September 24, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

Є ПРИВІД ТРОХИ ЗАСПОКОЇТИСЯ | THERE IS A REASON TO RELAX A LITTLE

3 min read

УКР | ENG

Є ПРИВІД ТРОХИ ЗАСПОКОЇТИСЯ

Колишній фізик-теоретик про можливості застосування Росією ядерної зброї

Річ у тім, що, як і будь-який продукт, ядерні заряди поставляються споживачеві із зазначенням терміну придатності, тобто. вжити до такої дати, після якої – викинути.

1. У радянських ядерних зарядів цей термін було встановлено 15–20 років, приблизно рівні терміну придатності МБР, що цілком природно. Вже давно немає даних про виробництво ядерних зарядів і боєголовок після розпаду СРСР за участю Арзамаса-16 (Сарова).

Наскільки я знаю, заряди для МБР, тактичної зброї та авіаційних ракет розроблялися саме там. Навряд чи Арзамас-16 міг щось зробити без участі українських ХФТІ та КБЮ із Південмашем. Заряди для ракет морського базування розроблялися в інституті ім. Забабахіна, у Сніжинську (Челябінськ-70). Кілька років тому Сніжинськ після довгих зусиль видав боєголовку на 150кТ тротилового еквівалента. Їх зараз ставлять на “Булаву”, на “Ярс” та на Х-102. Тому, з загальних міркувань, можна очікувати, що тактичні боєзаряди та боєголовки на МБР СС-18 українського виробництва вже “протухли”. Детонація “протухлого” боєзаряду дає ефект “брудної бомби”, швидше психологічний, ніж реально небезпечний.

2. Цілком шанований Телеграм канал Generall SVR 25 жовтня повідомив, що “7 та 12 жовтня цього року були скасовані випробування ядерної зброї, які були ініційовані президентом Росії Володимиром Путіним. З 14 по 20 жовтня було ще п’ять спроб провести випробування ядерної зброї і лише у двох випадках випробування відбулися, але їх результати більше засмутили президента, ніж обнадіяли”. 14 жовтня в Іркутській області пройшли підземні випробування ядерної зброї, результати якої, на думку фахівців-спостерігачів, не відповідали заявленим військовим даним.

Намічені на 17 та 18 жовтня підземні випробування, були скасовані з «технічних причин», 20 жовтня підводні випробування в Баренцевому море також скасували, а результати проведеного в цей день (вірніше ніч) підземного випробування в Кемеровській області також були поставлені під сумнів фахівцями-спостерігачами.” Саме така ситуація і повинна виникати при випробуванні боєголовок, що “протухли”. У фізику “протухання” я не заглиблюватимуся, але в принципі достатньо згадати радіаційну корозію, і розпад деяких ізотопів, що використовуються при створенні боєзаряду. Там далеко не лише плутоній, насправді.

3. Я у минулому житті був фізик-теоретик, але займався теорією твердого тіла, і зі Сніжинськом працював зовсім небагато. Тому я порадився з професіоналом – ядерником, ще й сином одного з найвідоміших учасників радянського ядерного проекту. Його думка та сама: все протухло.

Так що тактична ядерна зброя РФ таки протухла. Все, що вони можуть зробити — це насправді маленька “брудна бомба”, із зараженням у долі відсотка чорнобильського. Про що, власне, Шойгу й подзвонив колегам. Для удару по Україні у них залишається стратегічна зброя авіаційного базування, але зліт Ту-95 або Ту-160 з Енгельса з ядерною зброєю на борту НАТО цілком може, і має, інтерпретувати, як підготовку превентивного удару, та й діяти на попередження, як кажуть на цій стороні Великої Лужі, “hit them with all what we have”. Навряд чи Путін ризикне. Залишається тільки марення про Антихриста.

Андрій Титаренко

Ту-95 | Tu-95

* * *

THERE IS A REASON TO RELAX A LITTLE

A former theoretical physicist on the possibility of Russia’s use of nuclear weapons

The fact is that, like any product, nuclear charges are supplied to the consumer with an indication of the expiration date, i.e. use before such and such a date, after which —throw away.

1. For Soviet nuclear charges, this period was set at 15–20 years, approximately at the level of the shelf life of ICBMs, which is quite natural. For a very long time there has been no data on the production of nuclear charges and warheads after the collapse of the USSR with the participation of Arzamas-16 (Sarov). As far as I know, charges for ICBMs, tactical weapons, and aircraft missiles were developed there.

It is unlikely that Arzamas-16 could do something without the participation of the Ukrainian KIPT and the KYU with Yuzhmash. Charges for sea-based missiles were developed at the Zababakhin Institute, in Snezhinsk (Chelyabinsk-70). A few years ago, Snezhinsk, after much effort, produced a 150 kT TNT warhead. They are now put on the “Mace”, on the “Yars”, and on the X-102. Therefore, from general considerations, one can expect that tactical warheads and warheads on Ukrainian-made SS-18 ICBMs are already “rotten.” The detonation of a “rotten” warhead gives the effect of a “dirty bomb”, more psychological than really dangerous.

2. The well-respected Telegram channel Generall SVR reported on October 25 that; “On October 7 and 12 this year, nuclear weapons tests were canceled, which were initiated by Russian President Vladimir Putin. From October 14 to October 20, there were FIVE more attempts to test nuclear weapons and only in two cases the tests took place, but their results upset the president more than encouraged On October 14, underground tests of nuclear weapons took place in the Irkutsk region, the results of which, according to expert observers, did not correspond to the declared military data.

The underground tests scheduled for October 17 and 18 were canceled for “technical reasons”, the sea was also canceled, and the results of the underground test carried out that day (or rather the night) in the Kemerovo region were also questioned by observers. This is exactly the situation that should arise when testing “rotten” warheads. I will not delve into the physics of “rottenness”, but in principle it is enough to mention radiation corrosion, and the decay of some isotopes used in the creation of a warhead. There’s far more than just plutonium, actually.

3. In a past life I was a theoretical physicist, but I was engaged in the theory of solids, and I worked with Snezhinsk quite a bit. Therefore, I consulted with a professional nuclear scientist, who was also the son of one of the well-known participants in the Soviet nuclear project. His opinion is the same: everything is rotten.

So the tactical nuclear weapons of the Russian Federation are still rotten. All they can do is actually a little “dirty bomb”, with contamination in fractions of a percent of Chernobyl. About what, in fact, Shoigu called his colleagues. To strike at Ukraine, they still have air-based strategic weapons, but the take-off of the Tu-95 or Tu-160 from Engels with nuclear weapons on board NATO may well, and should, be interpreted as preparing a preventive strike, well, act preemptively, as they say on this side of the Big Puddle, “hit them with all what we have”. It is unlikely that Putin will take the risk. All that remains is delirium about the Antichrist.

Andrew Titarenko

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.