November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

KYÏV INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM | КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ​

2 min read

ENG | УКР

KYÏV INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM

On November 17, the Kyiv International Economic Forum 2022 will be held, the main topic of which is “A Winning Ukraine”.

This year, KIEF is being held in wartime, so it is already special.
The war has become a real challenge for the Ukrainian economy, and while the Armed Forces are fighting for our joint victory on the front lines, business is operating under difficult challenges.

One of the largest international forums in Eastern Europe, which brings together representatives of business, government, and society to discuss key economic issues and global trends this year, aims to provide answers to pressing questions:

— What strategy for the recovery of Ukraine’s economy will business and the government jointly form?
— What funds and programs are prepared by international financial organizations, and what will be their priorities?
— How do large Ukrainian and international businesses transform and hedge risks in wartime?
— How is Ukraine changing the digital world, and is it ready to fight for its most valuable resource – human capital?

* * *

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ

17 листопада відбудеться Київський міжнародний економічний форум 2022, головна тема якого – «Україна, що перемагає».

Цього року КМЕФ проводиться в умовах воєнного часу, тому він уже особливий. Війна стала справжнім випробуванням для української економіки, і поки Збройні Сили борються за нашу спільну перемогу на передовій, бізнес працює в складних умовах.

Один із найбільших міжнародних форумів Східної Європи, який збирає представників бізнесу, влади та суспільства для обговорення ключових економічних проблем та світових тенденцій цього року, покликаний дати відповіді на актуальні питання:

— Яку стратегію відновлення економіки України спільно формуватимуть бізнес і влада?
— Які фонди та програми готують міжнародні фінансові організації, які будуть їхні пріоритети?
— Як великий український і міжнародний бізнес трансформується та хеджує ризики у воєнний час?
— Як Україна змінює цифровий світ і чи готова боротися за свій найцінніший ресурс — людський капітал?

From UWIN | Від УСІМ:

We paid attention to the fact that, as in previous years, the organizers of KIEF consider the economy as a system torn from a wider context, although the economy is a subsystem in a higher-level system, in the context of which it is determined by such factors as social relations, culture, national traditions, etc. .

Under such circumstances, situational approaches are inevitably manifested, which we observe in the formulation of issues brought up for discussion.

The naïve organizers of KIEF are obviously confident that the innovations discussed at the forum will be successfully implemented.

They do not understand that Ukraine continues to live in the conditions of the Soviet social ordee, which throughout the entire history of the USSR was primarily a brake on economic development, as a result of which in 1991, unexpectedly for everyone, it collapsed.

Of course, it is not up to the organizers of KIEF to predict the urgency of structural changes as a guarantee of successful development of Ukraine, and this is the whole problem.

* * *

Ми звернули увагу, що, як і в попередні роки, орґанізатори КМЕФ розглядають економіку як систему, вирвану із ширшого контексту, хоча економіка є підсистемою в системі вищого рівня, в контексті якої її визначають такі чинники, як соціальні відносини, культура, національні традиції тощо.

За таких обставин неминуче проявляються ситуативні підходи, які ми спостерігаємо у формулюванні питань, що виносяться на обговорення.

Наївні орґанізатори КМЕФ, очевидно, впевнені, що обговорені на форумі інновації будуть успішно втілені в життя.

Їм невтямки, що Україна продовжує жити в умовах радянського суспільного устрою, який упродовж усієї історії СРСР був гальмом передусім економічного розвитку, внаслідок чого 1991 року він несподівано для всіх наказав довго жити.

Звісно, передбачити нагальність устроєвих змін як запоруку успішного розвитку України орґанізаторам КМЕФ не до снаги, і в цьому вся проблема.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.