May 27, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

SECURING & SAFEGUARDING ARMS IN UKRAINE |БЕЗПЕКА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

2 min read

ENG | УКР

SECURING & SAFEGUARDING ARMS IN UKRAINE

The armed forces of Ukraine have inspired the world with their tremendous skill, professionalism, and profound courage defending their country from Russia’s brutal and unjustified invasion.  The United States along with our Allies and partners have expedited security assistance to Ukraine at a historic pace to ensure Ukraine is able to defend its territory.  The Ukrainian government has committed to appropriately safeguarding and accounting for transferred defense equipment.  As in any conflict, we remain vigilant to the possibility that criminal and non-state actors may attempt to illicitly acquire weapons from sources in Ukraine, including members of the Russian military, during or following the conflict.

Today the Department of State announces The U.S. Plan to Counter Illicit Diversion of Certain Advanced Conventional Weapons in Eastern Europe, a comprehensive effort to further:

  • Safeguard and account for arms and munitions in Ukraine and neighboring countries when they are transferred, stored, and deployed;
  • Enhance regional border management and security, and
  • Build capacity of security forces, law enforcement, and border control agencies in the region to deter, detect, and interdict illicit arms trafficking.

This Plan captures our commitment to responsible arms transfer practices, our enduring, ongoing, and effective security partnership with Ukraine and other partners, and decades of successful international cooperation to detect and interdict illicit weapons trafficking worldwide.

By starting this war, Russia bears responsibility for any resulting diversion. The most effective path towards reducing conflict and any risk of illicit diversion of arms would be for Russia to end the war that it started and withdraw its forces from all of Ukraine’s sovereign territory. The United States will continue to coordinate with an unsurpassed group of Allies and partners. Together, we will build on decades of international cooperation in security assistance, conventional weapons management, export control, border security, technology security, and law enforcement capacity building. By doing so, we will strengthen Ukraine’s hand on the battlefield and, when the time is right, at the negotiating table.

* * *

БЕЗПЕКА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Збройні сили України надихнули світ своєю надзвичайною майстерністю, професіоналізмом і глибокою мужністю, захищаючи свою країну від жорстокого та невиправданого вторгнення Росії. Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами прискорили безпекову допомогу Україні історичними темпами, щоб гарантувати, що Україна здатна захистити свою територію. Український уряд зобов’язався належним чином зберігати та обліковувати передане оборонне обладнання. Як і в будь-якому конфлікті, ми залишаємося пильними щодо можливості того, що злочинні та недержавні суб’єкти можуть спробувати незаконно придбати зброю з джерел в Україні, включно з російськими військовими, під час або після конфлікту.

Сьогодні Державний департамент США оголошує План США з протидії незаконному переміщенню певної передової звичайної зброї у Східній Європі, який є комплексною діяльністю, спрямованою на:

— Охорона та облік зброї та боєприпасів в Україні та сусідніх країнах під час їх передачі, зберігання та розміщення;
— Поліпшення регіонального управління кордонами та безпеки, а також
— Розвивати спроможність сил безпеки, правоохоронних органів і органів прикордонного контролю в регіоні для стримування, виявлення та запобігання незаконній торгівлі зброєю.

Цей План відображає нашу прихильність до практики відповідальної передачі зброї, наше тривале, постійне та ефективне партнерство в галузі безпеки з Україною та іншими партнерами, а також десятиліття успішної міжнародної співпраці з метою виявлення та запобігання незаконному обігу зброї по всьому світу.

Розпочавши цю війну, Росія несе відповідальність за будь-яке відволікання. Найефективнішим шляхом до зменшення конфлікту та будь-якого ризику незаконного відведення зброї було б для Росії припинити війну, яку вона розпочала, і вивести свої сили з усієї суверенної території України. Сполучені Штати продовжуватимуть координацію з неперевершеною групою союзників і партнерів. Разом ми будемо спиратися на десятиріччя міжнародного співробітництва у сфері допомоги в безпеці, управління звичайними озброєннями, експортного контролю, безпеки кордонів, технологічної безпеки та розбудови потенціалу правоохоронних органів. Цим ми зміцнимо позиції України на полі бою, а коли прийде час, за столом переговорів.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.