September 26, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ЗАГОВОРИЛИ ПРО ҐРАНД СТРАТЕҐІЮ УКРАЇНИ | ​TALKS ON THE GRAND STRATEGY OF UKRAINE BEGIN

3 min read

УКР | ENG

ЗАГОВОРИЛИ ПРО ҐРАНД СТРАТЕҐІЮ УКРАЇНИ

Перемога України та успішна відбудова потребують консолідованої між усіма гравцями візії – Гранд Стратегії – для визначення чітких напрямів розвитку держави та структурованого спрямування ресурсів із найпотужнішим ефектом на регіональному та глобальному рівні. Міжнародні партнери також мають розуміти цілісне бачення розбудови України, яке стане мапою можливостей для співпраці та визначатиме Україну як рівноправного партнера у політичному, економічному, культурному вимірах. Секретар РНБО Олексій Данилов під час сесії у Школа стратегічного архітектора Києво-Могилянської академії обговорив з учасниками Програми вектори розробки та реалізації Гранд Стратегії, зміцнення фундаменту перемоги, відбудови та процвітання України на основі 4 складових: встановлення миру, посилення інституційних спроможностей державних інституцій, силі суспільства та розбудові нації.

Першочерговою складовою Гранд Стратегії є встановлення і підтримка сталого миру, основною метою якого є досягнення перемоги не лише припиненням вогню та відведенням військ, а й недопущенням повторної зовнішньої агресії та попередженням внутрішніх конфліктів. Це визначатиметься як розвитком військових спроможностей України – її сил оборони та оборонної індустрії, – так і міжнародними гарантіями безпеки та інтеграцією України в глобальну й регіональну безпекову архітектуру. Це зумовить нову роль України на міжнародній арені як гравця із лідерською позицією та розгалуженою системою партнерств, що має важливе геостратегічне та геополітичне значення з огляду на власні спроможності у сферах воєнної, економічної, енергетичної, продовольчої безпеки, а також стане передумовою впевненості міжнародної спільноти у безпеці інвестицій в Україну. 

Критичною складовою є розвиток спроможностей держави забезпечувати критичні функції під час перехідного періоду, зміцнювати національне лідерство у взаємодії з партнерами, сприяти внутрішній стійкості та можливості ефективно впроваджувати політики під час перехідного періоду та післявоєнного відновлення. Окрім забезпечення критичних функцій, завданням державного управління також є забезпечення сталих процесів євроінтеграції, які визначатимуть напрями реформування державних систем. Визначальним також є створення ефективних механізмів конвертації демографічних, природних, геополітичних, геоекономічних стратегічних ресурсів та активів країни у спроможності, національну силу, добробут населення. Одним з основних інструментів цього є потужна інформаційна система даних Апарату Рада національної безпеки і оборони України «СОТА», яка також забезпечить прозорість державного управління та дозволить громадянам долучитись до процесів прийняття рішень як на місцевому, так і на національному рівнях.

Згуртованість суспільства є часто невидимим, але постійно присутнім потужним стратегічним капіталом, який стає особливо критичним під час криз і який необхідно зберегти, посилити та створити умови для його конвертації у посилення спроможностей держави, а також у подальшу розбудову нації. 

Розвиток політичної нації має базуватись на спільних цінностях та спільній візії майбутнього України, які утворюються під час війни як частини нового суспільного договору та мають бути в основі чіткої візії внутрішньо- та зовнішньополітичного розвитку держави. Без Гранд Стратегії України неможливе вдале проходження перехідного періоду та початок сталих процесів відновлення України з ефективним залученням партнерів за ключовими вимірами, інтеграції зусиль, впливів, ресурсів.

Ґелена Саврук

* * *

TALKS ON THE GRAND STRATEGY OF UKRAINE BEGIN

Ukraine’s victory and successful reconstruction require a consolidated vision between all players – the Grand Strategy – to determine clear directions for the development of the state and structured allocation of resources with the most powerful effect at the regional and global levels. International partners should also understand a holistic vision of Ukraine’s development, which will become a map of opportunities for cooperation and define Ukraine as an equal partner in the political, economic, and cultural dimensions. Secretary of the National Security and Defense Council Oleksiy during the session at the School of Strategic Architects School for Strategy Architects in Kyiv-Mohyla Business School discussed with the participants of the Program the vectors of development and implementation of the Grand Strategy, strengthening the foundation of victory, reconstruction and prosperity of Ukraine on the basis of 4 components: peacebuilding, strengthening the institutional capacity of state institutions, the strength of society and building the nation.

The primary component of the Grand Strategy is the establishment and maintenance of sustainable peace, the main purpose of which is to achieve victory not only by ceasefire and withdrawal of troops, but also by preventing repeated external aggression and preventing internal conflicts. This will be determined both by the development of Ukraine’s military capabilities – its defense forces and defense industry – as well as by international security guarantees and Ukraine’s integration into the global and regional security architecture. This will lead to a new role of Ukraine in the international arena as a player with a leadership position and an extensive system of partnerships, which is of great geostrategic and geopolitical importance in view of its own capabilities in the spheres of military, economic, energy, food security, as well as will become a prerequisite for the international community’s confidence in the security of investments in Ukraine. 

A critical component is the development of the state’s ability to provide critical functions during the transition period, strengthen national leadership in cooperation with partners, promote internal resilience and the ability to effectively implement policies during the transition period and post-war recovery. In addition to ensuring critical functions, the task of public administration is also to ensure sustainable processes of European integration, which will determine the directions of reforming state systems. It is also decisive to create effective mechanisms for converting demographic, natural, geopolitical, geo-economic strategic resources and assets of the country into capacity, national strength, and well-being of the population. One of the main tools of this is the powerful information system of the Staff of the National Security and Defense Council of Ukraine “SOTA”, which will also ensure transparency of public administration and allow citizens to join decision-making processes both at the local and national levels.

Social cohesion is an often invisible but ever-present powerful strategic capital, which becomes especially critical during crises and which must be preserved, strengthened and conditions created for its conversion into strengthening the state’s capabilities, as well as into the further development of the nation.

The development of a political nation should be based on common values and a common vision of the future of Ukraine, which were formed during the war as part of a new social contract and should be the basis of a clear vision of the domestic and foreign political development of the state. Without the Grand Strategy of Ukraine, a successful passage of the transition period and the beginning of permanent processes of recovery of Ukraine with the effective involvement of partners in key dimensions, integration of efforts, influences, and resources are impossible.

Gelena Savruk

Від УСІМ | From UWIN:

Сподіваємося, нашим читачам цікаво довідатися, як майбутнє України бачуть у Школа стратегічного архітектора Києво-Могилянської академії. Очевидно, що йдеться про ліберальний погляд на проблему. Впадає в око ключове поняття — «ґранд стратеґія».

Симптоматично, що у розлогому тексті навіть не згадуються засадничі для перспектив розвитку України українізація, зокрема — українізація освіти, інформаційного простору та ін., а головне — заміна радянського суспільного устрою якісно новим суспільним ладом, заснованим на національних традиціях і звичаях.

* * *

We hope that our readers are interested in learning how the School of Strategic Architects of the Kyiv-Mohyla Academy sees the future of Ukraine. It is obvious that this is a liberal view of the problem. The key concept — “grand strategy” catches the eye.

It is symptomatic that the lengthy text does not even mention Ukrainization, which is fundamental for Ukraine’s development prospects, in particular, Ukrainization of education, information space, etc., and most importantly, the replacement of the Soviet social system with a qualitatively new social order based on national traditions and customs.

До теми | On Topic:

Українізація України як факт і фактор системних змін: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 230 с.

В‘ячеслав Чорновіл як феномен української історії й політики: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 201 с.

Будапештський формат: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 294 с.

Україноцентризм, журналістика і система ЗМІ: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 449 с.

Світове українство — рушійна системних змін в Україні: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 309 с.

Системні зміни — перспектива для України: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 393 с.

Трансформаційна місія Українського Козацтва: Статті, нотатки — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2021. — 210 с.

Інтелектуальна еліта України як проблема: Статті, нотатки. — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2022. — 729 с.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.