December 5, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ДЕМОҐРАФІЧНА КРИЗА І ВІЙНА РФ В УКРАЇНІ | DEMOGRAPHIC CRISIS & RF’S WAR IN UKRAINE

3 min read

УКР | ENG

ДЕМОҐРАФІЧНА КРИЗА І ВІЙНА РФ В УКРАЇНІ

Демоґрафічна криза в РФ — одна із причин того, що сталося на полігоні в Бєлгородській області.

Заміщення російського населення «інородцями» явно веде до громадянської війни, про наближення якої доволі активно пишуть російські телеграм-канали, і те, що сталося на полігоні в Бєлгородській області, — один із проявів цього.

Телеґрам-канал «Сєрая зона» опублікував розлогий текст, в якому наголошується, що ця тема в російському суспільстві, втомленому від мігрантів, вже побита, але навіть така важка трагедія навряд чи що змінить. Про неї «вже забули». Висвітлювати її не будуть. Тому що влада орієнтована на мігрантів, вони дешевші в робочій силі і стабілізуються катастрофічну демографічну ситуацію в Росії.

Так, наприклад, можна навести відкриту статистику, де можна побачити, що за роками, починаючи з умовного 2000-го, йде такий природний відтік населення (смертність, що перевищує народжуваність):
2000 р. — 958 тис., 2001 р. — 943 тис., 2002 р. — 935 тис., 2003 р. — 888 тис., 2004 р. — 792 тис., 2005 р. — 846 тис., 2006 р. —687 тис., 2007 р. — 470тис., 2008 р. — 362 тис., 2009 р. — 248 тис., 2010 р. — 239 тис., 2011 р. — 129 тис., 2012 та 2016 р. у нуль, 2013, 2014 та 2015 р. — 30 тис, 2017 р. — 135 тис., 2018 р. — 224 тис., 2019 р. — 317 тис., 2020 р. — 702 тис., 2021 р. — 1 млн. 42 тис., 2022 р. очікується — 1 млн. 404 тис.

Підсумком виходить, що за останні 20 років Росія втратила 10 млн. людиней. Це по 500 тис. щороку. Уявіть, що в Росії щороку цілком вимирає Курськ, Тула, Липецьк, Білгород, за два роки Краснодар та Воронеж. 20 років росіяни вимирали без війни, майже у масштабах Другої Світової.

Коефіцієнт спаду населення при цьому досяг максимального значення з 1991 року і дорівнює 7,2 пунктам, такого не було навіть за Єльцина. Разом з тим, якщо дивитися на таблицю зміни чисельності населення Росії, то майже щороку, загальний приріст населення був на 200-500 тис. нижче втрат. Рівно стільки щороку заїжджало мігрантів до Росії, саме ними вдається тримати всім звичні цифри 146 млн. (142 млн. до анексії Криму). Як же так, населення зменшується, а цифри ті самі?

Важку ситуацію з мігрантами відзначають і фахівці, які стикаються з проблемами, що з’являються від них. Наприклад, глава ФСБ Росії Алєксандр Бортніков заявляв, що трудові мігранти з країн СНД складають кістяк терористичних угруповань на території країни.

Ряд державних журналістів також відзначали загрози, що існують від них, зокрема Дмитро Стешин розповів, що приплив мігрантів з країн Середньої Азії в РФ створює середовище, в якому діють ваххабітські структури. Вони ставлять за мету не так здійснювати теракти, як проникати до органів влади й у силові структури.

Державні лікарі відзначали погану санітарно-епідеміологічну ситуацію в країнах Середньої Азії та можливості ввезення звідти до Росії хвороб та паразитів. Так, зокрема, було зафіксовано зріст захворювань на педикульоз у 5–6 разів.

«Статистика МВС регулярно прказує великий відсоток скоєних середніх та тяжких (насильницьких та найчастіше проти неповнолітніх) злочинів на тлі середньостатистичного відсотка серед російського населення».

Вікіпедія й численні публікації в ЗМІ доповнюють і рояснюють цю картину…

Цілком очевидно, що така демоґрафічна ситуація в Росії, є однією з причин посягання Кремля на Україну, яка за СРСР демоґрафічно підживлювала РФ. Незважаючи на те, що в самій Україні демоґрафічна ситуація не набагато краща, ніж в РФ, Москва усе ще покладає надії на виправлення становища за рахунок українців.

Зверніть увагу, як порадувалися росіяни приростові загальної кількості населення РФ за рахунок анексії Криму.

Одним із реальних кроків російських властей у цьому відношенні є масова депортація в РФ населення з окупованих реґіонів України (півтора мільйона), а також — масове вивезення українських дітей (сотні тисяч).

Це свідчить про те, що «спеціальна воєнна операція» проти України мала на меті й виконання саме такого завдання.

* * *

DEMOGRAPHIC CRISIS & RF’S WAR IN UKRAINE

The demographic crisis in Russian Federation is one of the reasons for what happened at the military training ground in Belgorod region.

The replacement of the Russian population by “foreigners” clearly leads to a civil war, the approach of which is quite actively reported by Russian Telegram channels, and what happened at the training ground in the Belgorod region is one of the manifestations of this.

The “Grey Zone” Telegram channel published a lengthy text emphasizing that this topic in Russian society, which is tired of migrants, has already been beaten, but even such a heavy tragedy is unlikely to change anything. They “already forgot” about her. It will not be covered. Because the government is focused on migrants, they are cheaper as a labor force and will stabilize the catastrophic demographic situation in Russia.

So, for example, you can cite open statistics, where you can see that over the years, starting with the conditional year 2000, there is such a natural outflow of the population (death rate exceeding birth rate):
2000 — 958 thousand, 2001 — 943 thousand, 2002 — 935 thousand, 2003 — 888 thousand, 2004 — 792 thousand, 2005 — 846 thousand, 2006 —687 thousand, 2007 — 470 thousand, 2008 — 362 thousand, 2009 — 248 thousand, 2010 — 239 thousand, 2011 — 129 thousand, 2012 and 2016. to zero, 2013, 2014 and 2015 — 30 thousand, 2017 — 135 thousand, 2018 — 224 thousand, 2019 — 317 thousand, 2020 — 702 thousand, 2021 — 1 million 42 thousand, 2022 is expected to be 1 million 404 thousand.

As a result, Russia has lost 10 million people over the past 20 years. This is 500,000 each year. Imagine that Kursk, Tula, Lipetsk, and Belgorod completely die out in Russia every year, and Krasnodar and Voronezh in two years. For 20 years, the Russians died out without a war, almost on the scale of the Second World War.

At the same time, the coefficient of population decline has reached its maximum value since 1991 and is equal to 7.2 points, which did not happen even under Yeltsin. At the same time, if you look at the table of changes in the population of Russia, then almost every year, the total population growth was 200-500 thousand lower than the losses. Just as many migrants came to Russia every year, they are the ones who manage to keep the usual figures of 146 million (142 million before the annexation of Crimea). How is it that the population is decreasing, but the numbers are the same?

The difficult situation with migrants is also noted by specialists who are faced with the problems arising from them. For example, the head of the FSB of Russia, Alexander Bortnikov, stated that labor migrants from the CIS countries make up the backbone of terrorist groups in the country.

A number of state journalists also noted the threats that exist from them, in particular Dmytro Steshin said that the influx of migrants from the countries of Central Asia to the Russian Federation creates an environment in which Wahhabi structures operate. They aim not so much to carry out terrorist attacks as to infiltrate the authorities and power structures.

State doctors noted the poor sanitary and epidemiological situation in the countries of Central Asia and the possibility of importing diseases and parasites from there to Russia. Thus, in particular, a 5–6-fold increase in pediculosis was recorded.

“Statistics of the Ministry of Internal Affairs regularly show a large percentage of committed medium and serious (violent and most often against minors) crimes against the background of the average percentage among the Russian population.”

Wikipedia and numerous media publications complement and clarify this picture…

It is quite obvious that such a demographic situation in Russia is one of the reasons for the Kremlin’s encroachment on Ukraine, which under the USSR demographically nourished the Russian Federation. Despite the fact that the demographic situation in Ukraine itself is not much better than in the Russian Federation, Moscow still hopes to improve the situation at the expense of Ukrainians.

Pay attention to how Russians rejoiced at the increase in the total population of the Russian Federation due to the annexation of Crimea.

One of the real steps of the Russian authorities in this regard is the mass deportation to the Russian Federation of the population from the occupied regions of Ukraine (one and a half million), as well as the mass deportation of Ukrainian children (hundreds of thousands).

This testifies to the fact that the “special military operation” against Ukraine was aimed at the fulfillment of such a task.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.