June 9, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

LET’S DON’T BURY OUR HEADS IN THE SAND! | ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМО ХОВАТИ ГОЛОВИ В ПІСОК!

2 min read

ENG | УКР

LET’S DON’T BURY OUR HEADS IN THE SAND!

“APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR», is gaining more and more voices of support.

Today we passed as a landmark: there are more than one hundred of us! We honestly thank all those who add their signatures.

Of course, a month and a half after the publication of the Appeal, the number of signatories should be in the thousands, tens and hundreds of thousands …

Unfortunately, it is as it is: Ukrainians in both Ukraine and the diaspora prefer to spread jokes on social networks (it’s great that they do not lose their sense of humor), organize various flashmobs and shows (with insignificant results) instead of gathering for powerful mass protests and make or maintain truly serious real demands that can address the impact on the government of their country of residence and the international organization.

Meanwhile, the brutal war waged by the Russian Federation is turning Ukraine into a Ruin, and the Ukrainian people are falling victim to the cynical Genocide.

Victory in this war is possible not only due to the heroism of the Armed Forces of Ukraine, selfless work of volunteers, generosity of donors, but also active support of the whole society in Ukraine, all Ukrainian abroad and friends of Ukraine around the world.

The “Appeal” is the only document in which a set of requirements is put forward, the fulfillment of which will ensure the victory of Ukraine and the defeat of Russia as an aggressor. This “Appeal” should reach the addressees — the governments of the world and international organizations — and encourage them to take decisive and effective actions.

This requires that a critical mass of signatures be collected under the “Appeal”. We can and must do this as soon as possible. So let’s act, not bury our heads in the sand!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

Ukrainians Worldwide Movement Organizing Committee

ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМО ХОВАТИ ГОЛОВИ В ПІСОК!

«ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА», набирає усе більше й більше голосів підтримки.

Сьогодні ми пройшли першу знакову відмітку: нас уже більше сотні! Ми щиро дякуємо всім, хто додав свій підпис.

Звичайно, за півтора місяця від часу оприлюднення Звернення кількість підписантів мала б обчислюватися тисячами, десятками й сотнями тисяч…

На жаль, є як є: українці і в Україні, і в діаспорі надають перевагу поширенню приколів у соцмережах (добре, що не втрачають відчуття гумору), влаштуванню різних флешмобів та шоу (з нікчемними результатами) замість того, щоб збиратися на потужні масові протести й висувати чи підтримувати справді серйозні вимоги, здатні справили реальний вплив на уряди країн їхнього проживання та міжнародні орґанізації.

Тим часом жорстока війна, розв’язана Російською Федерацією, перетворює Україну на Руїну, а український народ стає жертвою цинічного Ґеноциду.

Перемога у цій війні можлива не тільки завдяки звитязі Збройних Сил України, самовідданій праці волонтерів, щедрості жертводавців, але й активній підтримці усього суспільства в Україні, усього українського зарубіжжя та дружніх до України держав і народів світу.

«Звернення» є єдиним документом, у якому висунуто комплекс вимог, виконання яких забезпечить перемогу України і поразку Росії як аґресора. Це «Звернення» має дійти до адресатів — урядів країн світу й міжнародних орґанізацій — і спонукати їх до рішучих і ефективних дій.

Для цього потрібно, щоб під «Зверненням» було зібрано критичну масу підписів. Ми можемо й повинні це зробити у максимально стислі строки. Отож давайте діяти, а не ховати голови в пісок!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.comсвої ім‘я та прізвище так, як вони записані у вашому паспорті, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

Орґанізаційний Комітет Руху Світового Українства

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.