December 5, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

WHAT TAKES TO FORM ONE MILLION MAN ARMY | ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МІЛЬЙОННОЇ АРМІЇ

2 min read

ENG | УКР

WHAT TAKES TO FORM ONE MILLION MAN ARMY

Ukraine says it can produce a one million man army.

To create a one million man army there is a requirement for a million uniforms, a million pairs of boot, a million beds, a million tons of food, a million weapons and a hundred million rounds of ammunition. Then the recruits have to be trained to become soldiers by ten thousand instructors and so it goes on.

Ukraine has a million men but it doesn’t have a ‘million man army’. Ukraine has an army of about one hundred and fifty thousand trained men who are operating very well under great pressure. They are taking casualties that need to be replaced and reserves to give rest to troops returning from the front. Thousands of their troops are being trained to use advanced technology in the UK so they can return to the battle with renewed strength and abilities.

Ukraine has halted the Russian advance with ferocious courage and materiel support from the west. That materiel support is limited because apart from the USA, European nations did not hold large emergency war stocks. In fact they had reduced their military capacity far enough for Russia to become emboldened.

For Ukraine to maintain its current army will require all the logistical support that is available. To increase it, would mean to place manufacturing on a war footing. 100,000,000 rounds of rifle ammunition is not a lot in the big picture.

Fortunately, Russia has similar problems and does not have as much external support. An army requires a lot more than men to claim the title ‘Army’.

There is a lull at the moment while both sides recover and prepare for whatever comes next. We know Ukraine’s army is superior in morale. It is also becoming superior in artillery but the next phase will rely most heavily on logistics.

Robin Horsfall

* * *

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МІЛЬЙОННОЇ АРМІЇ

Україна каже, що може створити мільйонну армію.

Щоб створити мільйонну армію, потрібно мати мільйон уніформ, мільйон пар черевиків, мільйон ліжок, мільйон тонн продовольства, мільйон зброї та сто мільйонів патронів. Потім новобранців мають навчати десятки тисяч інструкторів, щоб вони стали солдатами, і так далі.

Україна має мільйон людей, але не має «мільйонної армії». Україна має армію з приблизно ста п’ятдесяти тисяч навчених людей, які дуже добре діють під великим тиском. Вони зазнають втрат, які потребують заміщення, і резерви, щоб дати відпочинок військам, які повертаються з фронту. Тисячі їхніх солдатів навчаються використовувати передові технології у Великобританії, щоб вони могли повернутися до бою з новою силою та здібностями.

Україна зупинила російське просування за допомогою надзвичайної мужності та матеріальної підтримки із Заходу. Ця матеріальна підтримка обмежена, оскільки, окрім США, європейські країни не мають великих військових запасів. Фактично вони зменшили свій військовий потенціал настільки, що Росія осміліла.

Для того, щоб утримувати свою нинішню армію, Україні знадобиться вся матеріально-технічна підтримка, яка є. Збільшити його означало б перевести виробництво на воєнний лад. 100 000 000 патронів для гвинтівок — це не так вже й багато.

На щастя, Росія має схожі проблеми і не має стільки зовнішньої підтримки. Армія потребує набагато більше, ніж люди, щоб претендувати на звання «Армія».

На даний момент панує затишшя, поки обидві сторони оговтуються і готуються до того, що буде далі. Ми знаємо, що українська армія переважає морально. Вона також стає кращим в артилерії, але наступний етап найбільше покладатиметься на логістику.

Робин Горсфол


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.