November 29, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО УКРАЇНУ | INTERESTING FACTS ABOUT UKRAINE

3 min read

УКР | ENG

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО УКРАЇНУ

🇺🇦 Україна — це найбільша з країн, що повністю знаходяться в Європі.

🇺🇦 Український гімн складається всього з шести рядків (чотири у віршах і дві в приспіві). Решта рядків гімну вважаються політично некоректними. (наприклад, “Станемо, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону” має на увазі, претензії Україні на територію Росії та іншого “сусіда”).

🇺🇦 Українська мова є однією з найпоширеніших мов в світі (фахівці розрізняють близько 7000 мов ) і за кількістю носіїв займає 26-те місце. Також вона є другою за поширеністю серед мов слов’янського походження.

🇺🇦 Також українска мова зайняла друге місце в світі за мелодійністю після італійської. Її визнали третьою найкрасивішою мовою у світі за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія і побудова речень після французької та перської мов на мовному конкурсі у Парижі.

🇺🇦 Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. Населення України належить до найосвіченіших, а кількість людей з вищою освітою на душу населення — вища за середньоєвропейський рівень.

🇺🇦 Найстарішим навчальним закладом Східної Європи вважається Києво-Могилянська академія.

🇺🇦 Перший друкований буквар, виданий українським автором, мав назву «Наука до читання й розуміння слов’янського письма». Він вийшов друком у Вільнюсі.

🇺🇦 Запорізька Січ — суспільно-політична та військово-адміністративна організація українського козацтва — по праву вважається одним з перших демократичних утворень у світі.

🇺🇦 Найперша Конституція в світі створена Пилипом Орликом у співавторстві з Петром Іваненком 5 квітня 1710 р і мала назву «Конституцію ПРАВ і СВОБОД війська Запорізького». У США Конституцію ухвалили в 1787 р., у Франції та Польщі тільки в 1791 році.

🇺🇦 Армії УПА поставили абсолютний рекорд, утримуючись на фактично окупованій території майже двадцять років. Технології та методи українських вояків вивчали навіть кубинські повстанці Фіделя Кастро.

🇺🇦 Найдовший музичний інструмент у світі – це українська трембіта. Її довжина може досягати чотирьох метрів, а її звуки чутні більш ніж за десять кілометрів.

🇺🇦 Найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю (поступається лише Мамонтовій печері в США) носить назву «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі.

🇺🇦 На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему на планеті.

🇺🇦 Найдавніша відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення Homo Sapiens знайдені в Україні: у с. Межиріччя Рівненської області. Їм близько 14,5–15 тис. років. Мапу вибито на кістці мамонта.

🇺🇦 Територією України пролягав один з найбільших історичних транспортних шляхів — «шлях із варяг у греки» — система річкових шляхів і волоків між ними завдовжки 3 тис. км, що пов’язувала північні землі Давньої Русі з південними руськими землями та Балтійське море з Чорним. Протягом усієї давньої історії Україна-Русь виступала мостом між світами Східної Європи і Давнім Сходом, Європою античною, візантійською і латинською.

🇺🇦 З 12 лавр світу 4 знаходяться в Україні. Три православні та одна греко-католицька.

🇺🇦 Україна займає місце в трійці світових лідерів з виробництва меду. Також є одночасно першою в світі з виробництва меду на душу населення.

🇺🇦 Найглибша у світі станція метро знаходиться у Києві.

🇺🇦 Найкоротша головна вулиця, але в той же час одна з найширших і мальовничих — вулиця Хрещатик у столиці України Києві.

🇺🇦 Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень — це «Щедрик», народна пісня, аранжована українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як Carol of the Bells або Ring Christmas Bells. Зазвичай на Youtube різні виконання «Щедрика» набирають мільйони переглядів.

🇺🇦 Одна з найбільших пустель Європи знаходиться саме в Україні.

🇺🇦 Український “Південмаш” (Дніпро) виробляє екологічно найчистіші ракети-носії в світі.

🍔 Третій найвідвідуваніший у світі Макдональдс — у Києві, біля залізничного вокзалу. Цей заклад незмінно потрапляє до п’ятірки найбільш жвавих Макдональдсів світу.

* * *

INTERESTING FACTS ABOUT UKRAINE

🇺🇦 Ukraine is the largest of the countries located entirely in Europe.

🇺🇦 The international Ukrainian anthem consists of only six lines (four in verses and two in the chorus). The remaining lines of the anthem are considered politically incorrect. (for example, “Let’s stand up, brothers, in bloody battle from the Xiang to the Don” means Ukraine’s claims to the territory of Russia and another “neighbor”).

🇺🇦 The Ukrainian language is one of the most widespread languages ​​in the world (experts distinguish about 7,000 languages) and ranks 26th in terms of the number of speakers. It is also the second most widespread among languages ​​of Slavic origin.

🇺🇦 Also, the Ukrainian language took second place in the world in terms of melody after Italian. It was recognized as the third most beautiful language in the world according to such criteria as phonetics, vocabulary, phraseology and sentence structure after French and Persian at a language competition in Paris.

🇺🇦 Ukraine ranks fourth in the world in terms of the number of citizens with higher education. The population of Ukraine is among the most educated, and the number of people with higher education per capita is higher than the average European level.

🇺🇦 Kyiv-Mohyla Academy is considered the oldest educational institution in Eastern Europe.

🇺🇦 The first printed primer published by a Ukrainian author was called “Science for reading and understanding Slavic writing”. He was born in Vilnius.

🇺🇦 Zaporizhzhya Sich — a socio-political and military-administrative organization of the Ukrainian Cossacks — is rightfully considered one of the first democratic organizations in the world.

🇺🇦 The first Constitution in the world was created by Pylyp Orlyk with Petro Ivanenko on April 5, 1710 and had the title “Constitution of the RIGHTS and FREEDOMS of the Zaporizhzhya Army.” In the USA, the Constitution was adopted in 1787, in France and Poland only in 1791.

🇺🇦The UPA armies set an absolute record by holding on to the actually occupied territory for almost twenty years. Even Fidel Castro’s Cuban rebels studied the technologies and methods of Ukrainian soldiers.

🇺🇦 The longest musical instrument in the world is the Ukrainian trembita. Its length can reach four meters, and its sounds can be heard more than ten kilometers away.

🇺🇦 The longest gypsum cave in the world and the second longest (second only to the Mammoth Cave in the USA) is called “Optimistic” and is located in Podilla.

🇺🇦 1/4 of all chernozem reserves on the planet are concentrated on the territory of Ukraine.

🇺🇦 The oldest map known to scientists, as well as the oldest Homo Sapiens settlement, were found in Ukraine: in the village of Mezyryche of the Rivne region. They are about 14.5-15 thousand years old. The map is stamped on a mammoth bone.

🇺🇦 One of the largest historical transport routes ran through the territory of Ukraine — “the path from the Varangians to the Greeks” — a system of river routes and towpaths between them 3 thousand km long, which connected the northern lands of Ancient Rus with the southern Russian lands and the Baltic Sea with the Black Sea . Throughout ancient history, Ukraine-Rus acted as a bridge between the worlds of Eastern Europe and the Ancient East, ancient, Byzantine and Latin Europe.

🇺🇦 Of the 12 laurels of the world, 4 are in Ukraine. Three Orthodox and one Greek Catholic.

🇺🇦 Ukraine ranks among the three world leaders in honey production. It is also the first in the world in honey production per capita.

🇺🇦 The deepest metro station in the world is located in Kyiv.

🇺🇦 The shortest main street, but at the same time one of the widest and most picturesque, is Khreshchatyk Street in the capital of Ukraine, Kyiv.

🇺🇦 One of the most famous Christmas songs in the world is Shchedryk, a folk song arranged by Ukrainian composer Mykola Leontovych. The world knows it as Carol of the Bells or Ring Christmas Bells. Usually, various performances of “Schedryk” get millions of views on Youtube.

🇺🇦 One of the largest deserts in Europe is located in Ukraine.

🇺🇦 Ukrainian “Pivdenmash” (Dnipro) produces the most environmentally friendly launch vehicles in the world.

🍔 The third most visited McDonald’s in the world is in Kyiv, near the railway station. This establishment is consistently among the top five busiest McDonald’s in the world.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.