June 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

КРИК І ЖАЛІСНЕ МЕКАННЯ ПУТІНСЬКИХ «ЯГНЯТ» | SCREAM AND PASSIONATE BREAKING OF PUTIN’S ‘LAMBS’

2 min read

УКР | ENG

КРИК І ЖАЛІСНЕ МЕКАННЯ
ПУТІНСЬКИХ «ЯГНЯТ»

Загадкова путінська “спецоперація” закінчується розгромом “асвабадітєлєй” в степу, під Херсоном, і благаннями “переговорів”.

Про це 11 листопада скімлили хам Рябков, котрий ще в січні цього року грубо посилав “амєрікосов”, рудовусий котик Пєсков, пожована Захарова і —приший кобилі хвіст! — угорський президент.

Наступним з пропозицією “мирних переговорів” з Хуйлом прийде якутський шаман Алєксандр Габишев. Правозахисника випустять з психоневролічного диспансера, куди його примусово загнав особисто путін.

Після провалу “миротворчої місії ” високоповажного Умару Сіссоку Ембало — президента Гвінеї-Бісау, на москві випустили пєскова.Той заперечив існування будь-яких “специфічних пропозицій” для Президента України Зеленського.

Що ж, нагадаємо деякі слова їхньої довгої, як собача пісня, знущальної “мирної ініціативи”. Вона ніяка сьогодні. Але в умовному “вчора”, коли її оприлюднив виблядок Мєдінскій у Стамбулі, то був ультиматум з вимогою ліквідації незалежної України. До якого варіанту схилятимуть керівництво та український народ “вище згадані “мироносці”?

Ініціатори переговорів на користь Хуйла страждають гострим роздвоєнням особистості. Для жертовних ягнят в ім’я збереження путіна при владі цей стан звичний. Тому вони забули, хто в 2014 році анексував частину території суверенної держави. Натомість для них існують “бойові комари і гуси”, проводяться “бактеріологічні досліди” на українських АЕС , “брудну бомбу” бандерівці не миють дочиста… І тому подібне. Включно з цинічним твердженням буцімто ерефія завжди пропонувала мирні рішення. І тут таки звучить, що прохань від кремлівських прислужників “Недомірка” про переговори, які чує увесь світ, ніколи не було.

ЗСУ відповідають: і не треба!
Захисники нашої держави керуються її інтересами, спільними рішеннями, прийнятими нарадами на військовій базі ВПС США в Рамштайні (Німеччина), запевненнями НАТО, висловлюваннями президентів США та Німеччини. Чотири основоположні моменти зафіксовані в Заявах Президента України Володимира Зеленського. Вони легко запам’ятовуються: кордони України на 1 січня 2014 року; покарання військових злочинців; відшкодування збитків за рахунок РФ; гарантії нашої безпеки на майбутнє.

Прийнятнішої позиції не існує. Чому ж тоді навіть в середині країни чути окремих півчих з прокремлівського хору? Найдурніші лякають українців ворожими обстрілами з лівого берега Дніпра. Хай рашисти бояться! Вони там, як муха на долоні.

Віктор Тютюн

* * *

SCREAM AND PASSIONATE BREAKING OF PUTIN’S ‘LAMBS’

Putin’s mysterious “special operation” ends with the defeat of “liberators” in the steppe, near Kherson, and pleas for “negotiations”.

On November 11, they whined about it on November 11, the rude Ryabkov, who in January of this year rudely sent “Americans”, the red-mustache cat Peskov, the chewed-up Zakharova and — the tail of the mare! — the Hungarian president.

Yakut shaman Aleksandr Gabyshev will come next with a proposal for “peace talks” with Putin. The human rights defender will be released from the psychoneurological dispensary, where he was forcibly driven personally by Putin.

After the failure of the “peacekeeping mission” of the highly respected Oumar Sissoko Embalo, the President of Guinea-Bissau, Moscow released Peskov. He denied the existence of any “specific proposals” for the President of Ukraine Zelenskyy. Well, let’s recall some words of their long, like a dog’s song, mocking “peace initiative”. She’s gone today. But in the conditional “yesterday”, when it was made public by the idiot Medinsky in Istanbul, it was an ultimatum demanding the liquidation of independent Ukraine. To what option will the leadership and the Ukrainian people “the above-mentioned “peacemakers” incline? The initiators of the negotiations in favor of Putin suffer from an acute split in personality. For sacrificial lambs in the name of keeping Putin in power, this state of affairs is usual.

Therefore, they forgot who in 2014 annexed part of territory of a sovereign state. Instead, there are “war mosquitoes and geese” for them, “bacteriological experiments” are being conducted at Ukrainian nuclear power plants, the “dirty bomb” is not washed clean by the people of Bandera… And the like.

Including the cynical claim that RF always offered peaceful solutions. And here it sounds like there were never any requests from the Kremlin servants of “Shortguy” for negotiations that the whole world can hear.

The Armed Forces of Ukraine answer: there is no need! The defenders of our state are guided by its interests, joint decisions made at meetings at the US Air Force base in Ramstein (Germany), NATO assurances, and the statements of the US and German presidents. Four fundamental points are recorded in the Statements of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

They are easy to remember: the borders of Ukraine on January 1, 2014; the punishment of war criminals; compensation for damages at the expense of the Russian Federation; guarantees of our security for the future.

There is no more acceptable position. Why then, even in the middle of the country, you can hear individual voices from the pro-Kremlin choir? The stupidest they are scaring the Ukrainians with enemy fire from the left bank of the Dnieper. Let the Rashists be afraid! They are there like a fly on the palm of your hand.

Viktor Tiutiun

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.