June 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

УКР | ENG

РАКЕТНИЙ УДАР ПО ПОЛЬЩІ І УКРАЇНА

Розслідування ракетного удару по Польщі набирає тенденційного характеру. Схоже на те, що об‘єктивних висновків скорше за все не буде.

Ще перебуваючи на Балі в Індонезії, коли все сталося у Польщі, не маючи нічого, крім констатації самого факту, президент США Джо Байден, що він не думає, що це була російська ракета.

На той момент уже обговорювалося кілька версій, серед яких був і «український слід», пов‘язаний із роботою ППО України, і ця версія фактично стала основною, попри те, що президент України Володимир Зеленський, очевидно, мав достатньо підстав стверджувати, що ракета таки була російська.

Здавалося б, у чому проблема: розслідування повинне відпрацьовувати усі можливі версії, якщо воно прагне бути об‘єктивним.

Хоч «український слід» став головною версією, Україну, слава Богу, не звинувачують, але президентові України Білий Дім сказав засумніватися у його версії, і В. Зеленський погодився.

Цим можна було б не засмучуватися, якби ситуацію не ускладнювало інше: Україну, чиї фахівці чи не найбільшою мірою обізнані з уламками ракет радянсько-російського виробництва, не допускають до участі у розслідуванні. Навіть як спостерігача.

Президент Польщі А. Дуда оголосив сьогодні, що українським фахівцям, які вже знаходяться на місці подій, покажуть усе, що показали йому. Інакше кажучи, для українців проведуть екскурсію без права доторкуватися.

Що ж, і на тому спасибі.

Усе це наводить на думку, що НАТО і, ззокрема, США намагаються уникнути будь-якої (sic!) конфронтації з Росією і, мабуть, ще спрдіваються зберегти обличчя Путіну. Скільки він не засилав би в країни Єврлсоюзу безпілотників, а відтепер, можливо, й ракет.

Цікаво, скільки ще «помилок» мають зробити російські оператори дронів і ракет, щоб до європейців, а заодно й до американців, нарешті дійшло: Росія грається у воєнні ігри на межі фолу, і стає усе наглішим, і він буде продовжувати це робити, поки її не зупинять рішучими діями або поки вона не доб‘ється свого.

Проблема тут не тільки і не стільки в Путіні, який хоче відродити Російську імперію в кордонах її розквіту, підім’яти під себе Європу і диктувати свою волю світові.

Загляньте у глибинне російське суспільство, і ви побачите, що офіційний російський історичний міф, створюваний від початку 18-го століття, — дитячий лемент у порівнянні з тим, що вже почало нуртувати там, у його глибинах.

Запитайте Ґуґл про зв‘язок Росії з античністю, і ви побачите силу-силенну текстових і відеоматеріалів, що їх видасть вам пошуковик, з «убєдітєльнимі доказательствамі» («переконливими доказами»), що до потопу увесь світ був Росією і що існувала тоді одна-єдина мова — російська, від якої пішли усі нинішні мови світу.

Це — середовище, в якому народжуються й проявляються такі явища, як Путін, як тероризм, звірства, ба навіть самоїдство (каннібалізм). Як воно працює в реальності? Дивіться, що вони творять в Україні.

Якщо ви не можете чи не хочете зупинити їх, вони прийдуть до вас — наберіться терпіння дочекатися…

Ми знаємо, що цивілізований світ може приборкати Росію. Але дуже вагається це зробити, ховає голову в пісок і вельми стримано допомагає українцям, які нарешті рішуче повстали проти Москви.

* * *

MISSILE STRIKE ON POLAND AND UKRAINE

The investigation into the missile attack on Poland is gaining momentum. It seems that there will most likely be no objective conclusions.

While still in Bali, Indonesia, when everything happened in Poland, having nothing but to state the fact itself, the President of the United States, Joe Biden, had said that he does not think that it was a Russian missile.

At that time, several versions were already discussed, among which there was a “Ukrainian trail” related to the work of the Air Defense Forces of Ukraine, and this version actually became the main one, despite the fact that the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, obviously had enough reasons to claim that the missile after all was Russian.

It would seem that this is the problem: the investigation must work out all possible versions if it seeks to be objective.

Although the “Ukrainian trail” became the main version, Ukraine, thank God, is not blamed, but the President of Ukraine was told by the White House to doubt his version, and V. Zelenskyy agreed.

There would be no reason for upset by this, if the situation were not complicated by something else: Ukraine, whose experts are not the most familiar with the wreckage of Soviet-Russian missiles, is not allowed to participate in the investigation. Even as an observer.

The President of Poland A. Duda announced today that the Ukrainian specialists who are already at the scene of the events will be shown everything that was shown to him. In other words, Ukrainians will be given a tour without the right to touch.

Well, thanks for that.

All this suggests that NATO and, in particular, the USA are trying to avoid any (sic!) confrontation with Russia and, apparently, are still hoping to save Putin’s face. How many drones would he send to the countries of the European Union, and from now on, maybe even missiles.

We wonder how many more “mistakes” the Russian drone and missile operators have to make before it finally dawns on the Europeans, and at the same time on the Americans: Russia is playing war games on the verge of a foul, and it’s getting louder, and it will continue to do so until she will not be stopped by decisive action or until she gets her way.

The problem here is not only and not so much Putin, who wants to revive the Russian Empire in the borders of its heyday, subdue Europe and dictate his will to the world.

Look deep into Russian society, and you will see that the official Russian historical myth, created since the beginning of the 18th century, is a child’s lament compared to what has already begun to grow there, in its depths.

Ask Google about the connection of Russia with antiquity, and you will see tons of text and video materials that the search engine will give you with “convincing evidence” that before the flood the whole world was Russia and that there was the one and only language is Russian, from which all the current languages of the world have descended.

This is the environment in which such phenomena as Putin are born and manifest, such as terrorism, atrocities, and even cannibalism. How does it work in reality? See what they are doing in Ukraine.

If you can’t or won’t stop them, they will come to you — just be patient and wait…

We know that the civilized world can tame Russia. But it hesitates to do so, hides its head in the sand and is very restrained in helping the Ukrainians, who finally resolutely rose up against Moscow.

До теми | On Topic:

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.