February 1, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ENG | УКР

PEACE AGREEMENT

Obviously, it is a better solution than war:

— In 2014 Ukraine was asked by European politicians not to use its forces in Crimea: not to provoke russia

— Afterwards, Donetsk, Luhansk, and other parts of Donbas were occupied until Ukrainian forces stopped the aggressors… peace agreement was signed -> the aggressor was not punished

— Finally in February 2022 russia started a full-scale invasion blaming Ukraine for not following the peace agreement in russian interpretation

Now russian politicians officially and russian bots in comments blaming Ukraine for refusing the new peace agreement

Do you know the russian definition of a peace agreement?

— Ukraine must accept new losses of territories

— Ukraine should become a dependent state — neither economic/political/defense alliances nor even its own military forces allowed

— russia is not taking any responsibility for its war crimes in Ukraine

It is not a peace agreement — it is a delayed war agreement. The next war will happen as soon as russia will recover its resources. That’s why russia is blackmailing Ukraine with regular missiles attacks on civilians and civil infrastructure and blackmailing Europe with gas supply interruptions: they want to push us to sign that “delayed war agreement”

I truly believe that Peace is better than War, so I would support a peace agreement under the following conditions:

— Ukraine returns to its borders in 1991 which were committed by russia in the Budapest memorandum, an agreement on the friendship between Ukraine and Russia, and many other agreements

— russia pays reparations to recover damages it caused and russian war criminals are punished in accordance Hague Tribunal

— russia, as a country that violated the world security system and blackmailed other countries with a nuclear weapons, will refuse its nuclear weapon and limit army forces

That will be a peace agreement that will promote force of law above the right of force, and it will be the only alternative to a “delayed war agreement”.

Volodymyr Stetsyk

* * *

МИРНИЙ ДОГОВІР

Очевидно, це краще рішення, ніж війна:

— У 2014 році європейські політики просили Україну не використовувати війська в Криму: щоб не провокувати Росію.

— Потім Донецьк, Луганськ та інші частини Донбасу були окуповані, поки українські війська не зупинили агресорів… було підписано мирну угоду — агресора не покарали.

— Нарешті в лютому 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення, звинувачуючи Україну в недотриманні мирної угоди в російській інтерпретації.

Тепер російські політики офіційно та російські боти в коментарях звинувачують Україну у відмові від нової мирної угоди.

Ви знаєте російське визначення мирової угоди?

— Україна має змиритися з новими втратами територій.

— Україна має стати залежною державою — ні економічні/політичні/оборонні союзи, ні навіть власні військові сили не допускаються.

— Росія не несе жодної відповідальності за свої військові злочини в Україні.

Це не мирна угода — це угода про відкладену війну. Наступна війна буде, як тільки росія відновить свої ресурси. Ось чому Росія шантажує Україну регулярними ракетними ударами по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі та шантажує Європу перебоями з газопостачанням: вони хочуть підштовхнути нас до підписання тієї «угоди про відкладену війну».

Я щиро вірю, що мир кращий за війну, тому я б підтримав мирну угоду за таких умов:

— Україна повертається до своїх кордонів 1991 року, які були взяті Росією в Будапештському меморандумі, договорі про дружбу між Україною та Росією та багатьма іншими угодами.

— Росія виплачує репарації для відшкодування завданих нею збитків, а російські військові злочинці покарані згідно з Гаазьким трибуналом.

— Росія, як країна, яка порушила систему світової безпеки і шантажувала інші країни ядерною зброєю, відмовиться від ядерної зброї і обмежить сили армії.

Це буде мирна угода, яка просуватиме силу закону над правом сили, і це буде єдина альтернатива «угоді про відкладену війну».

Володимир Стецик

On Topic | До теми:

Будапештський формат: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 294 с.


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.