджено.

* * *

Andrew Titarenko raised very interesting questions. Will we find answers to them?

The text does not mention the Ukrainian Oplot tank, which a few years ago was recognized as one of the best tanks in the world.

Ukraine produced it for export. Production was never set up for its own needs.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.