December 3, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

JAPANESE ECONOMIC MIRACLE | ЯПОНСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО

3 min read

ENG | УКР

JAPANESE ECONOMIC MIRACLE

Vasyl Khmelnytsky, who positions himself as Entrepreneur, Visionary, Investor and Founder at UFuture, wrote on his LinkedIn page a post with a picture shown above:

“Sooner or later the war will end with our victory. We will have to build a successful, innovative country. This weekend I am studying the experience of other countries.

There is no need to reinvent the wheel, when you can explore the experience of the most efficient and fastest way of development: Singapore, China, Japan, and countries of post-war Europe.

I suggest a book about Japan, I am fascinated by their experience.
The period of reconstruction was long, but Japan managed to increase its GDP 55 times from 1946 to 1976. It is a real economic miracle.

We need to learn from their example, adopt the best practices and implement them in our country so that we could experience economic growth not in decades, but in 5-7 years.

We are learning. After the war, we will put it into practice.

Have a quiet and productive evening, everyone!”

* * *

I didn’t have a chance to comment on the attached post timely.

The Japanese Economic Miracle indeed is a phenomenon. It should be analyzed and discussed by all interested.

Unfortunately, I don’t have this book in front of me to talk specifically, as Mr. Khmelnytsky does.

Because he didn’t mention one very important nuance related to the topic, I suspect that the book doesn’t mention it as well, and Ukrainian businessman Khmelnytsky has no idea about it.

This is explanable. Because it inconvenient for most of those talking about the Japanese economic miracle after the World War II.

The nuance I am talking about is linking the Japanese economic miracle to… Ukraine.

If you do your best to find out who is the father of Japanese economic miracle, you will be surprised to discover that his name was Bohdan Havrylyshyn.

I knew Prof. Dr. B. Havrylyshyn from the end of 1980s when he founded in Kyïv his International Management Institute. By that time, I knew already about his work in Japan shortly after World War II.

In my notes in memory of prof. Havrylyshyn, I wrote about this. I mentioned this in other articles of mine (see: Українізація України як факт і фактор системних змін: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 230 с.; Системні зміни — перспектива для України: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 393 с.; Інтелектуальна еліта України як проблема: Статті, нотатки. — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2022. — 729 с.)

So, after the Soviet Union collapsed, there could be the Ukrainian economic miracle. Prof. Havrylyshyn became an official adviser to President Leonid Kravchuk. But no miracle happened.

It didn’t happen because the president didn’t hear prof. Havrylyshyn advices. “He listens but doesn’t hear. He listens but does nothing. He agrees but does opposite”, — he told me repeatedly in a few conversations of ours.

L. Kravchuk preferred to listen to and to do what was told by V. Medvedchuk, Surkis brothers and others in his close circle.

The very same happened with all the next Ukraine’s presidents with whom prof. Havrylyshyn was invited to work officially and unofficially. He told about this in a few interviews shortly before his death. You can google those interviews and see words I quoted above with the only difference: instead of ‘he’ was used ‘they’.

Now, people who spent all these years trying not to build, but to destroy Ukraine, are looking for examples on the sidelines and admire the Japanese economic miracle.

How sad…

Volodymyr Ivanenko

* * *

ЯПОНСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО

Василь Хмельницький, який позиціонує себе як підприємець, візіонер, інвестор і засновник UFuture, написав на своїй сторінці в LinkedIn допис із зображенням вище:

«Рано чи пізно війна закінчиться нашою перемогою. Нам доведеться будувати успішну, інноваційну країну. Цими вихідними я вивчаю досвід інших країн.

Немає потреби винаходити колесо, коли можна дослідити досвід найефективнішого та найшвидшого шляху розвитку: Сінгапуру, Китаю, Японії та країн післявоєнної Європи.

Пропоную книжку про Японію, я зачарований їхнім досвідом.
Період реконструкції був тривалим, але з 1946 по 1976 рік Японії вдалося збільшити свій ВВП у 55 разів. Це справжнє економічне диво.

Нам потрібно вчитися на їхньому прикладі, переймати кращі практики і впроваджувати їх у нашій країні, щоб економічне зростання відбулося не через десятиліття, а через 5-7 років.

Ми вчимося. Після війни ми це втілимо в життя.

Тихого та продуктивного вечора всім!»

* * *

У мене не було можливості вчасно прокоментувати доданий допис.

Японське економічне диво справді є феноменом. Його мають проаналізувати та обговорити всі зацікавлені.

На жаль, я не маю перед собою цієї книги, щоб говорити конкретно, як пан Хмельницький.

Через те, що він не згадав про один дуже важливий нюанс, пов’язаний із темою, я підозрюю, що й у книзі про це не йдеться, а український бізнесмен Хмельницький про це й гадки не має.

Це зрозуміло. Тому що це незручно для більшості тих, хто говорить про японське економічне диво після Другої світової війни.

Нюанс, про який я говорю, це зв‘язок японського економічного дива з… Україною.

Якщо ви спробуєте дізнатися, хто є батьком японського економічного дива, то з подивом дізнаєтесь, що його звали Богдан Гаврилишин.

Я знав професора, доктора Б. Гаврилишина з кінця 1980-х років, коли він заснував у Києві свій Міжнародний Інститут Менеджменту. На той час я вже знав про його роботу в Японії невдовзі після Другої світової війни.

У моїх нотатках пам’яті проф. Гаврилишина, я про це писав. Я згадував про це в інших своїх статтях (див.: Українізація України як факт і фактор системних змін: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 230 с.; Системні зміни — перспектива для України: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 393 с.; Інтелектуальна еліта України як проблема: Статті, нотатки. — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2022. — 729 с.).

Отже, після розпаду Радянського Союзу могло статися й українське економічне диво. Професор Гаврилишин став офіційним радником президента Леоніда Кравчука. Але дива не сталося.

Цього не сталося тому, що президент не заслухав порад проф. Гаврилишина. «Він слухає, але не чує. Він слухає, але нічого не робить. Він погоджується, але робить навпаки», — неодноразово говорив він мені в кількох наших розмовах.

Л. Кравчук вважав за краще слухати і виконувати те, що говорили В. Медведчук, брати Суркіси та інші з його близького оточення.

Так було з усіма наступними президентами України, які запрошували проф. Гаврилишина запрошували до співпраці на офіційній і неофіційній основі. Про це він розповів у кількох інтерв’ю незадовго до смерті. Ви можете погуглити ці інтерв’ю і побачити слова, які я процитував вище, лише з однією відмінністю: замість «він» вжито «вони».

Зараз люди, які всі ці роки намагалися не будувати, а руйнувати Україну, шукають приклади на стороні і захоплюються японським економічним дивом.

Як сумно…

Володимир Іваненко

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.