December 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ПАРТНЕРСТВО | PARTNERSHIP

УСІМ!
УСІМ!!
УСІМ!!!

До наших читачів

Маємо до вас невелике прохання…

Українська Світова Інформаційна Мережа (УСІМ) формується як приклад україноцентричної системи ЗМІ для України і як взірець незалежної журналістики на засадах правдивості й чесності. 

УСІМ не має власника-мільярдера або багатих інвесторів-акціонерів. Наша україноцентрична журналістика утримується за кошти, зароблені нами самими та нашими однодумцями, відданими українській справі.

З вашою допомогою ми зможемо розбудовувати нашу Мережу, збираючи й поширюючи інформацію та аналітику, присвячену Україні або пов‘язану з Україною, доносити світові правдиву інформацію про Україну та формувати її імідж як суб‘єкта світового співтовариства.

Не маючи власника-мільярдера чи грошовитих акціонерів, ми визначаємо власний порядок денний та пропонуємо журналістику, яка шукає правду, вільну від комерційного та політичного впливу. Це дозволяє нам висловлювати незалежну думку, сприяти піднесенню рівня національної свідомості українців в Україні та діаспорі, формувати україноцентричну громадську думку і бути в аванґарді устремлінь до створення україноцентричної системи ЗМІ в Україні.

Ми хочемо тримати нашу україноцентричну журналістику відкритою для всіх українців та тих, хто цікавиться Україною, незалежно від того, де вони проживають або що вони можуть собі дозволити заплатити. Це уможливить зміцнення взаємозв‘язків України та української діаспори й злютує світове українство у рушійну силу системних змін в Україні та розбудови України як успішного гравця світової політики.

Ми прагнемо створити широку мережу кореспондентів в усіх областях України, а також в усіх країнах світу, де є хоча б маленька українська діаспора. Ця кореспондентська сітка може розширюватися лише завдяки збільшенню кількості наших читачів та вашої читацької підтримки.

Кожен ваш внесок, яким малим він не був би, підтримає нашу журналістику, наш поступ у майбутнє і нашу роботу на благо України й української справи. Підтримайте УСІМ від 1 гривні з України або від 1 долара з діаспори – це займе лише хвилину.

Дякуємо!

Українська Світова Інформаційна Мережа

EVERYONE! 
EVERYONE!! 
EVERYONE!!!

To our readers

We have a small request for you …

The Ukrainian Worldwide Information Network (UWIN) is being formed as an example of a Ukrainocentric media system for Ukraine and as a model of independent journalism based on truthfulness and honesty.

UWIN does not have a billionaire owner or wealthy shareholder investors.  Our Ukrainicentric journalism is supported by the money earned by ourselves and our like-minded people dedicated to Ukrainian cause.

With your help, we will be able to build our Network by collecting and distributing information and analysis dedicated to Ukraine or related to Ukraine, to convey to the world true information about Ukraine and to form its image as a subject of the world community.

With no billionaire owner or monetary shareholders, we set our own agenda and offer journalism that seeks truth free from commercial and political influence. This allows us to express independent opinion, to bring up the level of national consciousness of Ukrainians in Ukraine and in diaspora, to form a Ukrainocentric public opinion and to be at the forefront of aspirations to create a Ukrainocentric media system in Ukraine.

We want to keep our Ukrainocentric journalism open to all Ukrainians and those interested in Ukraine, no matter where they live or what they can afford to pay. This will strengthen ties between Ukraine and Ukrainian diaspora and transform world Ukrainians into a driving force of systemic changei in Ukraine and development of Ukraine as a successful player in world politics.

We strive to create a wide network of correspondents in all regions of Ukraine, as well as in all countries of the world, where there is at least a small Ukrainian diaspora. This correspondent network can only expand by increasing the number of our readers and your reader’s support.

Every contribution you make, no matter how small, will support our journalism, our progress in the future and our work for the benefit of Ukraine and the Ukrainian cause. Support UWIN from 1 hryvnia from Ukraine or from 1 dollar from Ukrainian diaspora – it will take only a minute to donate.

Thank you!

Ukrainian Worldwide Information Network

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.