September 23, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

GOLIATH CONFRONTED DAVID | ГОЛІАФ ЗІТКНУВСЯ З ДАВИДОМ​

3 min read

ENG | УКР

GOLIATH CONFRONTED DAVID

Mud, death and frostbite have a way of eating away at all loyalties

Although the battle for the soldiers on Ukraine’s front lines continues there is a definite slowdown in activity.

There are several reasons for this. First exhaustion for both sides. Four months of continuous war has had a detrimental effect on the morale of the soldiers, civilians and politicians. Exhaustion will have the greatest effect on those with the lowest morale and that has to be Russia. They have mounted aggressive and illegal war against a smaller nation and been stopped in their tracks. Goliath confronted David and Goliath has been found wanting.

Secondly logistics. Both side need to bring supplies to depots and then to the front lines. The Russians have expended immense amounts of artillery ammunition. Some reports claim they have fired up to 30,000 rounds a day. That cannot be replaced without external purchases or an increase in manufacturing. Ukraine has used its munitions in defence. To date it has absorbed the worst that Russia can do but Ukraine too must get new men and supplies to the east.

The new Ukrainian long range artillery with guided ammunition is being targeted on ammunition dumps and supply depots in the Russian rear. This is a very effective use of weapons that are very expensive and in limited supply.

There is a race on; a race to see who can be first to make the next offensive. If Ukraine is ready first then the Russians must retire. Ukraine will outrange Russian artillery, F15s will provide more air power and the Harpoon missiles will keep their navy far out to sea.

Newly trained soldiers are returning to Ukraine with skills to operate the new weapons. Russian soldiers are getting farther from home and closer to death every day. Their mothers are starting to ask ‘Why?’

If the Russians are ready first then the war will drag on through the winter and they will grind forward behind their artillery, burying their young men beside the road as they advance. Russian boys are not fighting for their homes and families, they are fighting for Putin. Mud, death and frostbite have a way of eating away at all loyalties. It will still be a war they cannot win!

The next battle for Ukraine will start soon. If Ukraine launches an offensive first I think it will begin in the South where Russia seem weakest and draw their forces down from the East. Then we shall see.

Robin Horsfall

* * *

ГОЛІАФ ЗІТКНУВСЯ З ДАВИДОМ

Багнюка, смерть і обмороження можуть з’їсти всю відданість

Незважаючи на те, що бій для солдатів на передовій України триває, є певне уповільнення активності.

На це є декілька причин. По-перше, виснаження для обох сторін. Чотири місяці безперервної війни згубно вплинули на моральний стан солдатів, мирного населення та політиків. Виснаження найбільше вплине на тих, хто має найнижчий моральний дух, і це має бути Росія. Вона розв’язала агресивну та незаконну війну проти меншої нації та була зупинена на місці. Голіаф зіткнувся з Давидом, і Голіафа виявилося слабшим.

По-друге, логістика. Обидві сторони повинні доставити припаси на склади, а потім на лінію фронту. Росіяни витратили величезну кількість артилерійських боєприпасів. Деякі звіти стверджують, що вони робили до 30 000 пострілів на день. Це неможливо замінити без зовнішніх закупівель або збільшення виробництва. Україна використовувала свої боєприпаси в обороні. На сьогоднішній день вона поглинула найгірше, що може зробити Росія, але Україна також повинна отримати на схід нових людей і постачання.

Нова українська далекобійна артилерія з керованими боєприпасами націлена на склади боєприпасів і постачання в російському тилу. Це дуже ефективне використання зброї, яка є дуже дорогою та в обмеженій кількості.

Йде гонка; гонка, щоб побачити, хто може першим здійснити наступний наступ. Якщо Україна готова перша, то росіяни повинні піти на ретируватися. Україна перевершить російську артилерію, F15 забезпечать більше повітряної потужності, а ракети Harpoon утримають її флот далеко в морі.

Новотреновані військові повертаються в Україну з навичками роботи з новою зброєю. Російські солдати з кожним днем все далі від дому і ближче до смерті. Їхні матері починають запитувати: «Чому?»

Якщо росіяни будуть готові першими, тоді війна затягнеться впродовж зими, і вони будуть йти вперед за своєю артилерією, ховаючи своїх молодих людей вздовж доріг, коли вони просуватимуться. Російські хлопці воюють не за свої домівки та родини, вони воюють за Путіна. Багнюка, смерть і обмороження можуть з’їсти всю відданість. Це все одно буде війна, яку вони не зможуть виграти!

Незабаром розпочнеться наступна битва за Україну. Якщо Україна розпочне наступ першою, я думаю, він почнеться на півдні, де Росія здається найслабшою, і стягує свої сили зі сходу. Тоді побачимо.

Робин Горсфол


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.