November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

IMAGINATION AND INFORMATION | УЯВЛЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ

2 min read

ENG | УКР

IMAGINATION AND INFORMATION

This picture provokes your fear of nuclear war.

It is common practice for those who wish to intimidate others to focus on an opponent’s imagination. A tyrant or bully makes an opponent focus on what might happen if the opponent fails to submit.

‘It would be better to give in now or it will get worse’, It will cost you more and I have more money’, ‘I will use terrible weapons’ and ‘You will wish you had taken this opportunity’.

Directing the opponent to think about consequences prompts the imagination and invokes fear. Many institutions do this, business, sales, law, insurance and of course governments all use fear to persuade us to acquiesce.

However, when we step away from ‘imagination’ and focus on our information we find ourselves owning a better and more objective perspective.

Vlad Pu, his acolytes and troll farms have made a huge effort to focus our imaginations on what he might do. He might cut off all gas and oil, he might freeze Europe, he might sink grain ships. He might blow up dams. Very scary stuff and it is true, — he might but the chances are he won’t.

When we put imagination aside and look at our information. Apart from his initial invasion (which failed) he has done none of the above and we must question whether he can actually do what he threatens.

1.The Russian army is failing at every level and cannot defeat the combined efforts of UA forces, western money and technology. He is losing the war.

2. Western sanctions are destroying his economy and secondary sanctions against supporting countries will come into place in 2023.

3. Europe has topped up its oil and gas reserves and can manage the coming winter with some restrictions.

4. Grain ships from Odessa called his bluff and left for Turkey without Russian ‘approval’.

5. If he destroys dams on the Dnipro River, he hurts Russian speaking peoples in his areas of control more than he would hurt Ukraine.

6. He has not deployed one tactical or strategic nuclear weapon. If he did the USA would know almost immediately.

When we use our reliable information, we get a reasonable evaluation of the situation as it stands today. From that evaluation our leaders can reasonably conclude that Vlad Pu will:

1. Lose the military campaign.

2. Lose the economic and energy war.

3. Lose the support of the Russian public.

4. Is highly unlikely to deploy any kind of nuclear weapon because to do so would gain him no advantage and guarantee the end of his hold on power.

The information provides us with a powerful advantage.

Don’t let your imagination control your information!

“We have nothing to fear but fear itself”. (FD Roosevelt)

Robin Horsfall

* * *

УЯВЛЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ

Ця картина провокує ваш страх перед ядерною війною.

Ті, хто хоче залякати інших, зазвичай зосереджуються на уявленні опонента. Тиран або хуліган змушує опонента зосередитися на тому, що може статися, якщо опонент не підкориться.

«Було б краще здатися зараз, інакше буде гірше», «Це обійдеться тобі дорожче, і я маю більше грошей», «Я буду використовувати жахливу зброю» і «Ти пошкодуєш, що не скористався цією можливістю».

Спонукання опонента думати про наслідки спонукає до уявлення та викликає страх. Багато інституцій роблять це, бізнес, продажі, юриспруденція, страхування і, звичайно, уряди, — всі використовують страх, щоб переконати нас погодитися.

Однак, коли ми відходимо від «уявлення» і зосереджуємося на нашій інформації, ми виявляємо, що маємо кращу та об’єктивнішу перспективу.

Влад Пу, його помічники та ферми тролів доклали величезних зусиль, щоб зосередити нашу уяву на тому, що він міг би зробити. Він може перекрити весь газ і нафту, він може заморозити Європу, він може потопити зернові кораблі. Він може підірвати дамби. Дуже страшна річ, і це правда, — він міг би, але швидше за все, він цього не зробить.

Коли ми відкидаємо уявлення та дивимось на нашу інформацію. Окрім свого початкового вторгнення (яке не вдалось), він не зробив нічого з перерахованого вище, і ми повинні поставити під сумнів, чи справді він може зробити те, чим погрожує.

1. Російська армія зазнає поразки на всіх рівнях і не може перемогти об’єднані зусилля сил України, західних грошей і технологій. Він програє війну.

2. Західні санкції руйнують його економіку, а вторинні санкції проти країн, які підтримують, запровадять у 2023 році.

3. Європа поповнила свої запаси нафти і газу і може пережити майбутню зиму з деякими обмеженнями.

4. Зернові судна з Одеси назвали його блефом і вирушили до Туреччини без російського «узгодження».

5. Якщо він знищить дамби на річці Дніпро, він зашкодить російськомовним народам у підконтрольних йому районах більше, ніж він зашкодить Україні.

6. Він не розгорнув жодної тактичної чи стратегічної ядерної зброї. Якби він це зробив, США дізналися б майже одразу.

Використовуючи нашу достовірну інформацію, ми отримуємо обґрунтовану оцінку ситуації, яка є сьогодні. З цієї оцінки наші керівники можуть зробити обґрунтований висновок, що Влад Пу:

1. Програє воєнну кампанію.

2. Програє економічну та енергетичну війну.

3. Втрачає підтримку російської громадськості.

4. Дуже малоймовірно, що він розгорне будь-який вид ядерної зброї, оскільки це не принесе йому жодної переваги та гарантує припинення його влади.

Ця інформація дає нам потужну перевагу. Не дозволяйте своїй уяві контролювати вашу інформацію!

«Нам нема чого боятися, крім самого страху» (Ф.Д. Рузвельт).

Робін Горсфол

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.