February 1, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

UN NEEDS TO DIE AS ORGANISATION | ООН ПОВИННА ВМЕРТИ ЯК ОРҐАНІЗАЦІЯ

2 min read

ENG | УКР

UN NEEDS TO DIE AS ORGANISATION

UN says both sides share blame for nursing home attack; Russian shelling reported in east – as it happened | Ukraine | The Guardian

The United Nations is a morally bankrupt organization, not to mention its complete ineffectiveness.

When I was younger, I used to think the UN was legitimate and honorable organization. But now I understand how morally corrupt this organization is. Just think about it:

1. The mass-murdering country that is committing genocide on the global scale is on the UN Security Council. How safe do you feel when Russia is protecting you? Maybe you should invite a Russian soldier who has been raping Ukrainian women to baby sit your children.

2. Russia targets shopping malls, markets, hospitals, and schools. And the UN is trying to blame Ukraine for it. Ukraine is an independent and free country. To consider that any attack of Russians on any facility or person within Ukraine is ‘partially the fault of the Ukrainians’ is a mortally bankrupt logic.

3. The New Zealand Prime Minister recently claimed that the United Nations has failed its mandate and is morally bankrupt. Moreover, the UN is indirectly responsible for the genocide to have lasted over four months so far.

The UN needs to die as an organization and it needs to be replaced by an organization that actually works to protect the world’s peace and not to protect the mass-murdering country that is committing genocide.

Roman Sheremeta

* * *

ООН ПОВИННА ВМЕРТИ ЯК ОРҐАНІЗАЦІЯ

ООН каже, що обидві сторони поділяють провину за напад на будинок престарілих; Повідомляється про обстріл росіян на сході – як це сталося | Україна | The Guardian

Організація Об’єднаних Націй є морально збанкрутілою організацією, не кажучи вже про її повну неефективність.

Коли я був молодшим, я вважав ООН легітимною та почесною організацією. Але тепер я розумію, наскільки морально зіпсована ця організація. Просто подумайте про це:

1. Країна — масова вбивця, яка чинить геноцид у глобальному масштабі, входить до Ради Безпеки ООН. Наскільки безпечно ви почуваєтеся, коли вас захищає Росія? Може, запросити няньчити ваших дітей російського солдата, який ґвалтував українських жінок.

2. Росія націлена на торгові центри, ринки, лікарні та школи. А ООН намагається звинуватити в цьому Україну. Україна є незалежною і вільною державою. Вважати, що будь-який напад росіян на будь-який об’єкт чи особу в Україні відбувається «частково з вини українців», є смертельно банкротною логікою.

3. Прем’єр-міністр Нової Зеландії нещодавно заявив, що Організація Об’єднаних Націй не виконала свій мандат і є моральним банкрутом. Крім того, ООН несе опосередковану відповідальність за те, що геноцид триває понад чотири місяці. ООН має померти як організація, і її має бути замінено організацією, яка справді працює на захист миру у світі, а не на захист країни, яка масово вбиває людей, які вчиняють геноцид.

Роман Шеремета


From UWIN | Від УСІМ:

Ukraine has a whole group of women “Ukrainian women in support of UN activities”, headed by Svitlana Salamatova. This group is part of the Geopolitical Alliance of Women. They often gather and hang out at the UN. It is obvious that the Ukrainian group is absolutely not concerned with the fate of Ukraine, even though it could do a lot by motivating its colleagues from other countries to protect Ukraine and to transform the UN. Apparently, Salamatova’s group is indifferent to Ukraine (“whatever”) or even pro-Russian.

В Україні є ціла група жінок «Українські жінки в підтримку діяльності ООН», очолювана Світланою Саламатовою. Ця група входить до складу Ґеополітичного альянсу жінок. Вони часто збираються й тусуються в ООН. Очевидно, що українська група абсолюно не переймається долею України, хоч могла б зробити багато, налаштовуючи своїх колежанок з інших країн на захист України і на трансформацію ООН. Судячи з усього, група Саламатової є українобайдужою («какаяразніца») або навіть проросійською.


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.