February 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

CRITICAL THINKING DIED | СМЕРТЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

2 min read

ENG | УКР

CRITICAL THINKING DIED

Most civilised people do not understand the politics of power and violence. It shocks them when it arrives because no one has taught them how to deal with it. An individual or a nation must always maintain enough leverage, strength and some promise of counter violence to prevent a conquest, — be that in a playground or on the Russian steppes.

Most decent people value the safety and prosperity that peace brings and hope that everyone else hold the same values. They don’t!

When I have warned about this process I have been called a ‘warmonger’ or ‘stupid soldier’. The Romans said ‘If you want to prevent a war, prepare for one. They knew what they were talking about from both sides of the equation.

NATO got lazy, cheap and weak and Putin took advantage. Hundreds of thousand are dying in Ukraine because of a failure to understand history and an attempt to save money. When we relax and put our feet up we should make sure our dogs are sleeping by the doors.

Democracy also got lazy when it allowed public opinion to be undermined by the control of social media. Politicians got lazy when they placed saving money in front of defence. Teachers stopped teaching and simply trained children to pass tests. When we feed children garbage they lose their health when we teach them garbage they lose their minds.

Critical thinking along with freedom dies in front of a television with a pizza.

Robin Horsfall

* * *

СМЕРТЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Більшість цивілізованих людей не розуміють політики влади та насильства. Це шокує їх, коли воно приходить, тому що ніхто не навчив їх, як з цим поводитися. Особа чи нація повинні завжди мати достатньо важелів впливу, сили та певних обіцянок протидії насильству, щоб запобігти завоюванню, чи то на дитячому майданчику, чи то в російських степах.

Більшість порядних людей цінують безпеку та процвітання, які приносить мир, і сподіваються, що всі інші дотримуються тих самих цінностей. Вони не роблять!

Коли я попереджав про цей процес, мене називали «розпалювачем війни» або «дурним солдатом». Римляни казали: «Якщо хочеш запобігти війні, готуйся до неї». Вони знали, про що говорили з обох сторін рівняння.

НАТО стало ледачим, дешевим і слабким, і Путін скористався цим. Через нерозуміння історії та спробу заощадити в Україні гинуть сотні тисяч. Коли ми розслабляємось і піднімаємо ноги, ми повинні переконатися, що наші собаки сплять біля дверей.

Демократія також стала ледачою, коли дозволила підірвати громадську думку через контроль над соціальними медіа. Політики полінувалися, ставлячи економію грошей перед захистом. Вчителі перестали викладати і просто привчали дітей здавати заліки. Коли ми годуємо дітей сміттям, вони втрачають здоров’я, коли ми навчаємо їх сміттям, вони втрачають розум.

Критичне мислення разом із свободою вмирає перед телевізором із піцою.

Робін Горсфол

From UWIN | Від УСІМ:

Sooner or later, consciously or unconsciously, even a person capable of analytical thinking punishes himself/herself, like the widow of non-commissioned officer Pryshebeev from Russian literature of the 19th century.

Exactly one week ago, this very man disagreed with Volodymyr Ivanenko about the excessive heroization of the President of Ukraine Zelensky, accepting the media image on faith and categorically denying what he, due to objective circumstances, has no idea about.

Read Robin Horsfall’s note “Little Big Man” and the comments below it and you’ll see what we are talking about.

* * *

Раніше чи пізніше, свідомо чи несвідомо навіть здатна до аналітичного мислення людина наказує сама себе, як та вдова унтер офіцера Пришебеєва з російської літератури 19-го століття

Рівно тиждень тому саме цей чоловік не погодився з Володимиром Іваненком про надмірну героїзацію президента України Зеленського, прийнявши на віру медійний образ і категорично заперечуючи те, про що він в силу об‘єктивних обставин не має жодного уявлення.

Прочитайте нотатку Робіна Горсфола «Маленький великий чоловік» і коментарі під нею, і вам буде зрозуміло, про що йдеться.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.