February 4, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

FILTRATION CAMPS & DEPORTATIONS EVIDENCE | ДОКАЗИ З ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ТАБОРІВ Й ДЕПОРТАЦІЙ

2 min read

Accountability for War Crimes and Other Atrocities in Ukraine: Recent Reporting and the Commitment of Additional Funding

The U.S. Department of State-supported Conflict Observatory program released a report today that includes evidence of Russia-perpetrated filtration operations in, and forced deportations from, Ukraine. The unlawful transfer and deportation of protected persons is a grave breach of the Fourth Geneva Convention on the protection of civilians and constitutes a war crime. We again call on Russia to immediately halt its filtration operations and forced deportations and to provide outside independent observers access to identified facilities and forced deportation relocation areas within Russia-controlled areas of Ukraine and inside Russia itself.

This latest report, prepared by the Yale Humanitarian Research Lab, is available in its entirety at the program’s website . The report documents 21 sites in the Donetsk oblast alone associated with filtration operations. This adds to the growing body of credible reporting and evidence on filtration operations that should deeply concern us all. It is consistent with other public reporting from a variety of sources.

Other Conflict Observatory reports detail instances of damage to healthcare and educational facilities in Ukraine’s Russian-held Luhansk oblast resulting from Russia’s war. A recent report from Observatory partner Smithsonian Cultural Rescue Initiative identifies over 450 potential impacts to cultural heritage sites across Ukraine from February to June 2022, including archaeological sites, museums, and places of worship. Taken together, these and other reliable reporting chronicle several aspects of the carnage unleashed by President Putin’s brutal invasion of Ukraine.

The United States recognizes the need for the documentation, verification, and dissemination of information regarding the actions of the Russian Government. As such, the U.S. Department of State will fund the Conflict Observatory with an additional $9 million through the European Democratic Resilience Initiative. This focus on accountability lays the foundation for future civil and criminal legal processes, whether in Ukraine, through international mechanisms, or in third-party countries that have established jurisdiction.

President Putin and his government will not be able to engage in these persistent abuses with impunity. Accountability is imperative, and the United States and our partners will not be silent. The people of Ukraine deserve justice, and the United States will continue to stand united with them for as long as it takes.

* * *

Відповідальність за воєнні злочини та інші жорстокості в Україні: останні звіти та зобов’язання щодо додаткового фінансування

Програма спостереження за конфліктами, яку підтримує Державний департамент США, опублікувала сьогодні звіт, який містить докази здійснених Росією фільтраційних операцій в Україні та примусових депортацій з України. Незаконна передача та депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушенням Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та є військовим злочином. Ми знову закликаємо Росію негайно припинити свої фільтраційні операції та примусові депортації та надати зовнішнім незалежним спостерігачам доступ до визначених об’єктів і зон переміщення примусової депортації в межах підконтрольних Росії територій України та всередині самої Росії.

Цей останній звіт, підготовлений Єльською лабораторією гуманітарних досліджень, повністю доступний на веб-сайті програми. У звіті зафіксовано 21 об’єкт тільки в Донецькій області, пов’язаний з фільтраційними операціями. Це доповнює зростаючу кількість достовірних звітів і доказів щодо операцій фільтрації, що повинно нас усіх глибоко хвилювати. Це узгоджується з іншими публічними повідомленнями з різних джерел.

Інші звіти спостережень за конфліктами детально описують випадки пошкодження закладів охорони здоров’я та освіти в Луганській області України, яка контролюється Росією, внаслідок російської війни. У нещодавньому звіті партнера спостережень за конфліктами Смітсонівської ініціативи культурного порятунку визначено понад 450 потенційних впливів на об’єкти культурної спадщини по всій Україні з лютого по червень 2022 року, включаючи археологічні пам’ятки, музеї та місця поклоніння. У сукупності ці та інші достовірні звіти описують кілька аспектів різанини, розв’язаної жорстоким вторгненням президента Путіна в Україну.

Сполучені Штати визнають необхідність документування, перевірки та поширення інформації щодо дій російського уряду. Таким чином, Державний департамент США профінансує спостереження за конфліктами додатковими 9 мільйонами доларів через Європейську демократичну ініціативу стійкості. Цей фокус на підзвітності закладає основу для майбутніх цивільних і кримінальних судових процесів, як в Україні, через міжнародні механізми, так і в третіх країнах, які мають встановлену юрисдикцію.

Президент Путін і його уряд не зможуть безкарно брати участь у цих постійних зловживаннях. Підзвітність є обов’язковою, і Сполучені Штати та наші партнери не будуть мовчати. Народ України заслуговує на справедливість, і Сполучені Штати продовжуватимуть об’єднуватися з ним стільки, скільки буде потрібно.

Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.