November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

“ЧЕРВОНА ХВИЛЯ” У США? СУМНІВАЮСЯ | “RED WAVE” IN THE USA? DOUBT

3 min read

“ЧЕРВОНА ХВИЛЯ” У США? СУМНІВАЮСЯ

А шкода. Справа тут ось у чому. Ще кілька місяців тому особливих сумнівів у тому, що республіканці (їхній колір — червоний) візьмуть Конгрес і Сенат не було. Підтримка Трампом фактично забезпечувала перемогу. Дуже дивну і шкідливу економічну політику проводив Байден. Але.

Приблизно з літа після того, як заткнули Спарц, позначився новий тренд у республіканській пропаганді. При чому саме в попаганді, республіканці конгресмени та сенатори були одностайні у підтримці України, Ленд-ліз запропонували саме республіканці, а саботує Байден тощо. Але Байдену плюс йшла допомога Україні, і з цим вирішили поборотися. Не розуміючи, що не всі такі цинічні, як політики, і що є речі, які виправдовувати не можна.

Новий тренд загалом: “не наша ця справа, у нас повно проблем удома, а ми витрачаємо гроші на якусь Україну та ризикуємо війною з ядерною наддержавою”, — і далі кремлівськими нотами. Постійно у темі Такер Карлсон з FOX, незалежні ТБ канали, що ведуть на AM радіо, періодично син Трампа, та особливо завзяті кандидати.

По-перше, саме ваша ця справа. Коли віджимали ядерну зброю та підписували Будапештський Меморандум, ви брали зобов’язання. І не потрібно про юридичні нюанси. Я пам’ятаю, як воно було. Просто минуло 20 років, і вирішили Україну кинути заради сумнівного друга, який вас же й кинув через 8 років.

По-друге, треба дивитися цифри. Якщо законопроект на допомогу Україні “коштує” 40 мільярдів, це: (а) копійки порівняно з тим, що ви вбухували у війну в Афганістані, наприклад, і (б) це не означає, що на допомогу Україні піде 40 мільярдів.

Наскільки я пам’ятаю, там із 40 на допомогу Україні 11. Решта — переважно те, що газується “pork” — подачки депутатам на округи та на кишенькові проекти. Тому і ленд-ліз не йде, до речі: там “смачне” нікуди всунути, а демократам такі вправи не цікаві. І не треба мені тут розповідати про визначну українську корупцію.

Що б там не було, з республіканцями демократи особливо не сперечалися, даючи їм можливість глибше закопати себе. Далі все за класикою. Третього листопада АР опублікувало своє розслідування подій у Бучі.
До голосування – 4 дні, і це – АР, так що всі телеканали та мас-медіа доповідь отримали, і будьте впевнені, що вмажуть по республіканцях на розмах, як завжди.

Тому що виходить, що республіканці голосно та активно підтримали середньовічних бузувірів. Це навіть не нацисти у Бучі були. У нацистів хоча б ідеологія була, у цих взагалі нічого немає, окрім нелюдства.
І тут Байден виходить у білому одязі, борець за людські цінності і проти звіра.

Відповідати республіканцям часу немає, а більшість виборців рішення ухвалює саме в останні 3-4 дні перед голосуванням. Республіканців класично ловлять на зустрічному русі, і вони потрапили, як діти. Таке ні за які гроші не купиш, це не Путін, це доморослі ідіоти влаштували.

Найнеприємніше те, що якщо республіканці не візьмуть хоча б одну з палат, це — біда велика економічно і політично. При чому і ліві, і праві чудово розуміють, що це все — навіть не політика, а політиканство, і що на ранок після голосування всі соплі та крики з трибун забудуться.

За будь-якого розкладу впливу на допомогу Україні вибори, мабуть, не нададуть. Якщо все-таки “червона хвиля” відбудеться (важко сказати через кордон, наскільки Байден дістав американців), то, швидше за все, “биття” буде менше, а конкретики — більше.

Андрій Титаренко

* * *

“RED WAVE” IN THE USA? DOUBT

It’s a pity. The point here is this. A couple of months ago, there were no particular doubts that the Republicans (their color is red) would take the Congress and the Senate. Trump’s support actually ensured victory. Already a very strange and harmful economic policy was pursued by Biden. But.

Around the summer, after Spartz was shut up, a new trend emerged in Republican propaganda. What exactly is in propaganda, Republicans, congressmen and senators were unanimous in supporting Ukraine, Lend-Lease was proposed by the Republicans, and Biden is sabotaging, etc. But Biden benefited from assistance to Ukraine, and they decided to fight this. Not realizing that not everyone is as cynical as politicians, and that there are things that cannot be justified.

The new trend in general: “it’s none of our business, we have a lot of problems at home, and we are spending money on some kind of Ukraine and risking a war with a nuclear superpower,” — and further along the Kremlin’s notes. Constantly on topic Tucker Carlson of FOX, independent TV channels, AM radio hosts, occasionally Trump’s son, and particularly avid candidates.

First, it is your business. When they pressed nuclear weapons and signed the Budapest Memorandum, you took on obligations. And you don’t need legal nuances. I remember how it was. It’s just that 20 years have passed, and they decided to leave Ukraine for the sake of a dubious friend, who also threw you 8 years later.

Secondly, you need to look at the numbers. If a bill to help Ukraine “costs” 40 billion, this is: (a) a penny compared to what you pumped into the war in Afghanistan, for example, and (b) this does not mean that 40 billion will go to help Ukraine. As far as I remember, there are 11 out of 40 to help Ukraine. The rest is basically what is called “pork” — handouts to deputies for constituencies and pocket projects. That’s why lend-lease is not going on, by the way: there is nowhere to put the “tasty” stuff, and the Democrats are not interested in such exercises. And I don’t need to tell here about the outstanding Ukrainian corruption.

Whatever it was, the Democrats did not particularly argue with the Republicans, giving them the opportunity to dig deeper into themselves. Everything else is classic. On November 3, the AR published its investigation into the events in Bucha. There are 4 days before the vote, and this is AR, so all TV channels and mass media have received the report, and be sure that they will hit the Republicans backhanded, as always.

Because it turns out that the Republicans loudly and actively supported the medieval fanatics. It wasn’t even Nazis in Bucha. The Nazis at least had an ideology, these have nothing at all, except fanaticism.

And here Biden comes out in white clothes, a fighter for human values and against the beast. The Republicans have no time to answer, and the majority of voters make their decision in the last 3-4 days before the vote. Republicans are classically caught in oncoming traffic, and they are caught like children. You can’t buy this for any money, it’s not Putin, it’s home-grown idiots.

The most unpleasant thing here is that if the Republicans do not take at least one of the chambers, this is a big trouble economically and politically. Moreover, both the left and the right are well aware that this is all – not even politics, but politicking, and that on the morning after the vote all the snot and screams from the stands will be forgotten.

In any case, the elections, apparently, will not have an impact on assistance to Ukraine. If, nevertheless, the “red wave” takes place (it’s hard to say across the border how much Biden got the Americans), then, most likely, there will be less “flogging”, and more specifics.

Andrew Titarenko

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.