March 30, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

UKRAINE RECOVERY CONFERENCE EFFECTS | ВИСЛІДИ КОНФЕРЕНЦІЇ З ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

2 min read

ENG | УКР

UKRAINE RECOVERY CONFERENCE EFFECTS

My summary of the second day in Lugano, where the entire world is discussing a plan to rebuild Ukraine.

1. The day began with official delegations from EU countries making their statements. On a positive side, there was a clear unity among all countries. True friends of Ukraine were as always strong and decisive, committing a lot of resources to rebuilding Ukraine. A pleasant surprise was Norway, committing one billion dollars. Canadian representative shared part of her message in Ukrainian (I almost cried). On a negative side, there were some countries that I just wanted to leave the room. Most disappointed from Austria — basically the representative said that Austria’s main support was in that they didn’t vote to block military aid to Ukraine from other countries (I seriously felt sick).

2. Next, the delegation has agreed on the number of principles on which reconstruction of Ukraine will be based. They called it the Lugano Declaration. These principles include: 1) partnership, 2) focus on reforms, 3) transparency, accountability and rule of law, 4) democratic participation, 5) multi-stakeholder engagement, 6) equality, 7) sustainability. Overall, a good list.

3. There were good discussions about the implementation of the recovery plan. The good thing is that there are different stakeholders, including private businesses and international institutions, who are also presenting their vision of the recovery plan. But many questions still remain. Who will oversee the implementation of the plan? Who will oversee the distribution of grants and investments? Who will coordinate the cooperation between different stakeholders of the plan? There are many questions, and I hope that future forums will address them.

I was disappointed that there was no talk about arming Ukraine. I understand that this is a recovery forum. But there could not be full recovery without closing the sky and Ukraine having military capability to defend itself. And we need it now! We need to raise these questions on every forum!

Roman Sheremeta

* * *

ВИСЛІДИ КОНФЕРЕНЦІЇ З ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

Мій підсумок другого дня в Лугано, де весь світ обговорює план відбудови України.

1. День розпочався із виступів офіційних делегацій країн ЄС. Позитивним є те, що серед усіх країн була чітка єдність. Справжні друзі України, як завжди, були сильними та рішучими, вкладаючи багато ресурсів у відбудову України. Приємно здивувала Норвегія, виділивши один мільярд доларів. Представниця Канади поділилася частиною свого повідомлення українською (я мало не розплакалася). З негативного боку, були деякі країни, які я просто хотів залишити кімнату. Найбільше розчарування від Австрії — в основному представник сказав, що головна підтримка Австрії полягає в тому, що вони не голосували за блокування військової допомоги Україні з інших країн (мені серйозно стало погано).

2. Далі делегація погодила низку принципів, на яких базуватиметься відбудова України. Вони назвали це Декларацією Лугано. Ці принципи включають: 1) партнерство, 2) зосередженість на реформах, 3) прозорість, підзвітність і верховенство права, 4) демократична участь, 5) залучення багатьох зацікавлених сторін, 6) рівність, 7) сталість. Загалом, хороший список.

3. Були хороші дискусії щодо виконання плану відновлення. Добре те, що є різні зацікавлені сторони, включаючи приватний бізнес та міжнародні інституції, які також представляють своє бачення плану відновлення. Але багато запитань залишається. Хто контролюватиме виконання плану? Хто контролюватиме розподіл грантів та інвестицій? Хто буде координувати співпрацю між різними зацікавленими сторонами плану? Питань багато, і я сподіваюся, що наступні форуми дадуть їм відповідь.

Я був розчарований тим, що не було мови про озброєння України. Я розумію, що це форум відновлення. Але не могло бути повного відновлення без закриття неба і без того, щоб Україна мала військовий потенціал для захисту. І нам це потрібно зараз! Ці питання треба піднімати на кожному форумі!

Роман Шеремета

From UWIN | Від УСІМ:

It seems that the mountain gave birth to a mouse. It is obvious that the conversations at the conference had a situational nature. Both Ukrainian and Western politicians and experts discussed the physical restoration of Ukraine, which was physically destroyed by the invasion and bombing by the Russian aggressor. No one even thought about the nature of this war, debating essentially the reconstruction of an independent, but still Soviet Ukraine. It seems that no one even thought that without changes of a systemic nature, this is a futile endeavor. The voiced “principles” are proof of that. Sadly…

Схоже на те, що гора народила мишу. Очевидно, що розмови на конференції мали ситуативний характер. І українські, і західні політики та експерти обговорювали фізичне відновлення фізично зруйнованого в Україні вторгненням і бомбардуваннями російським аґресором. Ніхто навіть не замислився над природою цієї війни, дискутуючи по суті над відбудовою хай і незалежної, але все ще радянської України. Нікому, схоже, навіть у голову не прийшло, що без змін системного характеру це — марна затія. Озвучені «принципи» — тому доказ. Сумно…

On Topic | До теми:

NEW MARSHALL’S PLAN | НОВИЙ ПЛАН МАРШАЛЛА – УСІМ | UWIN

УКРАЇНА ПЛАТИТЬ ДУЖЕ ВИСОКУ ЦІНУ ЗА ШАНС МОДЕРНІЗАЦІЇ – УСІМ | UWIN

PLAN TO REBUILD UKRAINE: FIRST DISAPPONTMENTS | ПЛАН ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ: ПЕРШІ РОЗЧАРУВАННЯ – УСІМ | UWIN

SOVEREIGN & INDEPENDENT UKRAЇNA: EXPERIENCE & PERSPECTIVES – Dr. Volodymyr Ivanenko | Др. Володимир Іваненко

Українізація України як факт і фактор системних змін: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 230 с.

В‘ячеслав Чорновіл як феномен української історії й політики: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 201 с.

Будапештський формат: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 294 с.

Україноцентризм, журналістика і система ЗМІ: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 449 с.

Світове українство — рушійна системних змін в Україні: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 309 с.

Системні зміни — перспектива для України: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 393 с.

Трансформаційна місія Українського Козацтва: Статті, нотатки — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2021. — 210 с.

Інтелектуальна еліта України як проблема: Статті, нотатки. — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2022. — 729 с.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.