November 29, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

УСІМ ПЛАТИТИМЕ ГОНОРАРИ СВОЇМ КОРЕСПОНДЕНТАМ | UWIN WILL PAY HONORARIUMS TO OUR CORRESPONDENTS

2 min read

УКР | ENG

УСІМ ПЛАТИТИМЕ ГОНОРАРИ СВОЇМ КОРЕСПОНДЕНТАМ

Останнім часом усе більше й більше людей підписуються на інформацію з сайту УСІМ, і це при тому, що ми поширюємо переважно вторинну інформацію, оприлюднену в соціальних мережах різними авторами.

«Дякую, дуже змістовний сайт»

— Андрій Піонтковський

Отже, час повернутися до нашої ідеї створення мережі власних кореспондентів УСІМ в різних реґіонах України та українського зарубіжжя.

Які матеріали ми хотіли б отримувати від наших кореспондентів, можна прочитати у спеціальному тексті для наших кореспондентів:

На жаль, торік нам не вдалося реалізувати ідею проведення творчого конкурсу інформаційно-аналітичних матеріалів. Обставини не сприяли цьому заходові…

Отож тепер, усвідомивши помилки і прорахунки, ми виходимо до наших читачів з пропозицією, від якої не можна відмовитися.

Починаючи з 1 липня ц.р., УСІМ вводить гонорарну оплату за інформаційні й аналітичні матеріали, написані спеціально для УСІМ або замовлені редакцією УСІМ.

Оперативні інформаційні та аналітичні матеріали з доданими фотоґрафіями та відео просимо надсилати електронну пошту УСІМ — ukrainainc@gmail.com.

Нагадуємо, що робочими мовами УСІМ є українська та анґлійська. Тексти іншими мовами розглядатися не будуть.

З першим матеріалом автор повинен надіслати біоґрафічну довідку про себе або резюме з фотоґрафією.

У відповідь ми надішлемо кореспондентові лист, у якому будуть викладені умови нашої співпраці та оплати.

Оскільки УСІМ має комерційний рахунок на Paypal.com, ми просимо авторів надати реквізити свого рахунку на цьому ресурсі, а якщо вони такого рахунку не мають — зареєструватися на Paypal.com.

Щоб ми могли мати більше можливостей для фінансового заохочення авторів УСІМ, запрошуємо постійних відвідувачів нашого сайту виступити спонсорами УСІМ або підтримати нас своїми пожертвами.

Спонсорські внески й пожертви можна робити, перейшовши за посиланням на наш Paypal. Або на сторінці ПАРТНЕРСТВО.

Списки спонсорів і жертводавців УСІМ буде оприлюднювати на відповідній сторінці сайту. Якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваше ім‘я як спонсора або жертводавця було оприлюднене, будь ласка, попередьте нас електронною поштою, і ми не будемо публікувати ваше ім‘я.

Редакція Української Світової Інформаційної Мережі

ПАРТНЕРСТВО | PARTNERSHIP
– УСІМ | UWIN

UWIN WILL PAY HONORARIUMS TO OUR CORRESPONDENTS

Recently, more and more people are subscribing to our UWIN website, and this despite the fact that we disseminate mostly secondary information published on social media by various authors.

“Thank you, very informative site”

Andrey Piontkovsky

So, it’s time to return to our idea of creating a network of UWIN correspondents in different regions of Ukraine and abroad.

What kind of materials we would like to receive from our correspondents can be read in a special text for our correspondents:

Unfortunately, last year we failed to implement the idea of holding a creative contest of information and analytical materials. Circumstances did not cooperate with this event…

So now, realizing the mistakes and miscalculations, we come to our readers with a proposal that can not be rejected.

Starting from July 1 of this year, UWIN introduces honorarium for informational and analytical materials written specifically for UWIN or ordered by the UWIN editorial office.

Operational information and analytical materials with attached photos and videos, can be sent by e-mail to UWIN address – ukrainainc@gmail.com.

We remind you that the UWIN working languages are Ukrainian and English. Texts in other languages will not be considered.

With the first material, the author must send a biographical information about himself/herself or a resume with a photograph.

In response, we will send a letter to a correspondent outlining the terms of our cooperation and payment.

Since UWIN has a commercial account on Paypal.com, we ask authors to provide their account details on this resource, and if they do not have such an account — register on Paypal.com.

In order for us to have more opportunities for financial encouragement of UWIN authors, we invite our site visitors to become a UWIN sponsor or to support us with their donations.

Sponsorships and donations can be made by following the link to our Paypal account. Or on PARTNERSHIP page.

Lists of sponsors and donors will be published by UWIN on the relevant page of the site. If for some reason you do not want your name as a sponsor or donor to be made public, please, notify us by email and we will not publish your name.

Ukrainian Worldwide Information Network Editorial Board

ПАРТНЕРСТВО | PARTNERSHIP
– УСІМ | UWIN

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.