June 6, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

MOSCOW — BEIJING | МОСКВА — ПЕКІН

3 min read

Bue-bye Russia, hello Moskovia province again | Прощавай, Росіє, знову привіт, Московіє

ENG | УКР

MOSCOW — BEIJING

Bue-bye Russia, hello Moskovia province again

Without Ukraine, Moskovia has always been a vassal of another country. And looks like this is their fate…

Moskow was founded in 1147 by prince Yuri Dolgorukiy (he’s buried in Kyiv, you can come to his grave), so it was a late and remote colony of Rus (Ukraine).  But 90 years later, in 1237, Moskow was taken by Golden Horde. Moskovia was paying tribute to Golden Horde for 240 years, and after the collapse of the Golden Horde, it became the vassal of Crimean Khans. Once (in 1571) they refused to pay tribute and got Moskow burned. They paid tribute till 1700. Almost 500 years vassal!

But in 1648-1654 Ukrainians had war with Poland, and choose to ally with Moskovia. That was a big strategic mistake, as the alliance lasted less than 2 years, and eventually, Ukraine got divided between Moskovia and Poland in 1686. And that was a mistake for Poland, as about 100 years later Poland got divided between Moskovia, Prussia, and Austria. Needless to say that it was done with the help of Ukrainian troops in the Moskovia army.

So, having Ukrainians in their army, Moskovia (renamed to Russia in 1721) won many wars and grew much bigger. Napoleon Bonaparte once said, “Give me 20000 Ukrainian Cossacks in my army, and I would conquer the world”. In WW2, 40% of USSR casualties were Ukrainians. So when Putin says “we could do it alone”, that’s pathetic. By the way, do you know that the first Russian University ever was founded by Ukrainians and that in the early 1700ties tsar Peter 1st forced his nobility to eat with forks, not hands? They had no fleet before Ukrainians became part of their empire.

In 1918, Ukraine declared independence but lost in 1919. The history got repeated: Ukraine was divided between Poland and USSR, and 30 years later Poland was divided between USSR and Germany, and later Germany was divided between USSR, US and UK, then USSR wanted to win US but failed and collapsed. That is the lesson everyone should learn: Russia will always betray allies.

Now, Ukraine got independence again, and Russia wants it back. Because without Ukraine, they are no longer an empire capable of any conquests. Without Ukrainian resources, science, and industry, and, most importantly, warriors, they are a bunch of savages living in their past and doomed to decline. I hope this time the world understands it that Ukraine is the difference between weak and strong Russia, and safety for everyone.

And the circle of history is closing: Russia is becoming the vassal of China. Russia will sell gas and oil to China really cheaply, China will exploit Russian resources and sell its own goods to Russia, as Russia produces nothing. Chinese renamed 8 Russian cities near their borders into Chinese names, no usual Russian nukes threats in response. Russian women are marrying Chinese men because in Russia men are being killed, while in China they have 30 million lonely men. New Russian visa centers are being opened in China. So bye-bye Russia, hello Moskovia province again.

Volodymyr Kukharenko

* * *

МОСКВА — ПЕКІН

Прощавай, Росіє, знову привіт, Московіє

Без України Московія завжди була васалом іншої країни. І, схоже, така їхня доля…

Москва була заснована в 1147 році князем Юрієм Долгоруким (він похований у Києві, ви можете прийти на його могилу), тому це була пізня і віддалена колонія Русі (України). Але через 90 років, у 1237 році, Москва була захоплена Золотою Ордою. Московія 240 років платила данину Золотій Орді, а після розпаду Золотої Орди стала васалом кримських ханів. Одного разу (1571 р.) вони відмовилися платити данину і домоглися спалення Москви. Вони платили данину до 1700 року. Майже 500 років у васалі!

Але в 1648-1654 рр. українці вели війну з Польщею і вибрали союз з Московією. Це була велика стратегічна помилка, оскільки альянс проіснував менше 2 років, і врешті Україна була поділена між Московією та Польщею в 1686 році. І це була помилка для Польщі, оскільки приблизно через 100 років Польща була поділена між Московією, Пруссією, та Австрії. Зайве говорити, що це було зроблено за допомогою українських військ у Московській армії.

Отже, маючи українців у своїй армії, Московія (перейменована на Росію в 1721 році) виграла багато війн і значно розширилася. Колись Наполеон Бонапарт сказав: «Дайте мені 20 000 українських козаків до моєї армії, і я підкорив би світ». У Другій світовій війні 40% втрат СРСР становили українці. Тож коли Путін каже, що «ми могли б зробити це самі», це жалюгідно. До речі, чи знаєте ви, що перший в історії російський університет був заснований українцями і що на початку 1700-х років цар Петро 1 змушував своє дворянство їсти виделками, а не руками? Вони не мали флоту до того, як українці стали частиною їхньої імперії.

У 1918 році Україна проголосила незалежність, але програла в 1919 році. Історія повторилася: Україна була поділена між Польщею та СРСР, а через 30 років Польща була поділена між СРСР та Німеччиною, а пізніше Німеччина була поділена між СРСР, США та Великобританією, потім СРСР хотів виграти США, але зазнав невдачі і зазнав краху. Це урок, який кожен повинен засвоїти: Росія завжди зрадить союзників.

Зараз Україна знову отримала незалежність, і Росія хоче її повернути. Бо без України вони вже не імперія, здатна на будь-які завоювання. Без українських ресурсів, науки та промисловості, а головне – воїнів, вони – зграя дикунів, які живуть своїм минулим і приречені на занепад. Сподіваюся, цього разу світ зрозуміє, що Україна – це різниця між слабкою та сильною Росією і безпека для всіх.

І коло історії замикається: Росія стає васалом Китаю. Росія продаватиме Китаю газ і нафту дуже дешево, Китай буде експлуатувати російські ресурси і продаватиме Росії власні товари, бо Росія нічого не виробляє. Китайці перейменували 8 російських міст поблизу своїх кордонів на китайські назви, без звичайних російських ядерних погроз у відповідь. Російські жінки виходять заміж за китайців, тому що в Росії вбивають чоловіків, а в Китаї 30 мільйонів самотніх чоловіків. У Китаї відкривають нові російські візові центри. Отже, прощавай, Росіє, знову привіт, Московіє.

Володимир Кухаренко

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.